Συναλλαγές με αυτοπεποίθηση κατά την μετά - Covid-19 επανεκκίνηση

Η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας αναμένεται να παραμείνει ισχυρή το 2021 - με το παγκόσμιο ΑΕΠ να αναμένεται να αυξηθεί κατά +5,5% το 2021 – αλλά και το 2022, ακόμη και αν η ανάκαμψη θα είναι άνιση. Σ’ αυτό το πλαίσιο, παραμένουν παρόντες σημαντικοί κίνδυνοι για τις εταιρείες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και να ανακάμψουν μετά την πανδημία.

Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν από την παρουσία πλεονάζουσας αποταμίευσης των καταναλωτών, η οποία θα αυξήσει τη ζήτηση και θα πυροδοτήσει τη θεωρία του ελατηρίου (catch-up effect). Ωστόσο, αντιμετωπίζουν επίσης ένα δυναμικό περιβάλλον στο οποίο η αυξανόμενη ζήτηση οδηγεί σε αύξηση των τιμών, ενώ οι ταμειακές ροές και τα αποθέματα είναι πιθανό να περιοριστούν σοβαρά.

Για να πετύχουν την πραγματοποίηση εμπορικών συναλλαγών με αυτοπεποίθηση, οι εταιρείες συνιστάται να είναι προσεκτικές, να προετοιμαστούν για να ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις και να διασφαλίσουν ότι προστατεύονται πλήρως από τον κίνδυνο αφερεγγυότητας, καθώς η κρατική στήριξη σταδιακά αίρεται έως το τέλος του 2022.

Οι ταμειακές ροές θα αποτελέσουν την ειδοποιό διαφορά κατά την ανάκαμψη

Εάν η διασφάλιση της ρευστότητας των επιχειρήσεων ήταν ένας βασικός στόχος για τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ανάκαμψη αφορά εξ’ ολοκλήρου τη διαχείριση των ταμειακών ροών για την αξιοποίηση των ευκαιριών ανάπτυξης, παρά τη σχεδόν συνεχή αύξηση των τιμών των βασικών προϊόντων. Η διατήρηση των ταμειακών ροών θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τις εταιρείες των οποίων τα έσοδα καταποντίστηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης και που θέλουν να προετοιμαστούν για την άρση της κρατικής βοήθειας.

Χωρίς επαρκή ταμειακή ροή, ωστόσο, οι επιχειρήσεις θα δυσκολευτούν να ανανεώσουν το απόθεμα που απαιτείται για την επιστροφή του κύκλου εργασιών και των πωλήσεων σε προ πανδημίας επίπεδα. Αυτό το πρόβλημα είναι πιθανό να επιδεινωθεί από τις πολύτιμες εισροές χρημάτων που συνδέονται με τις εν εξελίξει εργασίες, τα τελικά προϊόντα και την ανάγκη να διατεθούν κονδύλια για την πληρωμή των προμηθευτών. Θα υπάρξει επίσης ένα σχεδόν αναπόφευκτο χρηματοδοτικό κενό, καθώς οι εταιρείες αναμένουν την πληρωμή από τους πελάτες, με καθυστερήσεις που δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που θα υπονομεύσει την ικανότητά τους να πληρώνουν τους προμηθευτές.

Η απάντηση σ’ αυτήν την πρόκληση ταμειακής ροής είναι να είστε όσο το δυνατόν πιο προορατικοί όταν κυνηγάτε τα εισπρακτέα, λαμβάνοντας μέτρα για την αντιμετώπιση της μη πληρωμής τη στιγμή που ένα τιμολόγιο καθυστερεί, αποστέλλοντας ειδοποιήσεις για καθυστερημένα τιμολόγια για να επισημάνετε το ζήτημα και εφαρμόζοντας τη χρήση χρονοσήμανσης για όλες τις αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες.

Καθ 'όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας συνιστάται στις επιχειρήσεις να διασφαλίζουν ότι στον πελάτη τους έχει κοινοποιηθεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής και ότι διατηρείται μία γραπτή αναφορά που περιγράφει τις προσπάθειες ανάκαμψης και τις απαντήσεις των πελατών.

Εάν αυτές οι προσπάθειες για την εξασφάλιση ταμειακών ροών δεν αποδειχθούν επιτυχημένες, οι οργανισμοί μπορούν να εξηγήσουν πιθανά επόμενα βήματα στους εμπορικούς εταίρους του οφειλέτη τους: την επιλογή να κλιμακωθεί το ζήτημα εντός της εταιρείας του οφειλέτη, να διακοπεί η συναλλαγή με τον οφειλέτη τους και τελικά να δοθεί εντολή σε τρίτο μέρος, όπως σ’ έναν οργανισμό είσπραξης οφειλών (εάν πρόκειται για μικρό ποσό), ή σε νόμιμους εκπροσώπους με σκοπό την ανάληψη νομικής ενέργειας, εάν πρόκειται για μεγαλύτερο ποσό.

Οι εταιρείες ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων μπορούν να βοηθήσουν καθ’ όλη τη διαδικασία ανάκτησης απαιτήσεων. Δεν προσφέρουν κάλυψη απλά μόνο σε περιπτώσεις που οι πελάτες δεν πληρώνουν. Οι κορυφαίες εταιρείες ασφάλισης στην αγορά μπορούν επίσης να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αποφύγουν εξαρχής τις επισφαλείς απαιτήσεις. Η Allianz Trade, για παράδειγμα, προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών. Διενεργούμε ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας των εμπορικών εταίρων, ορίζουμε ένα μέγιστο ποσό προς αποζημίωση, εάν ο πελάτης δεν πληρώσει, ενημερώνουμε τα όρια συναλλαγών, ελέγχουμε την πιστοληπτική ικανότητα νέων προοπτικών, καθώς και διερευνούμε και προσφέρουμε κάλυψη κατά τη μη καταβολή.

Οι αφερεγγυότητες δεν θα παραμείνουν σε αφύσικα χαμηλά επίπεδα επ 'αόριστον

Το παγκόσμιο ποσοστό αφερεγγυότητας μειώθηκε δραματικά στο 50% των επιπέδων του 2019 κατά τη διάρκεια της πανδημίας, χάρη σε ένα πρωτοφανές κύμα κρατικής υποστήριξης, και αυτό το μειωμένο επίπεδο κινδύνου αναμένεται να παραμείνει τους ερχόμενους μήνες. Αυτό είναι θετικό νέο για τις επιχειρήσεις που έχουν στόχο την επέκταση, προσφέροντας τους μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις εμπορικές συναλλαγές και αποπληρωμή σε αβέβαιους καιρούς.

Υπάρχουν δύο θεμελιώδεις μορφές ανάπτυξης: η φυσική εξέλιξη (κεφαλαιοποίηση της συσσωρευμένης ζήτησης μεταξύ των υπαρχόντων πελατών) και η επέκταση, η οποία περιλαμβάνει τη συνεργασία με νέους πελάτες και το άνοιγμα σε νέες αγορές.

Η φυσική εξέλιξη συγκεντρώνει τον κίνδυνο μεταξύ των βασικών τρίτων μερών. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής ενός εμπορικού εταίρου, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη έκτακτη ζημία. Ωστόσο, αυτός ο κίνδυνος μη πληρωμής μπορεί να καλυφθεί από την ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων, προσφέροντας στις επιχειρήσεις την αυτοπεποίθηση να στοχεύσουν στην αυξημένη ζήτηση μεταξύ των υπαρχόντων πελατών.

Σε περίπτωση επέκτασης, μια επιχείρηση θα μπορούσε να έχει περιορισμένη εμπειρία συναλλαγών σε νέα αγορά ή με νέο πελάτη και αυτή η έλλειψη γνώσης θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο. Οι τρόποι μετριασμού αυτού περιλαμβάνουν την έναρξη με μικρούς όγκους συναλλαγών και τη σταδιακή αύξηση ή τη συνεργασία με παρόχους ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων με εμπειρία επί των αντισυμβαλλομένων και της αγοράς-στόχου μέσω συναλλαγών με άλλους πελάτες. Σ’ αυτό το σενάριο, οι εταιρείες ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων είναι πιθανό να προωθήσουν ένα υψηλότερο πιστωτικό όριο εκκίνησης για να τροφοδοτήσουν την επέκταση των πελατών τους και να τους βοηθήσουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες ανάπτυξης με μεγαλύτερη ευελιξία.

Όποια μορφή ανάπτυξης και αν επιχειρεί να κατακτήσει μια επιχείρηση, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ένα ισχυρό κεφάλαιο κίνησης. Είναι λογικό, λοιπόν, να προβλέψουμε προσεκτικά τις ταμειακές ροές (προσθέτοντας ένα ενδεχόμενο για περαιτέρω απαγορεύσεις κυκλοφορίας-lockdowns) και να έχουμε πρόσβαση στη ρευστότητα εκ των προτέρων, εάν δεν υπάρχει ήδη. Μια πτυχή της διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης είναι ο καθορισμός όρων πληρωμής με προμηθευτές και πελάτες. Αυτός είναι ένας άλλος τομέας στον οποίο οι κορυφαίες εταιρείες ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων στην αγορά μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη χάρη στην πολύτιμη γνώση και εμπειρία τους.

Οι επίκαιρες, εμπεριστατωμένες αποφάσεις θα αποδειχθούν καθοριστικές

Οι πρακτικές αντιστοίχισης (συσχέτισης) λογιστικών βιβλίων είναι ένας ιδιαίτερα αποτελεσματικός τρόπος για  την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου μεταξύ υποψήφιων πελατών. Αυτό προσφέρει μια επισκόπηση της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων και μια ιδέα για την ικανότητά τους για αποπληρωμή της πίστωσης. Η εκτίμηση του κινδύνου των νέων αγορών μπορεί να επιτευχθεί με την ανάλυση μακροδεδομένων συγκεκριμένων περιοχών και τη δημιουργία χαρτών κινδύνου χωρών ή τομέων: ελέγξτε τις Εκθέσεις Κινδύνου Χώρας μας ή δείτε τις Εκθέσεις Κινδύνου Κλάδου μας.

Εντός ενός τόσο δυναμικού περιβάλλοντος συναλλαγών, η εξάρτηση από τους τυπικούς ετήσιους λογαριασμούς δεν αρκεί. Μέχρι τη δημοσίευση των λογαριασμών της περιόδου Covid-19, με την αποκάλυψη της κλίμακας της ύφεσης, οι οικονομίες θα έχουν ήδη μεταβεί σε κύκλο ανάπτυξης. Οι εταιρείες χρειάζονται την πιο πρόσφατη εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης των πελατών τους που χρησιμοποιεί τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες, είτε που συλλέγουν οι ίδιες είτε σε συνδυασμό με μία εταιρεία ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων. Η Allianz Trade, για παράδειγμα, έχει ένα δίκτυο αναλυτών πιστώσεων αφιερωμένο στην απόκτηση πρωτογενών δεδομένων από εταιρείες για τη δημιουργία τρέχουσας πληροφόρησης, η οποία δεν εξαρτάται από τους λογαριασμούς τέλους χρήσης.

Προσδιορίστε τους εμπορικούς εταίρους υψηλού κινδύνου

Καθώς οι κυβερνήσεις ξεκινούν τη σταδιακή άρση της κρατικής στήριξης, συνιστάται στις εταιρείες να προετοιμαστούν έναντι του κινδύνου αφερεγγυότητας παρακολουθώντας τους εμπορικούς εταίρους τους για πιθανά σημάδια οικονομικής δυσπραγίας. Αυτή η κατηγορία κινδύνου περιλαμβάνει πελάτες της εφοδιαστικής αλυσίδας που ήδη αντιμετωπίζουν υψηλό χρέος ή αυτούς που επιβαρύνονται με υψηλό κόστος τόκων. Καλύπτει επίσης επιχειρήσεις με ελάχιστα λειτουργικά περιθώρια και εκείνες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων. Πολλές εταιρείες μπορεί να είχαν ήδη αποδυναμωμένους ισολογισμούς πριν από την πανδημία. Ακολουθούν ορισμένα βασικά προειδοποιητικά σημάδια ότι ο πελάτης σας ενδέχεται να ενέχει κίνδυνο μη πληρωμής:

 • Ο πελάτης σας έχασε πρόσφατα έναν σημαντικό πελάτη/προμηθευτή.
 • Χρειάζεται περισσότερο χρόνο για την παράδοση αγαθών ή/και την εξόφληση τιμολογίων.
 • Ο πελάτης σας ζητά να επαναδιαπραγματευτεί μια σύμβαση.
 • Οι χρηματοδότες του αρνούνται να ανανεώσουν τις συμφωνίες διευκόλυνσης.
 • Προσπάθησε να στραφεί σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.
 • Παρατηρείται υποαπόδοση ή τακτική ανοιχτής πώλησης (short) στις μετοχές της εταιρείας.
 • Οι τιμές των ασφάλιστρων κινδύνου (CDS) έχουν αυξηθεί.
 • Υπάρχει δυσαρέσκεια μεταξύ των C-Suite στελεχών.
 • Η εταιρεία προσελκύει αρνητική κάλυψη από τον Τύπο.
 • Υπήρξε αδυναμία καταβολής μισθών / κοινωνικών επιβαρύνσεων.
 • Διορίστηκαν σύμβουλοι αναδιάρθρωσης.

Η σημασία της ανάλυσης κινδύνου των εφοδιαστικών αλυσίδων

Η πανδημία βοήθησε να αποκαλυφθούν οι κίνδυνοι και οι αδυναμίες στις εκτεταμένες, just-in-time εφοδιαστικές αλυσίδες. Όταν κάποτε οι επιχειρήσεις - μεγάλες και μικρές - πίστευαν στα λιτά εφοδιαστικά μοντέλα, η ανάγκη για διαφοροποίηση και πρόσθετη ικανότητα είναι πλέον ευρέως αποδεκτή, ακόμη και αν αυτό σημαίνει θυσία του περιθωρίου.

Συνιστάται στους οργανισμούς να επανεξετάσουν επειγόντως τους προμηθευτές πρώτης, δεύτερης και τρίτης βαθμίδας τους, ώστε να εντοπίσουν και να κατανοήσουν καλύτερα αυτόν τον κίνδυνο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτή η ανάλυση μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο από νέους περιορισμούς πανδημίας και μελλοντικές κρίσεις και να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για μακροπρόθεσμο μετασχηματισμό.

Για να πραγματοποιήσετε μια αποτελεσματική εκτίμηση κινδύνου, είναι σημαντικό να έχετε πρόσβαση σε όσο το δυνατόν πιο κρίσιμα δεδομένα της εφοδιαστικής αλυσίδας, σε όλες τις βαθμίδες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται στη συνέχεια σε ασκήσεις σχεδιασμού σεναρίων για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των ελλείψεων εφοδιαστικής αλυσίδας σε κρίσιμες λειτουργίες. Μόλις εντοπιστούν αδυναμίες, οι επιχειρήσεις μπορούν να σχεδιάσουν στρατηγικές για εναλλακτικούς προμηθευτές, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο των δασμών και των εξόδων.

Έφτασε η ώρα για εμπορικές συναλλαγές με αυτοπεποίθηση


Ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας ήταν άνευ προηγουμένου ως προς την κλίμακα και την ταχύτητα του. Η κρατική στήριξη, ωστόσο, διασφάλισε την μη εκτέλεση των φοβούμενων απολύσεων ευρείας κλίμακας, τα νοικοκυριά έχουν συγκεντρώσει αποταμιεύσεις και έχει τεθεί το πλαίσιο για μια ευρεία και ταχεία παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη. Οι εταιρείες που θα γνωρίσουν την ευημερία εντός αυτού του περιβάλλοντος θα είναι εκείνες που μπορούν να μετριάσουν τον κίνδυνο, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν επορικές συναλλαγές με αυτοπεποίθηση.

Η ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος που θα σας βοηθήσει να πετύχετε αυτό. Οι κορυφαίες εταιρείες ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων στην αγορά, όπως η Allianz Trade, αποζημιώνουν την εταιρεία σας σε περίπτωση επισφαλών απαιτήσεων, ενώ παράλληλα σας βοηθούν να αποφύγετε τις επισφαλείς απαιτήσεις, παρέχοντας ολοκληρωμένη εικόνα για το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον κινδύνων, επιτρέποντάς σας να εντοπίσετε ευάλωτους πελάτες, να απομακρύνετε τους κινδύνους από τις εφοδιαστικές αλυσίδες σας και προστατέψετε την επιχείρησή σας από αφερεγγυότητες. Επιπλέον, μπορούν να σας βοηθήσουν να εισπράξετε απαιτήσεις και να εξασφαλίσετε πολύτιμες ταμειακές ροές.