POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o polityce prywatności I zasady dotyczące plików cookie

Euler Hermes, należący do grupy Allianz, to światowy wiodący dostawca rozwiązań z zakresu ubezpieczeń należności, posiadający oddziały oraz filie w Europie i na świecie. Euler Hermes oferuje produkty i usługi ubezpieczeniowe dla sektora business-to-business (B2B), wspierając klientów na całym świecie w zakresie opartego na zaufaniu handlu i bezpiecznego rozwoju przedsiębiorstw.


Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do następujących osób prawnych:


Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.

Euler Hermes Collections sp. z o. o.

Euler Hermes, Okurowska-Minkiewicz, Maliszewski – Kancelaria Prawna Sp. k.

z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 98,

(„Euler Hermes”, „my”, „nas” lub „nasz”)


Dla Euler Hermes Państwa prywatność jest ważna i chcemy, abyście Państwo czuli się bezpiecznie i komfortowo odwiedzając naszą stronę. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia rodzaje danych osobowych, które gromadzimy, podaje sposób oraz powód ich gromadzenia i wykorzystania, a także okres ich przechowywania. Wyjaśniamy również Państwa prawa do uzyskania dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych,  lub sprzeciwienia się przetwarzaniu tych danych (w tym żądania usunięcia, stosownie do obowiązujących przepisów). Warunki niniejszej Polityki prywatności podlegają wszelkim dodatkowym zastrzeżeniom, wyłączeniom lub innym warunkom umownym, jeżeli zawarli Państwo dodatkowe umowy z Eulerem Hermes jako nasz klient, takim jak oświadczenia o ochronie prywatności, obowiązkom informacyjnym, oraz wszelkim obowiązującym przepisom prawa.


Prosimy uważnie przeczytać poniższe informacje. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres:

Marcin Balmas
Inspektor Ochrony Danych
Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.,
Euler Hermes Collections sp. z o. o.,
Euler Hermes, Okurowska – Minkiewicz, Maliszewski- Kancelaria Prawna sp. k.,
Al. Jerozolimskie 98; 00-807 Warszawa,
e-mail: iodo@allianz-trade.com


1.    Informacje ogólne

1.1    Niniejszy punkt odnosi się do klientów, brokerów, agentów i osób trzecich, a także osób, które odwiedzają nasze strony internetowe.

1.2    Czy Euler Hermes jest „administratorem danych”? Co to znaczy?

Tak, Euler Hermes jest „administratorem danych” zgodnie z definicją określoną przez obowiązujące przepisy (m.in. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)) Oznacza to, że Euler Hermes jest osobą prawną, która administruje gromadzonymi przez siebie danymi osobowymi, oraz od której prawo wymaga ustanowienia polityk, procesów i procedur mających na celu ochronę tych danych oraz respektowanie praw osób, których dane są gromadzone.

1.3    Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzi Euler Hermes?

W zależności od podanych informacji lub wybranych preferencji Euler Hermes może gromadzić następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane osobowe, które Państwo nam podajecie, np. jeśli chcecie Państwo otrzymać informacje odnośnie naszych usług, takie jak: nazwisko imię, płeć, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub nazwa firmy.
 • Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasz serwer automatycznie rejestruje szczegóły dotyczące Twojej wizyty, w tym:

o    adres IP;
o    strona internetowa, z której nas odwiedziłeś;
o    typ używanego oprogramowania przeglądarki;
o    strony internetowe Euler Hermes, które odwiedzasz;
o    datę i czas trwania wizyty na naszej stronie internetowej.

 • Jeżeli odwiedzą Państwo naszą stronę internetową, gromadzimy wówczas informacje przy użyciu plików cookies. Plik cookie to mały fragment danych umieszczony na Państwa urządzeniu i umożliwiający identyfikację Państwa przeglądarki w przypadku ponownych odwiedzin naszej strony internetowej. Używamy plików cookie, aby zapewnić Państwu przyjazną, bezpieczną i efektywną obsługę strony internetowej oraz zaoferować usługi dobrane do Państwa potrzeb i zainteresowań, np. poprzez ich dostosowanie do wyszukiwań Państwa przeglądarki lub dostarczanie odpowiadających Państwa potrzebom reklam (strony trzeciej). Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookies, prosimy przejść do punktu 2.2. dotyczącego plików cookie.
 • Dla celów wskazanych poniżej będziemy przetwarzać dane osobowe, które uzyskujemy od osób trzecich (np. dostawców informacji) lub z oficjalnie dostępnych źródeł (np. rejestrów handlowych)


1.4    W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej Euler Hermes wykorzystuje Państwa dane osobowe?

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w poniżej wskazanych celach w oparciu o wskazane podstawy prawne przetwarzania:

 • na podstawie Państwa zgody na

o    świadczenie, utrzymanie, doskonalenie i rozwijanie naszych usług i ich dostosowanie do Państwa potrzeb i zainteresowań (np. w celu zaoferowania Państwu zindywidualizowanych reklam),
o    kontaktowanie się z Państwem,
o    informowanie i doradzanie Państwu odnośnie produktów Euler Hermes (np. poprzez wysyłanie Państwu reklam),
o    prowadzenie badań i analiz w odniesieniu do naszych relacji biznesowych;

 • do przygotowania i/lub wykonania umowy z Państwem, w celu

o    przygotowania ofert naszych produktów, zawarcia i wykonania umowy, w tym świadczenia Państwu naszych usług i spełnienia naszych wzajemnych obowiązków kontraktowych,
o    założenia i utrzymywania kont użytkownika, dla wsparcia technicznego lub innych powiązanych celów,

 •  w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie

o    zarządzania administracją techniczną, badaniami i rozwojem strony internetowej,
o    świadczenia, utrzymania, doskonalenia i rozwijania naszych usług i ich dostosowania do Państwa potrzeb i zainteresowań (np. w celu zaoferowania Państwu zindywidualizowanych reklam),
o    wykrywania i zapobiegania oszustwom,
o    poprawy bezpieczeństwa systemów IT Euler Hermes - na korzyść wszystkich naszych użytkowników,
o    kontaktowania się z Państwem,

 • w celu spełnienia wymogów prawnych w zakresie

o    przestrzegania i realizacji żądań organów ścigania, nakazów sądów lub jeśli jest to wymagane lub dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa; jeżeli jest to konieczne dla zbadania, przeciwdziałania lub podjęcia działań w związku z działaniami niezgodnymi z przepisami prawa, podejrzeniem nadużyć finansowych, sytuacji stwarzających potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub naruszenia naszych wewnętrznych procedur.

Jeżeli wykorzystamy Państwa dane do innych celów niż określone w niniejszym dokumencie, poinformujemy Państwa uprzednio o tym celu i uzyskamy Państwa zgodę, jeżeli będzie to wymagane.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dla spółki Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. znajduje się pod LINKIEM.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dla spółki Euler Hermes Collections sp. z o. o. znajduje się pod LINKIEM.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dla spółki Euler Hermes Okurowska-Minkiewicz, Maliszewski - Kancelaria  Prawna Sp. k. znajduje się pod LINKIEM.

 

1.5    Gdzie Państwa dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe gromadzone przez Euler Hermes mogą być przetwarzane zarówno wewnątrz Unii Europejskiej (“UE”), jak i poza nią, a także wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (“EOG”), jaki i poza nim, podlegając zawsze umownym ograniczeniom dotyczącym poufności i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych. Nie ujawnimy Państwa danych osobowych podmiotom, które nie są upoważnione do ich przetwarzania.

Należy zauważyć, że państwa członkowskie UE / EOG oraz inne kraje posiadają odmienne uregulowania prawne odnośnie ochrony danych osobowych. Przy przekazywaniu Państwa danych osobowych z Państwa kraju do innego kraju przepisy i zasady, które chronią Państwa dane osobowe w kraju, do którego informacje, które Państwa dotyczą, są przekazywane, mogą się różnić (lub chronić w mniejszym stopniu) od tych, które obowiązują w Państwa kraju pobytu. Na przykład: okoliczności, w jakich organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa mogą uzyskać dostęp do danych osobowych, mogą się różnić w poszczególnych krajach.

Ilekroć będziemy przekazywać Państwa dane osobowe do przetwarzania poza EOG, będziemy wdrażać skuteczne mechanizmy transferu (np. Standardowe Klauzule Umowne UE lub Wiążące Reguły Korporacyjne) celem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych.

 1.6    Kto będzie posiadał dostęp do danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej Euler Hermes?
Zapewnimy aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób zgodny z określonymi celami przetwarzania wskazanymi powyżej. Dla określonych celów przetwarzania Państwa dane mogą być ujawnione następującym stronom, które działają jako niezależni Administratorzy danych:

 • Inne spółki z Grupy Euler Hermes,
 • Upoważnieni agenci i zewnętrzni dostawcy usług,

Dla wymienionych celów możemy również przekazywać Państwa dane osobowe następującym podmiotom, działającym jako procesorzy danych zgodnie z naszymi instrukcjami:

 • Inne spółki z Grupy Euler Hermes,
 • Upoważnieni agenci, dostawcy usług, agencje analiz badawczych,
 • Eksperci, konsultanci i specjaliści od zarządzania komunikacją i wydarzeniami z udziałem Euler Hermes,  

Wreszcie, możemy przekazywać Państwa dane do następujących podmiotów:

 • Organom upoważnionym do egzekwowania prawa, organom ścigania, organom państwowym i regulacyjnym, aby wypełnić obowiązki prawne lub regulacyjne.

 1.7    Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

 Nie będziemy przechowywać Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, lub do wykonania obowiązków nałożonych przez prawo albo w zakresie dopuszczonym przez prawo, np w celu zabezpieczenia roszczeń w sporze prawnym. Po tym czasie usuniemy Państwa dane osobowe. Indywidualne okresy retencji zależą od rodzaju danych osobowych i celu ich przetwarzania.

1.8    Jakie są Państwa prawa w zakresie Państwa danych osobowych?

 W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy odnośnie ochrony danych mają Państwo prawo do:

 • uzyskania dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, w tym informacji, takich jak na przykład: źródła i kategorie danych, cele przetwarzania, odbiorcy (lub kategorie odbiorców) i odpowiedni okres retencji;
 • żądania aktualizacji lub sprostowania Państwa danych osobowych tak, aby zawsze były dokładne;
 • uzyskania Państwa danych osobowych w formacie elektronicznym dla Państwa lub dla innego administratora;
 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli nie są one dłużej potrzebne do osiągnięcia celów, dla których były gromadzone lub w inny sposób przetwarzane;
 • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w pewnych okolicznościach, np.: jeżeli Państwo zakwestionowali dokładność danych osobowych, które Państwa dotyczą, na okres umożliwiający nam weryfikację ich dokładności;
 • sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych osobowych z uwagi na szczególne względy związane z Państwa specjalną sytuacją, która ma charakter nadrzędny wobec naszych uzasadnionych podstaw prawnych do ich przetwarzania; i
 • wycofania zgody w dowolnym czasie w przypadku, kiedy Państwa dane osobowe przetwarzane są za Państwa zgodą, bez wpływu na legalność przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem lub jeżeli istnieje inna podstawa prawna przetwarzania Państwa danych (np. nadrzędny interes prawny);
 • złożenia skargi do administratora danych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

mogą Państwo wykonać swoje prawa wymienione powyżej, kontaktując się z nami i podając swoje dane osobowe takie jak: nazwisko i adres e-mail, wraz z innym identyfikatorem, aby umożliwić nam Państwa weryfikację, a także wskazując treść Państwa żądania.


Na potrzeby realizacji Pani/Pana prawa możemy poprosić o przedstawienie kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego wyłącznie niezbędne do identyfikacji dane osobowe oraz podanie wystarczającej ilości informacji, które umożliwią nam zlokalizowanie danych osobowych, których dotyczy Pani/Pana wniosek.

W celu wykonania swojego prawa dotyczącego przetwarzania swoich danych prosimy o wypełnienie właściwego formularza realizacji żądań osób fizycznych dostępnego w treści Polityki Prywatności oraz przesłanie go wraz z kopią dokumentu potwierdzającego tożsamość za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na wskazane dane kontaktowe. Ze względu na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, prosimy o przesłanie kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego, w zależności od rodzaju dokumentu, wyłącznie dane osobowe wskazane w treści stosownych formularzy. Pozostałe dane osobowe zawarte w kopii dokumentu powinny zostać przez Państwa trwale usunięte poprzez ich zamazanie przed ich przekazaniem do Euler Hermes. Istnieje również możliwość osobistego złożenia wniosku w siedzibie naszej Spółki, bądź możliwość przesłania wniosku złożonego z podpisem poświadczonym przez notariusza. W takim wypadku nie ma potrzeby przesyłania kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość.  

Właściwe formularze realizacji żądań osób fizycznych, których dane dotyczą znajdują się pod poniższymi linkami:

Wniosek o dostep do danych osobowych
Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych
Wniosek o przeniesienie danych osobowych
Wniosek o sprostowanie danych osobowych
Wniosek o usuniecie danych osobowych
>Wniosek o wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych

 2.    Strony internetowe

 2.1    W jaki sposób Euler Hermes gromadzi dane, które Państwa dotyczą?

Na swoich stronach internetowych Euler Hermes gromadzi tylko te dane osobowe, które Państwo dobrowolnie podadzą w formularzach online lub w inny sposób umożliwią nam Państwo ich gromadzenie zgodnie z preferencjami plików cookie, które Państwo wybrali podczas pierwszych odwiedzin naszej strony internetowej. Mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie. W przypadku takiego działania, zaprzestaniemy przetwarzania danych, które Państwa dotyczą, zgromadzonych na tej stronie internetowej. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę, korzystając z opcji:

2.2    Pliki cookies

Plik cookies to mały fragment danych przechowywany na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym i umożliwiający z biegiem czasu stronie internetowej "zapamiętać" Państwa działania lub preferencje. Wykorzystujemy pliki cookie do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej i ułatwienia Państwu dostępu do niej, gromadząc informacje o Państwa urządzeniu i preferencjach (np. o Państwa urządzeniu i jego przeglądarce). Ponadto, gromadzimy informacje o wzajemnym oddziaływaniu na siebie Państwa i naszych usług lub usług naszych partnerów, takich jaki usługi reklamowe. W zasadzie mogą Państwo także korzystać z naszej strony internetowej bez plików cookie. Jeżeli jednak chcą Państwo skorzystać z naszej strony internetowej w pełni i wygodnie, powinni je Państwo zaakceptować. Mogą Państwo zmienić swoje ustawienia plików cookie, np. wycofać swoją zgodę, w dowolnym czasie korzystając z linku lub z opcji:

 

Występuje kilka rodzajów plików cookies:

 (a)    Pliki cookies sesji (lub “tymczasowe pliki cookie”)

Pliki cookies sesji umożliwiają nam zapisywanie Państwa działań podczas sesji Państwa przeglądarki (np. Państwa dane dotyczące logowania). Pliki cookie sesji są kasowane po zamknięciu Państwa przeglądarki lub wyjściu ze strony internetowej.

 (b)    Trwałe pliki cookie (lub “śledzące pliki cookie”)

Trwałe pliki cookies przechowywane są na Państwa urządzeniu pomiędzy sesjami przeglądarki. Te pliki cookies umożliwiają nam zapamiętywanie Państwa preferencji lub działań przy każdych Państwa odwiedzinach naszej strony internetowej do daty wygaśnięcia plików cookies. Te pliki cookie są także wykorzystywane do utrzymania Państwa zalogowania na naszej stronie internetowej. Po usunięciu tych plików cookie użytkownik musi ponownie wprowadzić swoje dane do logowania.

(c)    Pliki cookie strony trzeciej

Te pliki cookie ustawiane są przez stronę trzecią w sposób oddzielny od naszej strony internetowej, np.: w celu dostarczenia reklam takich jak banery produktów strony trzeciej lub przyciski mediów społecznościowych.

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy następujące pliki cookie:


 3.    Strony trzecie

 Dostarczając naszym klientom rozwiązań z zakresu ubezpieczeń należności, możemy gromadzić informacje o Państwu i Państwa firmie w celu dokonania oceny i monitorowania naszego własnego ryzyka oraz windykacji należności. Gromadzimy informacje pochodzące od stron trzecich oraz informacje oficjalne dostępne. Ponadto możemy gromadzić informacje bezpośrednio nam przez Państwa udostępnione. Gromadzimy dane dotyczące:

 • Podmiotów handlowych: sektor handlowy, nazwa, nazwiska przedstawicieli (np.: dyrektorzy, członkowie zarządu) i informacje dotyczące Państwa wiarygodności kredytowej (np. płatności i incydenty ryzyka)
 • Przedsiębiorcy indywidualni lub inne blisko powiązane przedsiębiorstwa: nazwa, adres e-mail, adres, sektor handlowy, forma prawna, nazwiska przedstawicieli (np. dyrektorzy) i informacje dotyczące Państwa wiarygodności kredytowej (np. płatności i incydenty ryzyka),


4.    W jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować?

 W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o  kontakt na adres iodo@eulerhermes.com

5.    Jakie wtyczki do mediów społecznościowych wykorzystuje strona internetowa Euler Hermes?

Strona internetowa Euler Hermes wykorzystuje następujące wtyczki mediów społecznościowych („wtyczki”):

 • Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irlandia,
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Pl, Dublin, 2, Irlandia,
 • dla usługi Google+ oraz YouTube - Google Ireland Limited, Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia,

Wszystkie wtyczki są oznaczone markami odpowiednich operatorów Google+, YouTube, Twitter i LinkedIn („Operator”). Aby zwiększyć poziom ochrony danych i zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, wdrożyliśmy dodatkowe programy za pomocą „rozwiązania 2 kliknięć”. Procedura ta zapewnia, że podczas odwiedzania strony internetowej Euler Hermes nie zostanie ustanowione bezpośrednie połączenie przeglądarki z serwerami Operatora. Tylko w przypadku aktywacji wtyczek przez kliknięcie na nie, a tym samym wyrażenia zgody na transfer danych, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem odpowiedniego Operatora. Treść wtyczek jest następnie przesyłana przez Operatorów bezpośrednio do przeglądarki i integrowana przez nich na stronie internetowej.

Akceptując wtyczkę, Operator otrzymuje informacje, że Państwa przeglądarka uzyskała dostęp do strony internetowej Euler Hermes. Jeśli zalogowali się Państwo na swoje konto podczas wizyty na stronie internetowej Euler Hermes, operator może połączyć Państwa wizytę bezpośrednio z Państwa kontem. Jeśli korzystacie Państwo z wtyczki, np. klikając przycisk Tweet lub przycisk „Share” LinkedIn, dane zostaną przesłane bezpośrednio z przeglądarki do Operatora i zapisane przez Operatora. Ponadto informacje będą publikowane w odpowiedniej sieci społecznościowej lub na koncie Twitter i będą widoczne dla Państwa kontaktów. Jeśli nie chcą Państwo, aby następował transfer danych do Operatorów, muszą Państwo wylogować się z odpowiedniego konta przed kliknięciem wtyczek i ich aktywacją.

Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez Operatorów, można znaleźć w poniższych oświadczeniach o ochronie prywatności:

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
Google+ : https://policies.google.com/privacy?hl=pl
YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=pl


 6.    Jak często aktualizujemy informację o polityce prywatności i zasadach dotyczących plików cookie?

 Regularnie przeglądamy Politykę Prywatności i w razie konieczności wprowadzamy do niej zmiany. Zapewnimy, aby najnowsza wersja była dostępna tutaj, możemy także Państwa bezpośrednio informować (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) w przypadku wprowadzenia znaczących zmian. Niniejsza Polityka Prywatności została ostatnio zaktualizowana 30.07.2019.