Dankzij een massale liquiditeitsinjectie van diverse overheden in de mondiale markten hebben veel bedrijven de afgelopen tijd minder te maken gehad met betalingsachterstanden en faillissementen dan normaal. Maar aan deze situatie komt een einde. Naar verwachting wordt de staatssteun in de loop van dit jaar afgebouwd. Als CEO’s en CFO’s hun bedrijf willen beschermen tegen faillissementen, moeten zij high-risk klanten en leveranciers leren herkennen. Het bepalen van insolventierisico binnen uw toeleveringsketen is van cruciaal belang. Maar hoe ziet een coronagevoelige klant of leverancier met een hoog risico er precies uit? En zijn ze eenvoudig te herkennen?
Als u bij je klanten op zoek gaat naar waarschuwingssignalen voor insolventie en betalingsproblemen, stel uzelf dan de volgende vragen over de bedrijven waarmee u zakendoet. De alarmsignalen in onderstaand rijtje lopen op in ernst. In het algemeen geldt: hoe meer vragen met ‘ja’ worden beantwoord, hoe groter het risico. 
 • Betaalt uw klant zijn facturen later dan normaal?
 • Heeft men gevraagd om opnieuw over contracten te onderhandelen?
 • Zijn er steeds vaker late leveringen?
 • Weigeren financiers uw klant te steunen bij het doorvoeren van vernieuwingen?
 • Is uw klant op zoek naar alternatieve financieringsbronnen?
 • Gaat het slecht met de aandelen? Wordt er short gegaan?
 • Is uw klant recentelijk een belangrijke klant/leverancier kwijtgeraakt?
 • Is er negatieve aandacht in de pers?
 • Hebben er de laatste tijd topbestuurders onverwacht ontslag genomen?
 • Kan uw klant de salarissen of sociale lasten niet meer betalen?
 • Zijn er herstructureringsadviseurs aangesteld?
 • Zijn de dekkingspremies gestegen? 

In het huidige economische klimaat is het van groot belang dat risico’s zichtbaar zijn en men zich ervan bewust is. Het gaat om complexe situaties die 100% inzicht vergen in alles wat zich rond u en uw partners afspeelt. Dit betekent dat u alle factoren die tot een faillissement zouden kunnen leiden, nauwlettend in het oog moet houden en in uw managementstrategie voor handelsrelaties zou moeten opnemen. Het is niet eenvoudig om zo’n gedetailleerd inzicht op te bouwen, vooral niet voor onder druk staande kmo-bedrijven die in deze economisch zware tijden al een tekort aan middelen hebben.

Heeft u al een kredietverzekering? Houd dan nauw contact met uw verzekeraar. Meer nog dan informatieleveranciers hebben zij er belang bij om u de juiste mate van inzicht te verschaffen, zodat u de risico’s binnen uw toeleveringsketens doeltreffend kunt beheren en eventuele dubieuze vorderingen weet te innen. Als u nog geen kredietverzekering heeft, raden wij u sterk aan om er zo spoedig mogelijk een af te sluiten.

Zulke verzekeringen draaien niet alleen om premies en uitkeringen. De focus komt steeds meer te liggen op ‘predictive protection’, oftewel voorspellende preventie. Dit betekent dat een doeltreffende handelskredietverzekeraar alles in het werk zal stellen om handelspartners met een hoog risico te identificeren en de keten van mogelijke faillissementen te doorbreken voordat het domino-effect echt van kracht wordt. Wanneer bedrijven te maken krijgen met een kettingreactie van insolvabiliteit in de wereldwijde toeleveringsketens, kunnen deze gedetailleerde inzichten nog steeds het vertrouwen geven om veilig te handelen en betaald te krijgen, onder alle omstandigheden.

Met deze acht stappen beschermt u uw bedrijf tegen het domino-effect en verbetert u het beheer van uw toeleveringsketen:

Hoe kunnen bedrijven zichzelf beschermen en hun handelskredietaanbod maximaliseren zonder zich aan onaanvaardbare risico’s bloot te stellen?

1. Beperk uw toeleveringsketen niet tot één regio of land

Als het gaat om wanbetalingsbescherming, is waar u zakendoet vaak net zo belangrijk als met wie u zakendoet. U kunt uw toeleveringsketens beschermen door een risicoanalyse te maken van de plaats waar uw klanten gevestigd zijn en de markten waarop zij opereren. Een logische stap is het beheer van uw toeleveringsketen verbeteren: diversifieer uw toeleveringsketens, zodat deze niet allemaal geconcentreerd zijn in één regio en u niet te veel afhankelijk bent van de regio’s die het hardst door de pandemie worden getroffen.

2. Maak uw toeleveringsketens korter en ontwikkel uw productiemethodes

Lange toeleveringsketens, met meerdere partners en verspreid over verschillende landen, zijn tijdens de pandemie uitermate kwetsbaar gebleken. Ook andere factoren hebben grensoverschrijdende handel ingewikkelder gemaakt, zoals de Brexit en de recente handelsgeschillen tussen de VS, China en de EU. Uit onze wereldwijde enquête over het verstorende effect van COVID 19 op meer dan 1.000 marktleiders in zes sectoren blijkt dat 52% zich indekt tegen dit soort risico’s door hun toeleveringsketens in te korten, voorraden aan te leggen en gebruik te maken van handelskredietverzekeringen.

3. Vergelijk uw betalingstermijnen met die in andere landen en sectoren

Een doeltreffende betalingstermijn met uw klant overeenkomen, is een kwestie van de juiste balans weten te vinden: als u akkoord gaat met een langere termijn, loop uw risico, maar als u uw geld te snel wilt hebben, bent u niet meer concurrerend. Met onze gratis online tool voor debiteurenbeheer vergelijkt u snel en efficiënt uw betalingstermijn met die in verschillende landen en sectoren. Zo vindt u de perfecte balans.

4. Richt uw toeleveringsketen meer op digitaal getransformeerde klanten en leveranciers

Ondernemingen met bedrijfsmodellen die nog sterk afhankelijk zijn van fysieke interactie en uitwisseling, lopen het hoogste risico op insolvente partners en het domino-effect. Niet digitale bedrijven zijn het hardst getroffen door de lockdown- en social distancing-maatregelen. In veel gevallen is de vraag afgenomen en zelfs tot stilstand gekomen. Bedrijven en sectoren die erin geslaagd zijn hun activiteiten te digitaliseren, hebben de negatieve effecten van de lockdown echter weten te beperken.

5. Zorg dat uw leveringscontracten u optimaal beschermen tegen insolvente klanten

Nu we stap voor stap weer terugkeren naar een normaal aantal faillissementen, moet u er via uw contracten voor zorgen dat uw eventuele verliezen zo veel mogelijk beperkt. Dit betekent dat uw clausules in uw contracten opneemt die waarborgen dat u, als leverancier, wettelijk eigenaar blijft van de geleverde goederen totdat uw klant alle betalingen volledig heeft voldaan. Om deze strategie effectief te laten zijn, zouden bedrijven regelmatig een volledige inventarisatie moeten uitvoeren van alle voorraden die hun klanten hebben ontvangen, maar die nog niet volledig zijn betaald.

6. Stel effectieve kredietlimieten in en bouw een kasbuffer op

Het instellen van een bovengrens voor handelskrediet is een doeltreffende manier om uw financiële risico’s te beperken en uw bedrijf beter te beschermen tegen wanbetalingsrisico’s. Maar uw eerste stap is contact opnemen met uw handelskredietverzekeraar, als u die heeft. Zij kunnen aan de hand van hun eigen risicogegevens uw kredietlimieten op het juiste niveau afstemmen. Een andere strategie is zorgen dat u altijd een kasbuffer heeft waar u over kunt beschikken in geval van nood, zoals bij betalingsverzuim.

7. Maak optimaal gebruik van de diensten die uw kredietverzekeraar aanbiedt

Kredietverzekeringen houden zoveel meer in dan alleen maar het vergoeden van dubieuze vorderingen. Toonaangevende verzekeraars als Allianz Trade zijn bijvoorbeeld ook experts in schuldinvordering en incasso. Zij hebben de vaardigheden en ervaring om een doeltreffende dialoog op gang te houden met debiteuren en hun juridische teams, ongeacht het land of rechtsgebied waar deze actief zijn. Daarnaast bieden kredietverzekeraars hun klanten een uitgebreid inzicht in de voortdurend veranderende risico-omgeving.

8. Omgaan met insolventierisico als het zwartste scenario werkelijkheid wordt

De snelheid waarmee bedrijven inspringen op de insolventie van klanten, is van cruciaal belang. In een ideale wereld herkent u alle waarschuwingssignalen en bent u in staat te reageren voordat uw klant failliet gaat. Maar als dat niet lukt, kunt u het beste vooraan in de rij van schuldeisers staan. De ervaring leert dat bedrijven met het beste inzicht, de beste kennis van insolventieprocedures en de snelste reacties het grootste deel van de schulden weten te innen. Niet veel bedrijven hebben de middelen hiervoor in huis. Daarom is het verstandig om samen te werken met een toonaangevende kredietverzekeraar die de stress van het innen van betalingen kan wegnemen. Bij wanbetalingen gaan zij voor jou op onderzoek uit en vergoeden het verzekerde bedrag.