Privaatsusavaldus

Allianzi kontserni kuuluv Euler Hermes on maailma juhtiv ärikliente teenindav krediidikindlustuslahenduste pakkuja, kellel on filiaale ja sidusettevõtteid Euroopas ning kogu maailmas. Euler Hermes pakub äriklientidele kindlustustooteid ja -teenuseid, et aidata tagada klientidele kogu maailmas majandustegevuses kindlustunnet ja kaitset.

 

Käesolev privaatsusavaldus kehtib järgmise juriidilise isiku suhtes. 

 

Euler Hermes Eesti, Baltic HUB in Finland
Euler Hermes SA, Suomen Sivuliike
Konepajankuja 1
FI-00510 Helsinki
(“Euler Hermes”, või „meie")

 

Meile ettevõttes Euler Hermes on tähtis teie privaatsus ning me soovime, et tunneksite end meie veebisaiti külastades mugavalt. Käesolevas privaatsusavalduses selgitatakse, millist liiki isikuandmeid teie kohta kogume, kuidas ja miks neid kogume ja kasutame ning kui kaua neid säilitatakse. Selgitame ka teie õigust tutvuda nimetatud andmetega, lasta neid parandada või esitada nende töötlemises osas vastuväiteid (sealhulgas taotleda kohaldatavate õigusnormide kohaselt nende kustutamist). Selle privaatsusavalduse tingimused alluvad võimalikele lisatingimustele, loobumisklauslitele või muudele lepingutingimustele, mille olete Euler Hermesega sõlminud, näiteks klientide privaatsuse avaldused või teated ja võimalikud kohaldatavad õigusaktid.

Palun lugege käesolev avaldus hoolikalt läbi. Küsimuste korral võtke meiega ühendust  privacy.fi@allianz-trade.com.

1. Üldine teave 

1.1 Käesolev lõik puudutab kliente, maaklereid, agente ja kolmandaid isikuid, samuti meie veebisaite külastavaid isikuid. 

1.2 Kas Euler Hermes on „vastutav töötleja“? Mida see tähendab?

Jah, Euler Hermes on kohaldatavate õigusaktide (konkreetselt ELi isikuandmete kaitse üldmääruse) mõistes „vastutav töötleja”. See tähendab, et Euler Hermes on juriidiline isik, kes haldab kogutud isikuandmeid, ja on seadusega kohustatud kehtestama eeskirju, menetlus- ja tegevuskorda nimetatud andmete kaitsmiseks ning austama nende isikute õigusi, kelle isikuandmeid kogutakse. 

1.3 Millist liiki isikuandmeid Euler Hermes teie kohta kogub?

Olenevalt teie esitatud andmetest või valitud eelistustest võib Euler Hermes koguda teie kohta järgmistesse kategooriatesse kuuluvaid isikuandmeid.

 • Andmed, mida meile esitate, nt meie teenuste saamiseks end registreerides, isikuandmed, nagu teie ees- ja perekonnanimi, sugu, e-posti aadress, telefoninumber, ametikoht või ettevõtte nimi.

 • Kui külastate meie veebisaiti, registreerib meie veebiserver automaatselt teie külastuse andmed, sealhulgas:
  - IP-aadressi;
  - veebisaidi, millelt meid külastasite;
  - millist tüüpi tarkvarabrauserit kasutasite;
  - Euler Hermese veebisaidi lehed, mida te külastate; ja
  - meie veebisaidi külastamise kuupäeva ja kestuse.

 • Kui külastate meie veebisaiti, kogume teie kohta teavet, kasutades küpsiseid. Küpsis on väike andmehulk, mis salvestatakse teie seadmesse ja mis võimaldab meil teie brauserit ära tunda, kui meie veebisaiti uuesti külastate. Kasutame küpsiseid teile kasutajasõbraliku, ohutu ja efektiivse veebisaidikogemuse pakkumiseks, kohandades meie teenuseid teie vajaduste ja huvidega, nt brauseri kasutamise kogemuse kohandamiseks või teile suunatud (kolmandate isikute) reklaami kuvamiseks. Lisateabe küpsiste kohta leiate hilisemast küpsiseid käsitlevast lõigust (2.2).

 • Alltoodud eesmärkidel teie isikuandmete töötlemiseks saame teavet kolmandatelt isikutelt (nt infoteenuste pakkujatelt) või avalikest allikatest (nt äriregistritest).

1.4  Millistel eesmärkidel ja millisel õiguslikul alusel Euler Hermes teie isikuandmeid kasutab?

Kasutame andmeid järgmistel eesmärkidel ja alustel:

 • teie nõusolekul
  o oma teenuste pakkumiseks, jätkamiseks, täiustamiseks ja arendamiseks ning nende kohandamiseks teie vajaduste ja huvidega (nt teile kohandatud reklaamide pakkumiseks),
  o teiega suhtlemiseks,
  o teile Euler Hermese toodete kohta teabe ja nõuannete pakkumiseks (nt teile reklaamide saatmise teel),
  o uuringute ja analüüside tegemiseks meie ärisuhete kohta;
 • teiega sõlmitava lepingu koostamiseks ja/või selle täitmiseks,
  o et valmistada ette tootepakkumisi, osutada teile teenuseid ja täita kahepoolseid lepingulisi kohustusi,
  o teie kasutajakontode loomiseks ja alalhoidmiseks, tehnilise toe pakkumiseks ja muudel asjakohastel eesmärkidel,

 • meie õiguspäraste huvide alusel
  o Euler Hermese veebisaidi tehnilise administreerimise ning uurimis- ja arendustegevuse korraldamiseks,
  o teenuste pakkumiseks, jätkamiseks, täiustamiseks ja arendamiseks ning nende kohandamiseks vastavalt teie vajadustele ja huvidele (nt teile kohandatud reklaamide pakkumiseks),
  o   pettuste avastamiseks ja ennetamiseks, 
  o   Euler Hermese IT-süsteemide turvalisuse parandamiseks kõigi kasutajate huvides,
  o   teiega suhtlemiseks,

 • oma õiguslike kohustuste täitmiseks, 
   o õiguskaitseorganite taotluste või uurimismenetluste põhjal või kohaldatavate seaduste, kohtu korralduste, valitsuse määruste või valitsusasutuste nõuete või loa alusel esitatud nõuete järgimiseks, kui on vaja tegeleda uurimise, ennetamise või meetmete rakendamisega seoses ebaseaduslike tegevuste, pettusekahtluste või võimalike ohtudega mis tahes isikutele või meie reeglite või tingimuste rikkumistega,

Kui kasutame teie andmeid muudel eesmärkidel, mida ei ole käesolevas avalduses mainitud, teavitame teid sellest ja palume vajaduse korral luba.

1.5 Kus teie isikuandmeid töödeldakse?

Euler Hermese kogutud isikuandmeid võidakse töödelda nii Euroopa Liidus („EL”) ja Euroopa Majanduspiirkonnas („EMP”) kui ka väljaspool, järgides alati konfidentsiaalsust ja turvalisust käsitlevaid lepingulisi piiranguid kooskõlas kohaldatavate andmekaitse õigusnormidega. Me ei avalda teie isikuandmeid osapooltele, kes ei ole volitatud neid töötlema.

Soovime teid teavitada, et ELi/EMP liikmesriikides ja muudes riikides rakendatakse erinevaid andmekaitse seadusi. Kui teie isikuandmeid edastatakse teie elukohariigist teise riiki, võidakse riigis, kuhu andmed edastatakse, rakendada teistsugusi (või vähemal määral kaitset pakkuvaid) isikuandmeid kaitsvaid õigusnorme kui teie elukohariigis. Riigiti võivad näiteks erineda asjaolud, mille korral õiguskaitseorganid võivad saada juurdepääsu teie isikuandmetele.

Kui kanname teie isikuandmeid töötlemiseks väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda, rakendame andmekaitse piisaval määral tagamiseks efektiivseid ülekandemehhanisme (nt ELi standardseid lepinguklausleid või ettevõtetele siduvaid reegleid). 


1.6 Kellel on ligipääs isikuandmetele, mida Euler Hermese veebisaidi kaudu kogutakse?

Tagame teie isikuandmete töötlemise kooskõlas eespool esitatud eesmärkidega. Mainitud eesmärkidel võidakse avaldada teie isikuandmeid järgmistele osapooltele, kes tegutsevad kolmandatest isikutest vastutavate töötlejatena:

 • Euler Hermese kontserni teised ettevõtted;
 • volitatud esindajad ja kolmandatest isikutest teenusepakkujad. 

Võime jagada teie isikuandmeid mainitud eesmärkidel ka järgmiste osapooltega, kes tegutsevad andmetöötlejatena meie juhiste kohaselt:

 • Euler Hermese kontserni teised ettevõtted;
 • volitatud esindajad, teenusepakkujad ja uuringute ja analüüsidega tegelevad asutused ning
 • kommunikatsiooni ja Euler Hermese sponsoreeritud ürituste korraldamisega tegelevad konsultandid või eksperdid.

Ja lõpuks võime jagada teie isikuandmeid

 • õiguskaitseasutuste, valitsus- ja regulatiivasutustega kohaldatavate õiguslike või regulatiivkohustuste täitmiseks.


1.7 Kui kaua teie isikuandmeid säilitame?

Me ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui see on vajalik eesmärkide täitmiseks, milleks neid koguti, või seaduslike kohustuste täitmiseks või seadustega lubatud viisil, näiteks õiguslike nõuete kaitsmiseks. Pärast seda kustutame teie isikuandmed. Individuaalsed säilitusperioodid sõltuvad isikuandmete tüübist ja nende töötlemise eesmärgist. 


1.8 Millised on teie õigused oma isikuandmete suhtes? 

Kui see on kohaldatavate andmekaitse õigusnormidega lubatud, on teil õigus:

 • tutvuda kogutud isikuandmetega, sealhulgas saada teavet andmete allikate ja kategooriate, töötlemise eesmärkide, vastuvõtjate (või nende kategooriate) ja asjakohase säilitusperioodi kohta;
 • taotleda oma isikuandmete uuendamist või parandamist, et need oleksid alati täpsed;
 • taotleda oma isikuandmete saatmist elektroonilisel kujul endale või teisele vastutavale töötlejale;
 • taotleda oma isikuandmete kustutamist, kui neid ei vajata enam eesmärkidel, milleks need koguti või milleks neid muul viisil töödeldi;
 • taotleda oma isikuandmete piiramist, näiteks kui olete vaidlustanud oma isikuandmete õigsuse, kindlaks perioodiks, et saaksime selle õigsuses veenduda;
 • esitada oma  isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid konkreetsetel põhjustel, mis on seotud teie olukorraga ja mis on meie töötlemise õiguspärastest alustest tähtsamad; ja
 • võtta igal ajal oma nõusolek tagasi, kui teie isikuandmeid töödeldakse teie nõusolekul, ilma et see mõjutaks aluseid, mille kohaselt andmeid enne nõusoleku tagasivõtmist seaduslikult töödeldi, või kui teie andmete töötlemiseks on muu seaduslik alus (nt ülimuslikud õiguspärased huvid);
 • esitada vastutavale töötlejale ja/või asjaomasele andmekaitseametile kaebuse;
 • võite nende õiguste kasutamiseks meiega ühendust võtta, esitades oma nime ja e-posti aadressi ning oma taotluse eesmärgi.
      Data Subject Access Request Form
   

2. Veebisaidid

2.1 Kuidas Euler Hermes teie andmeid kogub?

Euler Hermes kogub oma veebisaitidel ainult neid isikuandmeid, mida veebivorme täites vabatahtlikult esitate, või mida muul viisil lubate meil koguda küpsiste eelistuste kohaselt, mille valisite esmakordsel sisenemisel meie veebisaidile. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, mis juhul lõpetame teie andmete töötlemise, mille oleme käesoleva veebisaidi kaudu kogunud.

2.2 Küpsised  

Küpsis on väike andmehulk, mis salvestatakse teie arvutisse või mobiilseadmesse, ja mis võimaldab veebisaidil teie tegevusi või eelistusi aja jooksul „mäletada”. Kasutame küpsiseid meie veebisaidi töökindluse tagamiseks ja teile juurdepääsu hõlbustamiseks, kogudes teavet teie seadme ning eelistuste (nt teie seadme ja brauseri) kohta. Peale selle kogume teavet teie kokkupuute kohta meie ja meie partnerite teenustega, näiteks reklaamiteenustega. Võite kasutada meie veebisaite põhimõtteliselt ka ilma küpsisteta. Kui soovite meie veebisaiti täies mahus ja mugavalt kasutada, tuleb teil küpsiste kasutamisega nõustuda. Võite igal ajal küpsiste sätteid muuta, nt oma nõusoleku tagasi võtta.

Küpsiseid on erinevat tüüpi:
(a) Seansiküpsis (ehk „ajutine küpsis”)
Seansiküpsis võimaldab meil salvestada teavet teie tegevuse kohta brauseriseansi ajal (nt teie sisselogimisandmed). Seansiküpsised kustutatakse, kui sulgete oma brauseri või lahkute meie veebisaidilt.

(b) Püsiküpsis (ehk „jälgimisküpsis”)
Püsiküpsis salvestatakse teie seadmesse brauseriseansside vaheliseks ajaks. Need küpsised aitavad meil mäletada teie eelistusi või tegevusi iga kord, kui meie veebisaiti külastate, kuni küpsise aegumiskuupäevani. Neid küpsiseid kasutatakse ka selleks, et teid veebisaidil sisselogituna hoida. Nii pea kui küpsis on kustutatud, tuleb teil oma sisselogimisandmed uuesti sisestada.

(c) Kolmanda isiku küpsis
Need küpsised määratleb kolmas isik, kes ei ole meie veebisaidiga seotud, näiteks kolmandate isikute ribareklaamide või sotsiaalmeedia nuppude esitamiseks.


Kasutame oma veebisaidil järgmiseid küpsiseid. 

 

3. Kolmandad isikud

Klientidele ettevõtlusega seotud krediidilahenduste pakkumisel võime koguda teie ja teie ettevõtte kohta teavet riski hindamiseks ja jälgimiseks ning võlgade sissenõudmiseks. Kogume teavet kolmandatelt isikutelt või avalikku teavet. Peale selle võime koguda teavet, mida meile otseselt avaldate. Kogume järgmisi andmeid.

 • Äriettevõtted: majandussektor, nimi, esindajate nimed (nt juhatuse ja nõukogu liikmed) ja teave teie krediidikõlbulikkuse kohta (nt maksehäired ja riskid), 
 • Füüsilisest isikust ettevõtjad või muud väheste omanikega ettevõtted: nimi, e-posti aadress, aadress, majandussektor, ettevõtlusvorm, esindajate nimed (nt juhatuse liikmed) ja teave teie krediidikõlbulikkuse kohta (nt maksehäired ja riskid)
   

4. Kuidas saate meiega ühendust võtta? 

Päringud oma isikuandmete kohta võite saata meile aadressil privacy.fi@allianz-trade.com.
 

5. Kuidas kasutatakse Euler Hermese veebisaidil sotsiaalmeedia pistikprogramme?

Euler Hermese veebisaidil kasutatakse järgmisi sotsiaalmeedia pistikprogramme:

 • Facebooki jagamisnupp, mida haldab Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA;
 • Twitteri nupp, mida haldab Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA;
 • LinkedIni jagamisnupp, mida haldab LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Kõik pistikprogrammid on esitatud nende haldajate Facebooki, Twitteri, Xingi ja LinkedIni („haldaja“) kaubamärgiga. Andmekaitse taseme tõstmiseks ja kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega oleme kasutanud täiendavaid programme 2 klõpsuga lahendustena. Sellega tagatakse, et Euler Hermese veebisaidi külastamisel ei loo teie brauser haldaja serveritega otseühendust. Teie brauser loob vastava haldaja serveriga otseühenduse vaid sel juhul, kui aktiveerite pistikprogrammi, klõpsates sellele ja andes sellega nõusoleku andmete ülekandmiseks. Sel juhul edastavad haldajad pistikprogrammide sisu otse teie brauserisse ja integreerivad selle veebisaidiga.

Pistikprogrammi aktsepteerimisel saab haldaja teavet, et teie brauser on sisenenud Euler Hermese veebisaidile. Kui logisite oma kontole Allianzi veebisaidi külastamisel, saate oma külastuse otse oma kontoga siduda. Kui suhtlete pistikprogrammiga, nt klõpsate Facebooki nuppu ja Twitteri nuppu või LinkedIni jagamisnuppu, saadetakse andmed otse teie brauserist haldajale ja haldaja salvestab need. Peale selle avaldatakse see teave asjakohases sotsiaalmeedias või teie Twitteri kontol ja see on teie kontaktidele nähtav. Kui te ei soovi sellist andmete saatmist haldajatele, peate oma vastavalt kontolt välja logima, enne kui pistikprogramme klõpsate ja need aktiveerite. XING AG kasutab teie andmeid ainult jagatud funktsioonide (nt arvutamine / letil kuvamine) pakkumiseks ja mitte teie isikuandmete säilitamiseks või teie kasutajakäitumise hindamiseks.

Lisateavet andmete kogumise, töötlemise ja kasutamise eesmärkide ja ulatuse kohta vt järgmistest privaatsusavaldustest:

Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/
Twitter: https://twitter.com/privacy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

6. Kui sageli käesolevat privaatsusavaldust uuendame?

Vaatame käesolevat privaatsusavaldust regulaarselt läbi ja teeme selles aeg-ajalt muudatusi. Tagame, et avalduse uusim versioon on siin saadaval, ja oluliste muudatuste korral võime teile lisaks otseteavituse saata (nt e-posti teel). Käesolevat privaatsusavaldust uuendati viimati 12.08.2019.