Spreek uw bezorgdheid uit:
meldpunten van Allianz Trade

Bij Allianz Trade staan we samen sterker. We steunen op onze gemeenschappelijke waarden en principes. We behandelen elkaar met respect, handelen integer, zijn transparant en vertellen de waarheid.

Wij geven de hoogste prioriteit aan de naleving van wettelijke voorschriften en interne regelgeving. Wanneer overtredingen in een vroeg stadium worden ontdekt, kunnen passende maatregelen worden genomen om schade aan klanten, werknemers, zakenpartners en het bedrijf zelf te voorkomen of te beperken.

Als je informatie hebt over een misstand of overtreding van regels bij Allianz Trade, kun je jouw bezorgdheid melden via ons online meldpunt:

Onze klokkenluidersregeling staat open voor iedereen: werknemers, contractanten, leveranciers, klanten, makelaars en alle andere belanghebbenden. Allianz Trade onderzoekt alle ingediende berichten en zorgt ervoor dat deze vertrouwelijk blijven en dat alle betrokken partijen gelijk worden behandeld.

Wij wijzen je erop dat jouw bericht alleen kan worden onderzocht als het voldoende informatie bevat. Daarom vragen wij je zoveel mogelijk details te verstrekken. Als je echter niet over gedetailleerde informatie beschikt, mag dit je er niet van weerhouden jouw bezorgdheid te uiten.

Wanneer je een melding doet, krijg je binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging.

Het is handig voor ons onderzoeksteam als je bij het indienen van een melding jouw naam en/of een e-mailadres opgeeft. Zo kunnen wij contact met je opnemen voor eventuele vervolgvragen. Als je echter liever anoniem blijft, respecteren wij jouw beslissing en wordt jouw zaak toch onderzocht.

Allianz Trade tolereert geen enkele vorm van vergelding tegen iemand die te goeder trouw een melding doet. Dit geldt ook in gevallen waarin een onderzoek de geuite beschuldigingen niet bevestigt.

Jouw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Wij nemen passende maatregelen om alle ontvangen informatie zorgvuldig te gebruiken en de belangen van alle betrokkenen te vrijwaren. Alle verstrekte gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

Als je liever geen gebruik maakt van onze klokkenluiderstool, kun je jouw zorgen sturen :

  • via e-mail naar compliance@allianz-trade.com 
  • via de post naar het volgende adres:

    Allianz Trade Benelux
    Compliance
    Kunstlaan, 56
    1000 Brussel België 

Zorgen kunnen ook persoonlijk rechtstreeks aan Compliance worden gemeld.