Nejistá doba ztěžuje predikci finanční stability Vašeho podnikání. Základním prvkem, který je třeba vzít v úvahu, je obchodní likvidita. Díky naší kalkulačce podnikové likvidity můžete rychle získat simulaci toho, jak by se Vaše finanční situace mohla vyvíjet: jaký je trend, dojde ke krizi, jak mohou některé vnější faktory ovlivnit Vaši obchodní likviditu?

Likvidita společnosti vyjadřuje, jak snadno lze její aktiva převést na hotovost. Některá aktiva, jako jsou běžné účty nebo dluhopisy, jsou velmi likvidní, protože je lze převést na hotovost během několika hodin nebo dnů, zatímco jiná jsou méně snadno směnitelná, například majetek nebo vybavení, jehož prodej by vyžadoval týdny nebo měsíce.

Řízení obchodní likvidity je pro společnosti zásadní, protože generování hotovosti jim rychle umožňuje čelit náhlému deficitu peněz,  platit neočekávané směnky nebo dluhy, ale také provozovat své operace a potenciálně rozšiřovat své podnikání.

Likviditu společnosti může ovlivnit mnoho faktorů. Například nadměrný obchod - když vydáte více, než vyděláte nebo si můžete dovolit vyprodukovat. Pokud nemáte dostatek zdrojů, tak to může Vaši likviditu výrazně ovlivnit. Ztráta jednoho z největších zákazníků by také mohla mít obrovský dopad, protože může dojít ke snížení Vašich příjmů. Pokud nemůžete svá aktiva rychle převést na hotovost, může se stát, že nebudete schopni platit své účty včas a dostanete se tak do platební neschopnosti.

Chcete-li lépe pochopit, jak simulátor obchodní likvidity funguje a jak simulovat dopad vnějších faktorů na likviditu společnosti, vyplňte níže uvedená pole a klikněte na „Vypočítat“. Můžete se také podívat na naši radu pod simulátorem likvidity.

Vaše data
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
%
%
Den

Tento nástroj - kalkulačka obchodní likvidity Allianz Trade - je naším vlastnictvím a je chráněn autorským právem. Allianz Trade a loga Allianz jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky patřící skupině Allianz. Allianz Trade je ochranná známka používaná k označení služeb společnosti Euler Hermes. Používání našeho nástroje pro simulaci obchodní likvidity je pouze pro informační účely a nemělo by se považovat za poskytování žádného konkrétního poradenství. Příjemci by si měli tyto informace sami nezávisle vyhodnotit a neměli by podnikat žádné kroky a spoléhat se pouze na ně. Náš nástroj – kalkulačka obchodní likvidity Allianz Trade – by se neměl reprodukovat a jeho výstupy by neměly být zveřejněny bez našeho souhlasu. Vzhledem k tomu, že tento nástroj využívá předpokladů, které jsou zjednodušenými verzemi podnikatelské reality, slouží pouze jako ilustrativní příklad, který ukazuje potenciální vliv řady předem definovaných faktorů. Neposkytujeme žádné prohlášení ani záruku (výslovnou nebo implicitní) jakéhokoli druhu, pokud jde o přesnost nebo úplnost těchto informací, ani nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou jakýmkoli způsobem z jakéhokoli použití nebo spolehnutí se na tyto informace. Funkcionality našeho nástroje se mohou změnit bez upozornění.

Nejprve vyplňte pole tak, aby odrážela Vaši aktuální situaci, aniž byste zohlednili dopad jakýchkoli externích negativních faktorů:

 • Dostupná likvidní aktiva: váš inventář, pohledávky, zásoby a nevyužité úvěrové linky jsou příklady likvidních aktiv - věci, které můžete rychle převést na u hotovost.
 • Měsíční fixní náklady: splátky leasingu a nájmu, pojištění, splátky úroků • Měsíční variabilní náklady: práce, provize a suroviny
 • Měsíční obrat
 • Počet odeslaných faktur za měsíc
 • Jednorázové ztráty: například hodnota zkaženého zboží  

Nyní klikněte na „Vypočítat“ a podívejte se na graf simulace Vaší likvidity na příštích 90 dní, která nezahrnuje dopad vnějších faktorů.

Chcete-li jít dále a zjistit, jak mohou externí faktory ovlivnit Vaši obchodní likviditu, můžete nyní vyzkoušet různé scénáře.

Vše, co musíte udělat, je vyplnit nebo upravit některá pole, abyste simulovali potenciální dopady sníženého obratu, ztrát, poklesů prodeje, nezaplacených faktur nebo zpoždění plateb na Vaši likviditu.

Položte si například tyto otázky:

 • Jaké procento mého měsíčního obratu by mohlo být ztraceno, pokud by se moji klienti dostali do platební neschopnosti?
 • Mohu snížit kterýkoli ze svých variabilních nákladů?
 • Existují nějaké jednorázové ztráty, které mohu předvídat, například proto, že klienti najdou jiné alternativy nebo proto, že se zničí zboží podléhající rychlé zkáze?
 • Do jaké míry mohu očekávat průměrný pokles prodeje během příštích tří měsíců?
 • Jaký je podíl nezaplacených faktur nebo nedobytných pohledávek, který bych mohl očekávat během příštích tří měsíců?
 • Jaké je zpoždění, které mohu očekávat u plateb od klientů?

 

Při řízení likvidity společnosti je důležité sledovat, kde a jak jsou utráceny peníze. cash flow prognóz Vám může pomoci při řízení likvidity a vyhnout se nutnosti hledat nouzová řešení, která zabrání finanční krizi.

Pokud máte obavy a chcete si zajistit svůj peněžní tok, zůstává pojištění obchodního úvěru nejkompletnějším a uklidňujícím řešením na podporu vašeho řízení úvěrového rizika a komerčního rozvoje.