Γιατί χρειαζόμαστε την Κανονιστική Συμμόρφωση;

 

Η αποστολή και το πεδίο εφαρμογής της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Δραστηριοποιούμαστε σε μία παγκόσμια επιχείρηση. Κοινός μας στόχος είναι να επεκτεινόμαστε επιτυχώς στις διεθνείς αγορές. Ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο είναι να γνωρίζουμε τα πιθανά εμπόδια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό κίνδυνο για την επιτυχία και τη φήμη της εταιρείας μας. Γι’ αυτό συνεχώς έχουμε τεταμένη την προσοχή μας για τον εντοπισμό τέτοιων εμποδίων - πολλά από τα οποία μπορεί να σχετίζονται με νομικά και κανονιστικά θέματα. Η νομοθεσία μπορεί να απαγορεύει ορισμένες επιχειρηματικές πρακτικές. Οι Ελεγκτικές Αρχές μπορεί να επιβάλλουν πρόστιμα σε επιχειρήσεις ή εργαζομένους σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται με αυτούς τους κανόνες. Και επειδή οι νόμοι όπως και η στάση των Ελεγκτικών Αρχών μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα, χρειαζόμαστε την τοπική γνώση σχετικά με τα πρότυπα συμμόρφωσης. Αυτό διασφαλίζεται από τους κανόνες λειτουργίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Από την άλλη πλευρά, είναι απαραίτητο να υπάρχει παράλληλα και μια συγκεντρωτική εποπτεία, καθώς προβλήματα που μοιάζουν «τοπικά» θα μπορούσαν, ειδομένα από την πλευρά του Ομίλου, να αποδειχθούν παγκόσμια. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν ένα τοπικό συμβάν μπορεί να επηρεάσει τη φήμη της Allianz Trade. Το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και καταγραφή του Κανονιστικού κινδύνου παγκοσμίως. Επίσης, λαμβάνει δράση όταν είναι αναγκαίο ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Ομίλου. Σημαντικές περιπτώσεις πιθανών κινδύνων έχουν εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί.

Χρήσιμες Οδηγίες έχουν εκδοθεί, μια διαδικασία άμεσης ανταλλαγής πρακτικών έχει καθιερωθεί μεταξύ των κατά τόπους εταιρειών του Ομίλου, ενώ οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται συνεχώς στους ακόλουθους τομείς :

 

  • στην καταπολέμηση του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος
  • στην καταπολέμηση της Απάτης και της Διαφθοράς
  • στην αποφυγή μονοπωλιακών πολιτικών
  • στον χειρισμό ευαίσθητων δεδομένων
  • στην αντιμετώπιση της σύγκρουσης συμφερόντων