Obchodné úvery sú komerčnou zbraňou, s ktorou je potrebné narábať opatrne, aby ste chránili svoje peňažné toky. Uzatvorenie poistenia pohľadávok zostáva najefektívnejším spôsobom riadenia rizika obchodných úverov. Ale nie je vždy ľahké zvoliť si toho správneho poskytovateľa a nájsť spoľahlivého partnera s potrebnými skúsenosťami, ktorý zvláda rizikové situácie a podporí váš komerčný rast z dlhodobého hľadiska.

Najspoľahlivejším spôsobom ako riešiť riziko platobnej neschopnosti zostáva kvalitné poistenie pohľadávok. Zaručuje efektívnu ochranu vášho cash flow v prípade nepredvídateľných udalostí.

Ak vám zákazník nezaplatí, poisťovateľ odškodní proporčnú časť vašej pohľadávky.

Poistenie pohľadávok - nazývané tiež poistenie obchodných úverov - možno v zásade považovať za „poistenie nedobytných dlhov“. Aj keď je to v zásade jednoduché, jeho správna implementácia si vyžaduje veľké množstvo know-how, aby sa čo najlepšie využili všetky možnosti, ktoré ponúka.

Slovné spojenie poistenie pohľadávok zahŕňa širokú škálu služieb. Uistite sa, že máte jasný prehľad o tom, čo je a nie je zahrnuté vo vašej poistnej zmluve, najmä pokiaľ ide o krytie rizík.

Vaša poisťovňa pravidelne robí analýzy a informuje vás o finančnej situácii a bonite vašich nových aj existujúcich zákazníkov. Pomáha vám tak posúdiť pravdepodobnosť, či vám odberatelia zaplatia svoje faktúry včas a môžete sa tak vyhnúť potenciálne rizikovým zákazníkom.

Vaša poisťovňa vám oznámi kreditný limit, ktorý je úrovňou, do výšky ktorej je pripravená poistiť každého zákazníka. Kreditný limit predstavuje maximálnu sumu, ktorú poisťovňa odškodní, ak tento zákazník nezaplatí.

Týmto spôsobom môžete predvídať riziko nedobytných dlhov a v reálnom čase prispôsobiť vaše kroky pri riadení pohľadávok. Táto dimenzia je kľúčová: vaša poisťovňa by nemala byť jednoduchým poskytovateľom služieb, ale skutočným partnerom, ktorý vás dlhodobo sprevádza a každý deň vám radí v záujme vášho komerčného rozvoja.

V prípade, že vám neboli uhradené faktúry, informujte svojho poisťovateľa. Ak vaša poistná zmluva zahŕňa vymáhanie pohľadávok, vaša poisťovňa začne proces vymáhania pohľadávok preverením a pokusom o inkaso platby: koniec koncov, váš zákazník bude možno potrebovať viac času, aby vám zaplatil. Ak sa váš zákazník dostal do likvidácie, poisťovňa bude vo vašom mene jednať so správcom alebo likvidátorom.

Táto služba vám umožňuje optimalizovať organizáciu vašej firmy outsourcingom úlohy, ktorá je potenciálne veľmi nákladná a časovo náročná.

V skutočnosti vyžaduje vymáhanie pohľadávok veľké množstvo odborných znalostí, aké niektoré spoločnosti - najmä malé a stredné podniky - nemajú.

Obchodné právo je často zložité a v jednotlivých krajinách sa veľmi líši. Na efektívne zvládnutie týchto potenciálne dlhodobých procesov je nevyhnutná obsiahla znalosť miestnej situácie a aktuálnej legislatívy. Allianz Trade pripravuje rizikové reporty pre jednotlivé krajiny, v ktorých vám prináša informácie, ako efektívne riadiť tieto lokálne riziká a procesy.

Povaha rizika je čoraz viac ovplyvnená aj ekonomickou a politickou situáciou - od brexitu, cez čínsko-americkú obchodnú vojnu, rastúce geopolitické napätie, až po zvraty v menovej politike. Vaša poisťovňa potrebuje silné makroekonomické a geopolitické znalosti na správne posúdenie úverových rizík.

Niektorí poisťovatelia ponúkajú poistenie politických rizík pre určité konkrétne prípady: občianske alebo vonkajšie konflikty, nespravodlivé vládne činy, menovú krízu...

Ak bude vymáhanie pohľadávky neúspešné, bez ohľadu na právnu situáciu vášho klienta, získate poistné plnenie podľa podmienok vašej poistnej zmluvy, často až do výšky 90% dlhu. Či už prostredníctvom vymáhania dlhov alebo odškodnenia, mali by ste získať späť všetky alebo väčšinu finančných prostriedkov, ktoré vám dlhujú.

Faktor dôvery je tu nevyhnutný: vaša poisťovňa vám musí jasne predstaviť podmienky kompenzácie.

Takáto služba tiež vyžaduje poisťovňu s dostatočnou finančnou silou, aby zvládla zložité ekonomické situácie - najmä aktuálnu krízu spojenú s pandémiou Covid-19 - pretože riziko vzniku nedobytných pohľadávok je v súčasnosti veľmi vysoké.

Poistné za vaše poistenie pohľadávok sa všeobecne počíta v závislosti od vášho obratu a odvetvia činnosti.

Napríklad spoločnosť s ročným obratom 10 miliónov EUR na trhu s nízkym rizikom (napríklad v krajine EÚ) zaplatí za štandardnú poistnú zmluvu o obchodnom úvere mesačne približne 1 500 EUR. Táto suma sa však líši v závislosti od zvoleného typu krytia a odvetvia.

Je dôležité, aby vám poisťovňa ponúkla transparentné sadzby, ktoré vám umožnia presne vyhodnotiť vašu potenciálnu návratnosť investícií.

Pri výpočte návratnosti investícií (ROI) nezabudnite zahrnúť všetky náklady spojené s interným riadením kreditného rizika: náklady na informácie, vymáhanie pohľadávok, financovanie vášho pracovného kapitálu, náklady na obchodné príležitosti ...

Ak chcete zistiť, ako môže investícia do poistenia pohľadávok zvýšiť na váš konečný obchodný výsledok, vyskúšajte si našu kalkulačku ROI obchodných úverov na našej US webovej stránke.

Sme súčasťou skupiny Allianz a sme renomovaným a dlhoročným špecialistom na poistenie pohľadávok s viac ako storočím skúseností.

Našou silnou stránkou je naša široká ponuka, ktorá pokrýva všetky základné záruky poistenia pohľadávok. Prispôsobuje sa spoločnostiam všetkých veľkostí z rôznych priemyselných odvetví.

Vďaka tomu získate tieto výhody:

  • Naše schopnosti finančnej analýzy, vďaka ktorým neustále vyhodnocujeme kreditné riziko a solventnosť vašich partnerov pomocou rôznych nástrojov
  • Naše právne znalosti, aby sme vykonávali všetky postupy vymáhania pohľadávok najlepším možným spôsobom a s hlbokými znalosťami lokálnych podmienok;
  • Naša finančná sila na zabezpečenie vášho odškodnenia a krytie rizika, o čom svedčí aj naše finančné hodnotenie AA od agentúry Standard & Poor's.

A naviac, vďaka našim zhromaždeným údajom a nášmu tímu Economic Research exkluzívne sledujeme a analyzujeme súčasné aj budúce mikro a makroekonomické trendy.

Pozrite si naše reporty o jednotlivých krajinách a priemyselných odvetviach alebo si prečítajte naše články o dôsledkoch pandémie Covid-19.

Vďaka komplexnej analýze a intervenčnej kapacite, ktorá pokrýva všetky požiadavky spojené s rizikom obchodných úverov, vám naše riešenia poistenia pohľadávok umožňujú implementovať procesy riadenia pohľadávok, ktoré sú efektívne a bezpečné. Kontaktujte náš lokálny tím na Slovensku a podporte tak budúci rast vašej firmy.