Analizy należności

ANALIZY NALEŻNOŚCI

Uzyskanie wiarygodnych danych o aktualnej sytuacji w branży to dla firmy połowa sukcesu.

Korzyści Programu Analiz Należności z dummy Allianz Trade

Współpraca z nami i uczestnictwo w Programie Analiz Należności gwarantuje Ci dostęp do wiarygodnych danych o aktualnej sytuacji Twoich kontrahentów, Twojej branży oraz rynku.

Uzyskanie tych informacji zapewni Twojej firmie bezpieczeństwo i przyczyni się do osiągnięcia wymiernych zysków

Program Analiz Należności system wczesnego ostrzegania

 • Pokazuje najdrobniejsze zmiany w strukturze i spływie należności w Twojej firmie
 • Ujawnia zmiany w regulowaniu płatności u poszczególnych kontrahentów
 • Umożliwia sprawdzenie wiarygodności kontrahenta, zanim podejmiesz z nim współpracę
Nowatorski charakter naszego Programu opiera się na sposobie przetwarzania danych. Należności uczestnika są w sposób anonimowy i całkowicie bezpieczny zestawiane z należnościami innych przedsiębiorstw w tej samej branży.

Uczestnicy Programu Analiz Należności otrzymują dostęp do aktualnej i rzetelnej bazy danych tworzonej dzięki ciągłemu gromadzeniu i konsolidowaniu informacji z rynku.

Funkcjonujący obecnie model Analiz powstał w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w branży dummy ubezpieczeń finansowych, a przez lata został pozytywnie zweryfikowany przez Uczestników Programu.

 • Grejding
 • Wskaźnik Moralności Płatniczej (PMI) - jest to dynamiczny wskaźnik stanowiący istotną wskazówkę przy podejmowaniu decyzji o udzielnie kredytu kupieckiego danemu kontrahentowi. Do wyliczenia tego wskaźnika brane są pod uwagę przesłane przez uczestników należności, liczba dni średniego opóźnienia w płatnościach oraz zdarzenia prawne dotyczące danego kontrahenta.
 • Tempo spłaty zobowiązań – wskaźnik ten pozwala sprawdzić, jaka jest skłonność, bądź zdolność danej firmy do terminowego regulowania zobowiązań płatniczych. Przedstawione wartości to dni po ustalonym terminie płatności.
 • Termin płatności -  średni termin płatności udzielony firmie przez branżę oraz pozostałych uczestników programu.
 • Historia płatności - w formie tabeli przedstawiamy rozkład przeterminowanych zobowiązań płatniczych w przedziałach czasowych w danym miesiącu. Dodatkowo zawarliśmy informację o istnieniu należności przed terminem płatności oraz należności przeterminowanych ponad 365 dni.
 • Zdarzenia prawne i dodatkowe informacje - sekcja zawiera wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na ocenę wiarygodności wybranego kontrahenta. Są to między innymi informacje o rozpoczętym postępowaniu układowym lub upadłościowym, a także komentarze i uwagi uczestników programu.
 • Sprawdzenie dyscypliny płatniczej kontrahentów, czyli ustalenie czy obecni i przyszli klienci terminowo regulują swoje zobowiązania,
 • Wyszukanie firm solidnych, z którymi warto nawiązać wymianę handlową,
 • Porównanie warunków płatności, jakie otrzymują odbiorcy - średnich parametrów występujących w danej branży np. otrzymanego terminu płatności, tempa spłaty zobowiązań itp.,
 • Uzyskanie automatycznej informacji o zmianach kondycji finansowej kontrahentów oraz branży,
 • Śledzenie zmian zachodzących w branży i natychmiastową reakcję na trendy rynkowe.
Analizy należności