Otvírání nových hranic obchodování díky pojištění záruky

Přečtěte si, jak rozhodnutí pro pojištění záruky přineslo jedné evropské nadnárodní společnosti úspěch při velké zakázce v Brazílii.

Jen málo společností může uspět při získávání velkých mezinárodních zakázek bez správného druhu záruky. V první řadě to znamená jistotu, že splní všechny své závazky v každé fázi realizace projektu - od fáze předkládání nabídek a zajištění případných zálohových plateb až po jejich plnění během realizace projektu, jakož i záruku za provedené dílo. Příslib: pokud některý důležitý aspekt projektu nepůjde podle plánu, pak má zákazník nárok na kompenzaci.

Právě zde hrají rozhodující roli pojištění záruk a bankovní záruky. Získáním důvěryhodného ručitele, který je třetí stranou a poskytuje záruku za smluvní závazky, lze vybudovat důvěru ve smluvním vztahu - a to i v případě komplexních projektů trvajících několik let, které se realizují v neznámé mezinárodní lokalitě.

Takovým výzvám čelila v roce 2021 jedna velká evropská společnost v situaci, kdy získala pětiletou zakázku v Brazílii v hodnotě 600 milionů USD v rámci rozsáhlého projektu, který realizuje jedna z největších nadnárodních společností v zemi. Uzavření pojištění záruky – s pomocí Allianz Trade – bylo samozřejmě podmínkou účasti na zakázce. Bylo to však i základem pro pokračující úspěch zakázky, zejména díky výhodám plynoucím ze spolupráce s globální pojišťovnou namísto snahy získat záruku od bankovních partnerů nebo jiných poskytovatelů dluhopisů.

Na první pohled se ručitelský závazek společnosti – záruka za dobré provedení díla – nelišil od mnoha takových závazků, které se každoročně vydávají ve více odvětvích na podporu velkých projektů ve stavebnictví, strojírenství, dopravě, nemovitostech a jinde. Cílem bylo poskytnout brazilskému zákazníkovi záruku, že v případě jakéhokoli nedostatečného plnění nebo neplnění bude odškodněn, aby se dílo mohlo úspěšně dokončit.

V tomto případě by nepostačovalo obrátit se na lokálního nebo specializovaného poskytovatele záruk, protože požadavek byl nakonec zajistit záruku ve výši 60 milionů USD s mezinárodním krytím. Přestože existuje mnoho ručitelských společností, které se specializují na poskytování efektivních a nízkonákladových služeb poskytování záruky, mají tendenci omezovat krytí pouze na určité země a určovat limity pro výši záruky.

Složitost, hodnota a mezinárodní dopad tohoto projektu však znamenali, že dodavatel potřeboval partnerství s takovým poskytovatelem záruky, který měl adekvátní kapacity a dobrou reputaci, aby získal důvěru, a tedy i zakázku. Díky síle skupiny Allianz, s úvěrovým ratingem AA od S&P, patřilo Allianz Trade mezi málo těch, kteří byli na celosvětové úrovni schopni uspokojit tuto poptávku po záruce s vysokou hodnotou, a to jak z hlediska rizika ručení, které bylo třeba převzít, tak z hlediska mezinárodního dosahu.

surety-bonds-empower-global-business-expansion

Při podpoře jedné záruky takové velikosti bylo cílem Allianz Trade sestavit pro klienta tu nejoptimálnější strukturu pojištění záruk. Pojišťovna poskytla dostatečnou kapacitu na pokrytí celé záruky, ale riziko rozložila tím, že část přenesla na svého partnera působícího z odvětví, který má také vysoký rating - to vše na základě souhlasu klienta, ale bez potřeby zatěžovat příjemce plnění, tedy vlastníka projektu. Situace byla výhodná pro obě strany, protože byly splněny požadavky klienta na záruku, příjemce plnění se musel dohodnout na záruce jen s jedním ručitelem a riziko bylo rozumně rozloženo.

Z pohledu brazilského vlastníka projektu byl Allianz Trade jediným vhodným poskytovatelem záruky – i přes sdílené riziko v rámci ručení. Pokud by se zakázka dostala do jakéhokoli problému, musel by kontaktovat pouze jediný subjekt, jediného poskytovatele záruky a jediného ručitele, se kterým by se musel dohodnout.

Komplexnost procesu přípravy tohoto pojištění záruk vyžadovala rozsáhlé odborné poznatky v právní oblasti – těmi Allianz Trade disponuje na mezinárodní i lokální úrovni. Právní tým Allianz Trade pomohl při vytvoření struktury a uzavření pojištění záruk v krátké době čtyř týdnů, přičemž reagoval na výsledky jednání o ručitelské smlouvě a jiné vznikající okolnosti.

Mezinárodní dosah v kombinaci se znalostmi lokálních poměrů byl pro klienta Allianz Trade velmi přínosný iz několika dalších hledisek. Rozhodující bylo, že záruka musela být vystavena přímo v Brazílii, což přineslo nečekané komplikace.

Na rozdíl od domácího, evropského trhu klienta, v Brazílii existují samostatné zákony pro oblast bankovnictví a záruk. Výsledkem bylo, že stávající textace smluv, které banky v této situaci obvykle používají, nebyly přímo použitelné na tento ručitelský závazek. To, že Allianz Trade měl k dispozici svůj tým v Brazílii, který dokázal pracovat v obou legislativních rámcích těchto zemí, bylo pro klienta neocenitelné.

Tento lokální tým byl také připraven poskytnout poradenství při dalších jednáních o klíčových aspektech záruky, která byla považována za příliš zvýhodňující zájmy brazilského vlastníka projektu. Bez podpory týmu Allianz Trade by možná k podepsání smlouvy vůbec nedošlo, protože některé podmínky by byly varovným signálem pro každého ručitele a samozřejmě také pro každou banku.

surety-from-big-too-small-businesses

Naše schopnost poskytovat služby v lokálních podmínkách znamenala také nižší strukturu nákladů, než kdyby si klient zvolil možnost bankovní záruky.

Přestože klient spolupracoval s Allianz Trade i na jiných zárukách v Evropě, dříve podporoval své mezinárodní projekty pouze bankovními zárukami. V tomto případě však viděl ve spolupráci s ručitelem, který umí uzavřít pojištění záruk přímo v Brazílii, možnost vyhnout se jistým výrazně vysokým nákladům. Konkrétní poplatek za tzv. fronting, kterou si účtuje lokální zprostředkovatel za vystavení záruky, řešil Allianz Trade jako interní transakci a představoval jen o málo více než administrativní poplatek.

Klient měl ale i další finanční důvod vybrat si záruku od pojišťovny: uvolnění likvidity. Díky tomu, že nevyužil bankovní záruku, nevyčerpal své úvěrové možnosti ve své bance. Mohl tak využít svůj provozní kapitál k realizaci jiných mezinárodních projektů - u kterých se pravděpodobně opět využijí záruky.

Výhody poskytnuté Allianz Trade v tomto případě, mají široké uplatnění ve všech odvětvích au všech typů velkých projektů, ať už na domácí nebo mezinárodní úrovni. Mezi tyto možnosti uplatnění patří:

  • podpora v případech, kdy je požadována vysoká záruka,
  • využití právních týmů na podporu klienta a při jednání o struktuře záruk mezi partnery s rozdělením rizika,
  • mezinárodní dosah, který podporuje globální působení klienta a jeho požadavky na záruky,
  • odborné znalosti o lokálních podmínkách a trhu,
  • schopnost vystavit záruku přímo v požadované zemi,
  • efektivní struktury a procesy, které snižují poplatky pro klienta.

I když se tento případ týkal záruky za dobré provedení díla, Allianz Trade poskytuje záruky, které podporují všechny ostatní fáze projektu včetně záruky za zhotovení stavby, záruky za dodržení cenové nabídky, záruky ve veřejných zakázkách, akontační záruky, záruky za provedení záručních oprav a záruky za provádění údržby.

Zjistěte více o výhodách partnerství s Allianz Trade v oblasti pojištění záruk ao tom, jak může být záruka vystavena pojišťovnou tou nejlepší podporou pro vaši společnost při realizaci velkých projektů na domácí i mezinárodní úrovni.