Ασφάλιση πιστώσεων για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

Αξιοποιήστε την ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων, για να προστατεύσετε τις ταμειακές σας ροές και τους εισπρακτέους λογαριασμούς σας.

Τι είναι η Ασφάλιση Πιστώσεων για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις;

Περισσότερες από 4 στις 5 καθημερινές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων βασίζονται σε πιστωτικούς όρους. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής από τους πελάτες σας, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησής σας θα δεχθούν πίεση.

Διαθέτετε ήδη έλεγχο πιστωτικού κινδύνου, αλλά χρειάζεστε κάτι περισσότερο. Για απόλυτη σιγουριά, αποκτήστε πρόσβαση στις μοναδικές προβλέψεις μας και στο φάσμα υπηρεσιών ασφάλισης πιστώσεων που προσφέρουμε.
  • Έλεγχος ευρωστίας του πελάτη: Η πιστοληπτική ικανότητα και η οικονομική σταθερότητα των πελατών του χαρτοφυλακίου σας ελέγχεται σε αντιπαραβολή με μια βάση δεδομένων 40 εκατομμυρίων επιχειρήσεων.
  • Υπολογισμός πιστωτικού ορίου: Προσεκτικά υπολογισμένα όρια καθοδηγούν τις αποφάσεις σας για το ύψος του κινδύνου που θα αναλάβετε κατά τη διαχείριση των σχέσεών σας με τους πελάτες σας.
  • Κανονική διεξαγωγή εμπορικών συναλλαγών: Πραγματοποιείτε εμπορικές συναλλαγές με τους υφιστάμενους πελάτες σας έως την αξία του ορίου, αποκτώντας τον έλεγχο του χαρτοφυλακίου πελατών.
  • Ενημερώσεις ορίου εμπορικών συναλλαγών: Αυτόματες ενημερώσεις τροφοδοτούν με νέα στοιχεία τη διαχείριση των σχέσεών σας με τους πελάτες σας και τη διάθεσή σας για ανάληψη πιστωτικού κινδύνου.
  • Εμπορική ανάπτυξη: Οι ειδικοί μας στην ανάλυση κινδύνων προτείνουν νέα όρια, όταν προγραμματίζετε την απόκτηση νέων πελατών και την είσοδό σας σε νέες αγορές.
  • Υποβολή ζημίας: Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής από έναν πελάτη, εσείς μας παρέχετε τις σχετικές λεπτομέρειες και εμείς σας αποζημιώνουμε για το ασφαλισμένο ποσό για τους πελάτες που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η είσπραξη της οφειλής.

Αποκτήστε πρόσβαση σε ολοκληρωμένες και επικαιροποιημένες πληροφορίες για το ρίσκο του χαρτοφυλακίου πελατών σας. Παρακολουθήστε και διαχειριστείτε τις σχέσεις σας με τους πελάτες σας με μεγαλύτερη σιγουριά.

Οι εμπορικές απαιτήσεις σας προστατεύονται και οι ταμειακές σας ροές και το περιθώριο κέρδους σας εξασφαλίζονται περαιτέρω. Η ισχύς της επιχείρησης θα είναι εμφανής στις τράπεζες, στους ελεγκτές και στους επενδυτές.

Εντοπίστε τις ευκαιρίες ανάπτυξης και επέκτασης. Αποδεσμεύστε πόρους, για να αναπτύξετε τις πωλήσεις σας με νέους πελάτες και σε νέες αγορές.

To Online Allianz Trade είναι το online Σύστημα Πληροφοριών της Allianz Trade. Η πρόσβασή του παρέχεται σε κάθε Ασφαλισμένο της Allianz Trade. Αποτελεί την καθημερινή ασφαλή online λύση διαχείρισης των εμπορικών απαιτήσεών σας για κάθε πελάτη σας, σε πραγματικό χρόνο.
Το SmartView είναι το online εργαλείο διαχείρισης κινδύνων και άντλησης διαφόρων reports, το οποίο σας παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τους αγοραστές του χαρτοφυλακίου σας, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους και μεγιστοποιώντας τις ευκαιρίες ανάπτυξης.