Η Allianz Trade καλλιεργεί μια κουλτούρα ατομικής και συλλογικής ευθύνης για τη δεοντολογική συμπεριφορά και την τήρηση των κανόνων. Ενεργούμε με ακεραιότητα και συμμορφωνόμαστε με τους νόμους, τους κανονισμούς και άλλους εξωτερικούς κανόνες που διέπουν τις δραστηριότητές μας. Το ίδιο ισχύει και για τους εσωτερικούς μας κανόνες. Αυτή η σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας μας και τη διαδικασία καταγγελίας.

Εκφράστε τις ανησυχίες σας: Κανάλια αναφοράς της Allianz Trade

Στην Allianz Trade, είμαστε ισχυρότεροι μαζί. Στηριζόμαστε στις κοινές μας αξίες και αρχές. Αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον με σεβασμό, ενεργούμε με ακεραιότητα, διαφάνεια και λέμε την αλήθεια.

Δίνουμε ύψιστη προτεραιότητα στη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις και τους εσωτερικούς κανονισμούς. Όταν οι παραβιάσεις εντοπίζονται σε πρώιμο στάδιο, μπορούν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ή τον μετριασμό των ζημιών για τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους επιχειρηματικούς εταίρους και την ίδια την εταιρεία.

Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε, σε περίπτωση παραβίασης κανόνων ή νόμων, τη δυνατότητα να αναφέρετε την επιλήψιμη πράξη που θα υποπέσει στην αντίληψή σας, προκειμένου η Εταιρία να λάβει τα κατάλληλα μέτρα και να εξασφαλίσει ότι αυτή θα αποκατασταθεί και δεν θα επαναληφθεί. Εάν έχετε πληροφορίες σχετικά με μια παράνομη πράξη ή παραβίαση κανόνων στην Allianz Trade, μπορείτε να αναφέρετε την ανησυχία σας μέσω του διαδικτυακού καναλιού αναφοράς. Ειδικότερα, μέσα από την ιστοσελίδα μας, σας παρέχεται απόλυτη εμπιστευτικότητα και ανωνυμία στην αναφορά που θα υποβάλετε. 

Μέσα από τη διαδικασία αυτή, σας δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών, μέσω μίας ασφαλούς θυρίδας.
Εφόσον επιθυμείτε να μην αποκαλύψετε την ταυτότητά σας στην αναφορά, θα σας ζητηθεί να εγγραφείτε, χρησιμοποιώντας ένα όνομα χρήστη της επιλογής σας μαζί με τον προσωπικό κωδικό που θα ορίσετε, ώστε να μπορείτε να λάβετε και ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της αναφοράς σας. 

Ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών, θα έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που θα παρέχετε, ωστόσο δεν θα μπορεί να σας ταυτοποιήσει, εκτός εάν επιθυμείτε να συμπληρώσετε ο ίδιος τα στοιχεία της ταυτότητάς σας. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να βρείτε κατά την είσοδό σας στη θυρίδα. 

Για να υποβάλλετε την αναφορά σας, πατήστε

Το εργαλείο μας για την καταγγελία είναι ανοικτό σε όλους: εργαζόμενους, εργολάβους, προμηθευτές, πελάτες, διαμεσολαβητές και όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Allianz Trade εξετάζει όλα τα υποβαλλόμενα μηνύματα και διασφαλίζει ότι παραμένουν εμπιστευτικά και ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αντιμετωπίζονται ισότιμα.

Όταν υποβάλετε μια αναφορά, θα λάβετε επιβεβαίωση παραλαβής εντός 7 ημερών.

Η Allianz Trade δεν ανέχεται αντίποινα οποιασδήποτε μορφής εναντίον οποιουδήποτε υποβάλλει μια αναφορά καλή τη πίστει. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η έρευνα δεν επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται.

Οι πληροφορίες σας θα αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικό τρόπο. Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για την προσεκτική αξιοποίηση όλων των πληροφοριών που λαμβάνουμε και για τη διασφάλιση των συμφερόντων όλων των εμπλεκομένων προσώπων. Όλα τα παρεχόμενα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις περί απορρήτου δεδομένων.

Εάν προτιμάτε να μην χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αναφοράς, μπορείτε να στείλετε τις ανησυχίες σας:

Euler Hermes Hellas
Λαοδικείας 16 & Νυμφαίου 1-3
115 28 Αθήνα

Οι αναφορές μπορούν επίσης να γίνονται αυτοπροσώπως στον ΥΠΠΑ στην κανονιστική συμμόρφωση.