Legal Information

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme 

Allianz Trade Sigorta A.Ş., tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında aşağıda açıklandığı çerçevede elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişilere aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir.

a. Kişisel verilerin işlenme amaçları: 

Kişisel veriler; sigorta teklifleri, sigorta poliçeleri, kapsamında sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi,  sigortacılık ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifade edilebilmesi, işlem yapanın/yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı  olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenebilecektir.

b. Kişisel verilerin aktarılması: 

Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel veriler, denetleyici ve düzenleyici makamlar ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile; Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, Sigortacılık Kanunu madde 31/A'da sayılan finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilere; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, SPK gibi kamu ve/veya özel hukuk tüzel  kişilerine, hissedarlara, sigorta aracılarına, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklere, mevzuatta  belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi ve  kuruluşlar ile destek hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ölçüde aktarılabilecektir.

c. Kişisel verilerin toplanma yöntemi: 

Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel veriler, Allianz Trade Grubu şirketleri, Bölge Müdürlükleri, Çağrı  Merkezi, İnternet Sitesi, dijital kanallar, sigorta aracıları ile bunların hizmet verdiği tüm kanallar  aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi  bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurt dışı iştirakleri, işbirliği yapılan program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurt içi/yurt dışı bankalar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanabilecektir.

d. 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız: 

Kanun uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, Kanun’da sayılan istisnai haller saklı kalmak üzere Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Bilgilerinize sunarız.