Allianz Trade, lid van de Allianz Groep, is de wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeringen, met bijkantoren en verbonden vennootschappen in heel Europa en wereldwijd. Allianz Trade biedt B2B verzekeringsproducten en -diensten aan om klanten wereldwijd te helpen in vertrouwen handel te drijven en om hun bedrijven veilig te ontwikkelen.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de volgende rechtspersoon:          

Euler Hermes NV
Kunstlaan 56
B – 1000 Brussel
(“Euler Hermes”, “we”, “wij”, “ons” of “onze”)

Allianz Trade is het handelsmerk voor de diensten die door Euler Hermes geleverd worden.

Bij Euler Hermes vinden wij uw privacy belangrijk en willen we dat u zich op uw gemak voelt bij het bezoeken van onze website. Deze privacyverklaring zet de soorten persoonsgegevens uiteen die we over u verzamelen, hoe en waarom we deze verzamelen en hoe lang ze bewaard worden. Ook duiden we uw recht op inzage, op rectificatie of op verzet tegen de verwerking van deze gegevens (met inbegrip van het verzoek tot wissing, overeenkomstig de toepasselijke wetten en regelgeving). De bepalingen van deze privacyverklaring zijn onderworpen aan bijkomende voorwaarden, disclaimers of andere contractuele bepalingen die u bent aangegaan met Euler Hermes, zoals privacyverklaringen of kennisgevingen voor klanten, en alle van toepassing zijnde dwingende wetten en regelgeving.

Gelieve deze verklaring aandachtig te lezen. Indien u vragen zou hebben, kunt u ons contacteren via email:  privacy.BE@allianz-trade.com

 

1.  Algemene informatie 

1.1          Dit deel heeft betrekking op klanten, makelaars, vertegenwoordigers en derden, alsook op individuen die onze websites alleen maar bezoeken.

1.2          Is Euler Hermes een “verwerkingsverantwoordelijke”? Wat betekent dit? 

Ja, Euler Hermes is een “verwerkingsverantwoordelijke” zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetten en regelgeving (in het bijzonder, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU). Dit betekent dat Euler Hermes de rechtspersoon is die de persoonsgegevens die zij verzamelt controleert en dat de wet eist dat zij er moet voor zorgen dat er een beleid, processen en procedures zijn die deze gegevens veiligstellen en dat zij er moet voor zorgen dat de rechten van de personen van wie de gegevens verzameld worden, gerespecteerd worden.

1.3          Welke soort persoonsgegevens verzamelt Euler Hermes over u? 

Afhankelijk van de informatie die u bezorgt of de voorkeuren die u selecteert, kan Euler Hermes de volgende categorieën persoonsgegevens over u verzamelen:

 • Gegevens die u ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u intekent op onze diensten, persoonlijke informatie zoals uw naam, voornaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, functietitel of bedrijfsnaam.
 • Wanneer u onze website bezoekt, registreert onze webserver automatisch gegevens over uw bezoek, inclusief:
 • IP-adres;
 • de website van waaruit u ons bezocht heeft;
 • het type browsersoftware dat wordt gebruikt;
 • de pagina’s van de Euler Hermes website die u bezoekt; en
 • de datum en duur van uw bezoek aan onze website.
 • Indien u onze website bezoekt, verzamelen we informatie over u door gebruik te maken van cookies. Een cookie is een klein gegevensbestand dat bewaard wordt op uw toestel en ons toelaat om uw browser opnieuw te identificeren wanneer u onze site opnieuw bezoekt. We gebruiken cookies om u een gebruiksvriendelijke, veilige en effectieve website-ervaring te bieden door onze diensten af te stemmen op uw noden en interesses, door bijvoorbeeld uw browserervaring te personaliseren of door het weergeven van reclame (van derden) die op u is afgestemd. Indien u meer wil weten over cookies, raadpleeg het deel over cookies hieronder (2.2).
 • Voor de hieronder aangegeven doeleinden zullen wij persoonsgegevens verwerken die wij van derden (vb. aanbieders van informatiediensten) of vrij toegankelijke bronnen (vb. handelsregisters) verkrijgen.

1.4          Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag gebruikt Euler Hermes uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw gegevens op basis van

uw toestemming om

 • onze diensten aan te bieden, in stand te houden, te verbeteren en te ontwikkelen en ze aan uw noden en interesses aan te passen (vb. om u aangepaste reclame aan te bieden)
 • met u te communiceren
 • u te informeren en advies te geven over producten van Euler Hermes (vb. door u advertenties toe te zenden)
 • onderzoek en analyse te verrichten met betrekking tot onze zakelijke relaties.

voor de voorbereiding en/of de uitvoering van een contract met u om

 • offertes voor een van onze producten voor te bereiden, u onze diensten aan te bieden en onze wederzijdse contractuele verplichtingen na te leven
 • uw gebruikersaccounts op te zetten en bij te houden, voor technische ondersteuning of voor andere daarmee verbonden doeleinden

onze legitieme belangen om

 • de technische administratie, onderzoek en ontwikkeling van de website van Euler Hermes te beheren;
 • onze diensten aan te bieden, in stand te houden, te verbeteren en te ontwikkelen en ze aan uw behoeften en interesses aan te passen (vb. om u aangepaste reclame aan te bieden);
 • fraude op te sporen en te voorkomen
 • de veiligheid van de ICT-systemen van Euler Hermes te verbeteren in het voordeel van al onze gebruikers
 • met u te communiceren

Naleving van wettelijke verplichtingen om

 • gehoor te geven aan verzoeken van rechtshandhavingsinstanties of zogenaamde ‘discovery’-procedure of indien vereist of toegestaan door de toepasselijke wetten, rechterlijke bevelen, overheidsvoorschriften of overheidsinstanties, wanneer het noodzakelijk is om onderzoek te voeren naar illegale activiteiten, vermoede fraude, situaties waarbij mogelijke bedreigingen aan de veiligheid van personen of schendingen van ons beleid of voorwaarden betrokken zijn of om deze te voorkomen of er maatregelen tegen te nemen.

Indien we uw gegevens voor enig ander doeleinde gebruiken dan hetgeen in dit beleid beschreven wordt, zullen wij u over dergelijke andere doelstelling informeren en zullen wij indien vereist uw goedkeuring bekomen.

1.5         Waar verwerken wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die door Euler Hermes verzameld worden kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie (“EU”) en de Europese Economische Ruimte (“EER”) verwerkt worden, altijd onderworpen aan contractuele beperkingen in verband met vertrouwelijkheid en veiligheid, in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving en regelgeving. Wij zullen uw persoonsgegevens niet kenbaar maken aan partijen die niet bevoegd zijn om ze te verwerken.

Er moet rekening mee gehouden worden dat EU-/EER- lidstaten en andere landen allen verschillende wetgeving hebben met betrekking tot gegevensbescherming. Indien uw persoonsgegevens worden overgebracht van uw eigen land naar een ander land, kunnen de wetten en regelgeving die uw persoonsgegevens beschermen in het land naar waar uw informatie werd overgebracht verschillen (of minder bescherming bieden) dan deze in het land waar u woont. Zo kunnen bijvoorbeeld de omstandigheden waarin rechtshandhavingsinstanties toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens verschillen van land tot land.

Telkens wij uw persoonsgegevens voor de verwerking overmaken buiten de EER, zullen wij effectieve overdrachtsmechanismes (bijvoorbeeld Standaardcontractbepalingen van de EU of Bindende Bedrijfsvoorschriften) implementeren om een adequaat niveau van gegevensbescherming te verzekeren.

1.6         Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens die via de Euler Hermes website worden verzameld?

We zullen ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die verenigbaar is met de hierboven genoemde doeleinden. Voor de specifieke doeleinden kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de volgende partijen die optreden als derde partij-verwerkingsverantwoordelijke:

 • andere bedrijven van Euler Hermes Group
 • erkende agenten en derden-dienstverleners

Voor de genoemde doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met de volgende partijen die in opdracht van ons als gegevensverwerker optreden:

 • andere bedrijven van Euler Hermes Group
 • erkende agenten, dienstverleners, en onderzoeksanalyse-instanties; en
 • facilitators, consultanten en experten die communicatie en door Euler Hermes gesponsorde evenementen beheren.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens in de volgende gevallen delen: met wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties en regelgevende instanties om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke of regelgevende verplichtingen.

1.7         Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bijhouden dan nodig is om de doeleinden waarvoor ze werden verzameld te vervullen of om wettelijke verplichtingen na te komen, of zoals toegestaan is door de wet, bijvoorbeeld om rechtsvorderingen af te weren. Nadien zullen wij uw persoonsgegevens wissen. De individuele bewaarperiodes zijn afhankelijk van het type persoonsgegevens en het doeleinde van de verwerking ervan.

1.8         Wat zijn uw rechten in verband met uw persoonsgegevens?

Voor zover de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving en -regelgeving dit toelaat, heeft u het recht om:

 • inzage te hebben in de persoonsgegevens die over u bijgehouden worden, met inbegrip van informatie zoals, bijvoorbeeld, de bron en de categorieën van de gegevens, de doeleinden van de verwerking, de ontvangers (of de categorieën daarvan) en de respectieve bewaarperiodes;
 • de update of correctie te vragen van uw persoonsgegevens, zodat deze altijd juist zijn;
 • uw persoonsgegevens in elektronisch formaat te bekomen, voor uzelf of voor een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • de wissing te vragen van uw persoonsgegevens indien ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of anderszins verwerkt werden;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken, bijvoorbeeld indien u de juistheid van uw persoonsgegevens heeft betwist, voor de periode die ons toelaat om de juistheid te verifiëren;
 • tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken op specifieke gronden die verband houden met uw individuele situatie, die zwaarder wegen dan onze zwaarwichtige legitieme redenen voor verwerking; en
 • uw toestemming te allen tijde in te trekken indien uw persoonsgegevens zonder uw toestemming verwerkt worden, zonder dat dit de rechtmatigheid van verwerking gebaseerd op toestemming voor de intrekking ervan beïnvloedt of indien er een andere rechtsgrondslag is om uw gegevens te verwerken (vb. zwaarder wegende legitieme belangen);
 • een klacht in te dienen bij de verwerkingsverantwoordelijke en/of de relevante gegevensbeschermingsautoriteit.
 • u kunt deze rechten uitoefenen door ons te contacteren en ons uw naam en e-mailadres te bezorgen, met identificatiedocument om ons in staat te stellen u te identificeren, alsook het doel van uw verzoek. Gebruik hiervoor het Formulier Inzageverzoek Betrokkene en stuur dit naar  privacy.BE@allianz-trade.com .
   

2.  Websites

2.1         Hoe verzamelt Euler Hermes uw gegevens?

Op haar websites verzamelt Euler Hermes enkel de persoonsgegevens die u vrijwillig ingaf in online formulieren of waarvan u anderszins toelaat dat we ze verzamelen in overeenstemming met de cookievoorkeuren die u selecteerde toen u voor het eerst onze website bezocht. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Indien u dit doet, zullen wij stoppen met de verwerking van uw gegevens die op deze website werden verzameld. U kan uw verklaring intrekken

2.2         Cookies

Een cookie is een klein gegevensbestand die bewaard wordt op uw computer of mobiele telefoon en de website toelaat om zich uw handelingen en voorkeuren in de loop van de tijd te “herinneren”. We gebruiken cookies om een goed functioneren van onze website te verzekeren en om uw toegang ertoe te vergemakkelijken door informatie te verzamelen op uw toestel en voorkeuren (vb. uw toestel en uw browser). Aanvullend verzamelen we informatie over hoe u omgaat met onze diensten en met de diensten van onze partners, zoals reclamediensten. In principe kunt u onze websites ook zonder cookies gebruiken. Indien u onze website volledig en gemakkelijk wil gebruiken, raden wij u aan om de cookies te aanvaarden. U kunt uw cookie instellingen altijd wijzigen in de instellingen van uw browser.

Er zijn verschillende types van cookies:

(a)          Sessie Cookie (of “tijdelijke cookie”)

Een sessie cookie laat ons toe om uw handelingen gedurende uw browsersessie (vb. uw logingegevens) op te slaan. Sessiecookies worden gewist wanneer u uw browser sluit of onze website verlaat.

(b)          Permanente Cookie (of “traceercookie”)

Een permanente cookie wordt bewaard op uw toestel tussen browser sessies door. Deze cookies helpen ons om uw voorkeuren en handelingen te herinneren iedere keer dat u onze website bezoekt tot de vervaldatum van het cookie. Deze cookies worden ook gebruikt om u ingelogd te houden op onze website. Van zodra het cookie wordt gewist, dient u uw logingegevens opnieuw in te voeren.

(c)          Derde Partij Cookie

Deze cookies worden geplaatst door een derde die los staat van onze website, bijvoorbeeld om advertenties te voorzien zoals banners voor producten van derden of social media buttons.

Op onze website gebruiken we de volgende cookies:  

 

3.  Derden

Bij het aanbieden van kredietverzekeringen, kunnen we informatie verzamelen over u en over uw vennootschap om ons eigen risico in te schatten en te controleren en om schulden in te vorderen. We verzamelen informatie van derden of vrij beschikbare informatie. Daarnaast kunnen we informatie verzamelen die u rechtstreeks aan ons meedeelde. We verzamelen informatie met betrekking tot:

 • Commerciële entiteiten: handelssector, naam, namen van de vertegenwoordigers (vb. bestuurders, leden van de raad van bestuur), en informatie met betrekking tot uw kredietwaardigheid (vb. betaling en risico-incidenten).
 • Eenmanszaken of andere bedrijven met een beperkt aantal aandeelhouders: naam, e-mailadressen, adres, rechtsvorm, namen van de vertegenwoordigers (vb. bestuurders), en informatie met betrekking tot uw kredietwaardigheid (vb. betaling en risico-incidenten).
   

4.  Hoe kunt u ons contacteren?

Indien u vragen heeft over uw persoonsgegevens, kunt u ons contacteren op  privacy.BE@allianz-trade.com

5.  Hoe worden social media plug-ins gebruikt op de website van Euler Hermes?

De website van Euler Hermes maakt gebruik van de volgende social media plug-ins (“plug-ins”):

 • Tweet button, powered by Twitter Inc., 795 Folsom St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA;
 • Share button op LinkedIn, operated by LinkedIn Corporation, 2029 StierlinCourt, Mountain View, CA 94043, United States.

Alle plug-ins zijn aangegeven met de merknamen van de respectieve operatoren Twitter en LinkedIn (“Operator”). Om het niveau van de gegevensbescherming te verhogen en in overeenstemming met de geldende wetten en regelgeving hebben wij de aanvullende programma’s via een ‘2-klik-oplossing’ geïmplementeerd. Deze procedure zorgt ervoor dat wanneer u de Euler Hermes-website bezoekt, er geen directe verbinding van uw browser met de servers van de operator tot stand wordt gebracht. Alleen als u de plug-ins activeert door erop te klikken en daarmee uw toestemming geeft voor de gegevensoverdracht, brengt uw browser een directe verbinding met de server van de betreffende Operator tot stand. De inhoud van de plug-ins wordt vervolgens door de Operatoren rechtstreeks naar uw browser gestuurd en door hen in de website geïntegreerd.

Door de plug-in te aanvaarden, ontvangt de Operator de informatie dat uw browser toegang heeft gekregen tot de Euler Hermes website. Als u bij het bezoek aan de Allianz website bent ingelogd op uw account, kan de Operator uw bezoek rechtstreeks koppelen aan uw account. Als u met de plug-in interageert, bijvoorbeeld door te klikken op de Tweet button of de LinkedIn “Share” button, worden de gegevens rechtstreeks van uw browser naar de Operator gestuurd en door de Operator opgeslagen. Daarnaast worden de gegevens gepubliceerd op het betreffende sociale netwerk of op uw Twitteraccount en zijn ze zichtbaar voor uw contacten. Als u niet wilt dat deze gegevens worden overgedragen aan de Operatoren, moet u uitloggen uit uw account voordat u op de plug-ins klikt en deze activeert.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens, verwijzen wij u naar de onderstaande privacyverklaringen:

6.  Hoe vaak wordt deze privacyverklaring geüpdatet?

We herzien deze privacyverklaring regelmatig en wijzigen er van tijd tot tijd zaken in. Wij zorgen ervoor dat de meest recente versie hier beschikbaar is en we kunnen u daarnaast ook rechtstreeks (vb. via e-mail) verwittigen bij belangrijke wijzigingen. Deze privacyverklaring werd voor het laatst geüpdatet op 23/07/19.