Οικονομικές έρευνες

Ο ρόλος μας στην Allianz Trade & Allianz Economic Research είναι να αναλύουμε τις κύριες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Βασιζόμαστε σε τρεις πυλώνες: την ανάλυση κινδύνου ανά χώρα, την ανάλυση κινδύνου ανά κλάδο και τις πληροφορίες για κύριες θεματικές τάσεις, εστιάζοντας περισσότερο στο εμπόριο, την αφερεγγυότητα και τη συμπεριφορά ως προς την πραγματοποίηση πληρωμών. Η δουλειά μας εξυπηρετεί εσωτερικούς πελάτες (Διευθύνοντες Συμβούλους και περιφερειακούς Διευθύνοντες Συμβούλους, το οικονομικό τμήμα, το τμήμα ανάληψης κινδύνων, το τμήμα μάρκετινγκ, το τμήμα επικοινωνίας...), καθώς και εξωτερικούς πελάτες (ασφαλισμένους και υποψήφιους πελάτες, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και συνεργάτες της ΕΗ) και εμφανίζεται τακτικά σε κορυφαία μέσα ενημέρωσης παγκοσμίως.
Οι αξιολογήσεις των χωρών από την Allianz Trade έχουν ως στόχο την εκτίμηση του κινδύνου διακοπής πληρωμών σε οποιαδήποτε από 240 χώρες, 70 εκ των οποίων ενημερώνονται κάθε τρίμηνο. Η τελική αξιολόγηση είναι ένας συνδυασμός των εξής: μιας Μεσοπρόθεσμης αξιολόγησης (από ΑΑ έως D) με την οποία υπολογίζονται οι οικονομικές ανισορροπίες.
Η Allianz Trade επικαιροποιεί και τις αξιολογήσεις της για τον κίνδυνο ανά κλάδο σε τριμηνιαία βάση. Οι αξιολογήσεις του κινδύνου ανά κλάδο υπολογίζουν τον κίνδυνο μη πληρωμών  για 18 κλάδους σε 70 χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους σε σχέση με τη ζήτηση, την κερδοφορία, τη χρηματοδότηση και τον ανταγωνισμό σε κάθε χώρα.

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο μας για να αναλύσετε βασικούς δείκτες πληρωμής και αφερεγγυότητας που είναι κρίσιμοι για τις εταιρείες
Δημοσιεύουμε

+ 400 +

άρθρα ετησίως
Υποστηρίζουμε

+ 15K

πελάτες, υποψήφιους πελάτες και συνεργάτες στη λήψη αποφάσεων
Παρακολουθούμε και αξιολογούμε

240

χώρες και 18 κλάδους
Οι αξιολογήσεις μας έχουν ως στόχο την εκτίμηση του κινδύνου μη πληρωμών από εταιρείες σε μια συγκεκριμένη χώρα, προκειμένου να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για τις διεθνείς επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Η μεθοδολογία μας συνίσταται στην ανάλυση εκατοντάδων οικονομικών δεικτών, τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη κατανόηση των οικονομικών, πολιτικών, επιχειρηματικών, εμπορικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων.