Wettelijke informatie

Gebruiksvoorwaarden

Gelieve de algemene voorwaarden hieronder aandachtig door te lezen. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, verbindt u zich ertoe de algemene voorwaarden hieronder na te leven in uw eigen naam of in de hoedanigheid van vertegenwoordiger, agent of werknemer van de rechtspersoon die u vertegenwoordigt. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Indien u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, raadpleeg deze website dan niet en gebruik de inhoud ervan niet.

1. Definitie en algemene voorwaarden voor toegang

Onder de naam 'website' wordt verstaan deze webapplicatie zoals gepubliceerd door Euler Hermes SA (NV), alsmede alle informatie die en materiaal dat de website bevat. De inhoud van de website kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

2. De uitgever

De uitgever van de website is:

Euler Hermes SA (NV)
Kunstlaan 56
BE - 1000 Brussel
Tel: +32(0)2 289 31 11

E-mailadres:  info.belux@allianz-trade.com

Allianz Trade is het handelsmerk voor de diensten die door Euler Hermes geleverd worden

Verzekeringsmaatschappij geregistreerd onder code 418 en met vergunning voor de klassen 07, 09, 13, 14, 15, 16
BTW: BE 0403.248.596
RPR Brussel

3. Inhoud van de website en het materiaal

De informatie en het materiaal op deze website zijn louter informatief en maken in geen geval deel uit van de kredietverzekering. Alleen de documenten die deel uitmaken van een kredietverzekering (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, algemene en specifieke voorwaarden, polisblad, aanvullende clausules, aanvraagformulier, schriftelijke besluiten over de aanvraag van limieten) bepalen de door de verzekering geboden dekking. Hoewel alle informatie met zorg is verzameld, kan Euler Hermes SA (NV) niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Euler Hermes SA (NV) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuiste of onvolledige informatie, problemen veroorzaakt door of inherent aan de verspreiding van informatie via het internet, of veroorzaakt door technische storingen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en het materiaal op deze website worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten die door Euler Hermes SA (NV) worden uitgeoefend of ingeroepen. Deze informatie en dit materiaal kan alleen worden geraadpleegd en afgedrukt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u geen intellectuele eigendomsrechten of andere kennisgevingen die erin zijn vervat, verwijdert. U verbindt zich ertoe deze informatie of dit materiaal op geen enkele wijze over te dragen, te kopiëren of te verkopen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Euler Hermes SA (NV). Zie ook punt 6 (Toepasselijk recht en forumkeuze) van deze algemene voorwaarden. Elke link naar deze site die wordt aangemaakt, onder andere via hypertext, moet vooraf met de uitgever van deze site worden overeengekomen.

5. Vertrouwelijkheidsclausule

De informatie en het materiaal op deze website zijn vertrouwelijk, met inbegrip van in het bijzonder en niet beperkt tot de toegangscode die u heeft gekregen en de beslissingen van Euler Hermes SA (NV) over de aanvraag van limieten. Alle informatie die of materiaal dat via deze website naar Euler Hermes SA (NV) wordt gestuurd, wordt verwerkt in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen.

6. Toepasselijk recht en forumkeuze

Uw toegang tot en bezoek aan, of gebruik van de website en de relevante algemene voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen, onverminderd het recht van Euler Hermes SA (NV) om de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis toe te passen.

7. Autonomie en veranderingen

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden als onafdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht, terwijl de onafdwingbare bepaling wordt vervangen door een afdwingbare bepaling van dezelfde strekking. Deze overeenkomst wordt ondergeschikt gemaakt aan alle andere overeenkomsten die u met Euler Hermes SA (NV) heeft gesloten of zult sluiten. Euler Hermes SA (NV) heeft het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

COPYRIGHT 

Euler Hermes SA (NV) 2018. Alle rechten voorbehouden.