construction-city

หนังสือค้ำประกัน

ค้ำประกันการชำระเงินของธุรกิจและคู่ค้า

เพิ่มความมั่นใจให้แก่คู่ค้าว่าจะได้รับชำระเงินแน่นอน หากดำเนินการเรียบร้อยได้ตามสัญญา  โดยเราจะเป็นผู้ค้ำประกันการชำระเงิน  ซึ่งเทียบเท่าหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารแต่ด้วยเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นมากว่า.

ประเภทของหนังสือค้ำประกัน?

หนังสือค้ำประกันการประมูล

  • ระยะเวลาตามเงื่อนไขผู้ว่าจ้าง
  • เป็นหลักประกันในการเข้าประมูลงาน

หนังสือค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า

  • ระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน
  • เพื่อรับเงินล่วงหน้าเพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการ

หนังสือค้ำประกันภาษี

  • ระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน
  • เพื่อค้ำประกันการชำระภาษีให้แก่หน่วยงานของรัฐ

หนังสือค้ำประกันสัญญา

  • ระยะเวลาสูงสุด 2 ปี
  • เพื่อค้ำประกันการดำเนินการตามสัญญา

หนังสือค้ำประกันเงินประกันผลงาน

  • ระยะเวลาสูงสุด 5 ปี
  • เพื่อค้ำประกันแทนการคงเงินประกันผลงานตลอดระยะรับประกัน

หนังสือค้ำประกันประเภทอื่นๆ ตามความต้องการของธุรกิจ. 

ด้วยความน่าเชื่อถือระดับ AA จาก Standard & Poor's หนังสือค้ำประกันที่ออกให้โดย Allianz Trade จะได้รับความเชื่อถือจากคู่ค้าทั่วโลก.  
หนังสือค้ำประกันโดยไม่ต้องใช้วงเงินจากธนาคาร เพิ่มโอกาสในการใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในด้านอื่นๆ.
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ขยายตลาดได้ในทั้งในและต่างประเทศ.