Gwarancje Ubezpieczeniowe Euler Hermes

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Jakie rodzaje Gwarancji oferuje Allianz Trade

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych w dummy Allianz Trade

Gwarancja przetargowa zapłaty wadium jest to jedna z form wniesienia wadium. Zastępuje ona wadium wniesione w gotówce, co umożliwia uczestniczenie w przetargach bez angażowania własnych środków. Mają Państwo możliwość uczestniczenia w wielu przetargach jednocześnie, nie angażując środków własnych. Wykorzystując gwarancję  poprawiają Państwo płynność finansową firmy.dummy Euler Hermes jako Gwarant, w sytuacji niewywiązania się z zobowiązań przetargowych Wnioskodawcy, zobowiązuje się do zapłaty całej sumy gwarancyjnej na rzecz Zamawiającego. Średni okres obowiązywania tego typu gwarancji wynosi 12 miesięcy .
Gwarancja należytego wykonania kontraktu - przedmiotem jest nasze zobowiązanie do zapłacenia sumy gwarancyjnej w przypadku, gdy podmiot, na który Gwarancja została udzielona, nie wykonał bądź niewłaściwie wykonał zobowiązania zawarte w umowie. Decydując się na Gwarancje nie blokują Państwo środków pieniężnych jako kaucji zabezpieczającej wykonanie kontraktu, jednocześnie zabezpieczają Państwo wymagany w umowie interes Zamawiającego. Średni okres obowiązywania tego typu gwarancji wynosi 24 miesiące.
Gwarancja  właściwego usunięcia wad i usterek jest zobowiązaniem do wypłaty określonej sumy gwarancyjnej, w momencie, gdy po wykonaniu umowy okazało się, że wykonane prace mają wady fizyczne i nie zostały one usunięte na żądanie Beneficjenta przez Wykonawcę. Średni okres obowiązywania tego typu gwarancji wynosi 72 miesiące.
Gwarancja zwrotu zaliczki stanowi zabezpieczenie zwrotu kwoty jaką Beneficjent/Zamawiający przekazuje Wykonawcy na poczet wykonania kontraktu. Gwarancja ta jest bardzo często warunkiem wypłaty zaliczki przez Zamawiającego. Jest ona zobowiązaniem  do wypłaty określonej sumy gwarancyjnej w sytuacji, gdy podmiot odmówił zwrotu zaliczki w momencie, gdy doszło do niewykonania umowy. Średni okres obowiązywania tego typu gwarancji wynosi 24 miesiące.
Gwarancja środowiskowa stanowi zabezpieczenie zapłaty roszczeń, o których mowa w art. 48a ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 z późniejszymi zmianami), umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego:
a) decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2,
b) obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5
- w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowanie łącznie z pozostałościami z akcji gaśniczej lub usunięcie negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów. Średni okres obowiązywania tego typu gwarancji wynosi 24 miesiące.