Hvad er likviditet, og hvordan beskytter kreditforsikring din likviditet?

Marts 2023
 

En god likviditet er tegn på en sund virksomhed. Eller sagt mindre kategorisk: En god likviditetsgrad er ofte tegn på en sund virksomhed. Derfor er det vigtigt at vide, hvad likviditet og likviditetsgrad er.

I denne artikel kan du læse mere om, hvad likviditet er, og hvorfor det er vigtigt at kende din likviditetsgrad, når du driver virksomhed. Du kan også læse mere om, hvordan du beregner likviditetsgraden i en virksomhed, og ser, hvornår den er god eller dårlig.

Endelig kan du få indblik i, hvad du kan gøre for at beskytte din likviditet for eksempel ved hjælp af en kreditforsikring.

Hvad er likviditet?

Likviditet er et udtryk for en virksomheds økonomiske tilstand. Likviditet betyder således, om der er en tilstrækkelig mængde kapital i virksomheden.

Likviditet udregnes på baggrund af kontanter og beholdninger, der let kan omsættes. Det er et udtryk for en virksomheds købekraft og for den kortsigtede betalingsformåen.

En virksomheds likviditet er de likvider, der findes, efter virksomhedens økonomiske forpligtelser er modregnet. Det vil sige, at likviditeten er forholdet mellem omsætningsaktiver og kortfristet gæld. Man kan også kalde en virksomheds likviditet for virksomhedens nettorådighedsbeløb.

Likviditeten er altså et udtryk for, om virksomheden er i stand til at købe varer og betale sine regninger. Man kan vurdere en virksomheds likviditet ud fra et beregnet tal, der kaldes likviditetsgraden.
 

Hvad er likviditetsgrad?

Likviditetsgraden er et økonomisk nøgletal, der viser, om en virksomheds likviditet er stor nok til at kunne betale sin kortfristede gæld nu og her. Altså om virksomheden kan indfri sin gæld, hvis den skulle. At likviditetsgraden er et nøgletal betyder, at tallet er et afgørende redskab, når man skal vurdere en virksomheds økonomiske tilstand.

Likviditetsgraden angiver forholdet mellem omsætningsaktiverne og den kortfristede gæld –med andre ord hvor stor en procentdel førstnævnte udgør af sidstnævnte. Omsætningsaktiver er aktiver, som man forventer at sælge inden for ét år, mens kortfristet gæld er gæld, der skal betales inden for ét år.
 

Hvad er en sund likviditetsgrad?

Jo højere likviditetsgrad, desto bedre. Likviditetsgraden skal som minimum være på 100 for, at der er tilstrækkelig med kapital til at kunne betale de kortfristede gældsforpligtelser.

En god likviditetsgrad skal ligge på et tal mellem 150 og 200.

Et tal under 150 anses for mindre tilfredsstillende, men tilstrækkeligt. Et tal under 100 er kritisabelt og kræver tilførsel af kapital hurtigst muligt, så virksomhedens likviditet øges.

Driver du en forretning, som er afhængig af underleverandører, er det vigtigt, at du har en høj likviditetsgrad. Det gør sig især gældende, hvis leverandøren skal give dig kredit på de varer eller ydelser, du indkøber, eller hvis du giver kredit til kunder, som du leverer ydelser til. En god likviditetsgrad sikrer, at du fortsat kan betale dine regninger på trods af udfordringer på enten leverandør- eller kundesiden.
 

Hvordan beregner du likviditetsgraden?

Hvis du skal beregne likviditetsgraden, kræver det, at du har adgang til information om virksomhedens kortfristede gældsforpligtelser og de samlede omsætningsaktiver. Når du har de tal, kan du beregne likviditetsgraden med følgende formel:

(Omsætningsaktiver x 100) / kortfristet gæld = likviditetsgrad

Eksempel: En virksomhed har omsætningsaktiver på 400.000 kr. og en kortfristet gæld på 250.000 kr. Først ganger vi 400.000 med 100, derefter dividerer vi det tal med 250.000 og får en likviditetsgrad på 160.

En likviditetsgrad på 160 fortæller os, at virksomheden er i stand til at indfri sin kortfristede gæld, samtidig med at den stadig vil have likviditet tilbage til at kunne betale for eksempel uforudsete regninger, lønninger eller lignende.
 

Hvad påvirker indtjeningen og likviditetsgraden?

I en virksomhed er der behov for at styre både indtjeningen og likviditeten:

  • Indtjening påvirkes positivt af indtægter og negativt af omkostninger.
  • Likviditeten påvirkes positivt af indbetalinger og negativt af udbetalinger.

Indtægter og omkostninger indgår ved beregningen af virksomhedens resultat (indtjening), mens indbetalinger og udbetalinger indgår ved opgørelsen af virksomhedens likviditet.

I en virksomhed er der behov for både at styre indtjeningen og likviditeten. Driften af virksomheden skal gerne give overskud, så ejerne kan få et afkast af deres investering. Nogle virksomheder kan dog godt give underskud i en kortere periode, uden at virksomheden må lukke.

Det kræver dog, at virksomheden hele tiden har penge til at betale sine regninger. På kort sigt er det altså endnu vigtigere, at virksomheden har styr på likviditeten.
 

Hvordan beskytter kreditforsikring din likviditet?

Når din virksomhed giver dine kunder kredit, er der en risiko for, at de ikke er i stand til at betale deres faktura. Manglende betalinger eller uforudsete konkurser hos dine kunder kan påvirke din virksomhed negativt og sætte din likviditet under pres.

En kreditforsikring overtager din kreditrisiko og gør det sikrere for dig at drive din virksomhed, blandt andet ved at sikre din virksomheds likviditet og debitorer.

Læs også: Hvad er en konkurs, og hvordan undgår du, at andres konkurs rammer din virksomhed?
 

Hvordan dækker kreditforsikring?

Kreditforsikring dækker som hovedregel tab, der skyldes manglende betaling fra debitorer f.eks. som følge af konkurs. Men den giver også en række andre fordele, hvor især to ting er værd at fremhæve i forbindelse med sikring af likviditeten i din virksomhed:

  • Rådgivning i salg på kredit
    Vurdering af en potentiel kunde, inden aftalen er indgået. Med udgangspunkt i kundens kreditværdighed kan du vurdere, om et samarbejde giver mening.
  • Overvågning af dine kunders kreditværdighed
    Overvågning af virksomheder og advarsel om ændringer, der kan have betydning for din virksomhed.

En for sent betalt faktura er nemlig irriterende, men mange ubetalte fakturaer kan forhindre din virksomhed i at vokse og i værste fald betyde konkurs. Når din virksomheds likviditet ligger i dine kunders hænder, er det særdeles vigtigt at kende dine kunder godt. Hvis de betaler for sent, vil det påvirke din virksomhed.