Euler Hermes, člen Allianz​ Group, je předním světovým poskytovatelem řešení pojištění úvěrů souvisejících s podnikáním s pobočkami a přidruženými firmami napříč Evropou a po celém světě. Euler Hermes poskytuje finanční produkty a služby na bázi B2B, aby pomáhal zákazníkům po celé zeměkouli obchodovat moudře a rozvíjet podnikání bezpečně.

Toto upozornění o soukromí se vztahuje na následující právnické subjekty:

EULER HERMES SA, sídlem Avenue des Arts 56, 1000 Bruxelles, Belgické království, číslo zápisu v obchodním rejstříku: 0403248596 s organizační složkou EULER HERMES SA, organizační složka, sídlem Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 74831, IČ: 24181161

Euler Hermes Services Česká republika, s.r.o.  sídlem Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8, IČ: 24181161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 69978

 (dále jen „Euler Hermes”, „my“, „nás“ nebo „náš/naše“)

Ve společnosti Euler Hermes se staráme o Vaše osobní údaje. Toto upozornění o soukromí vysvětluje druhy osobních údajů, které o Vás shromažďujeme, jak a proč je shromažďujeme a používáme a jak dlouho je uchováváme. Také vysvětlíme Vaše práva mít přístup k těmto údajům, opravit je nebo vznést námitku ohledně zpracování těchto údajů (včetně žádosti o vymazání, dle příslušných zákonů a předpisů).

Přečtěte si, prosím, toto upozornění pozorně. A v případě, že budete mít nějaké dotazy, kontaktujte nás privacy.CZ@allianz-trade.com

1. Obecné informace

1.1 Tato část se týká zákazníků, makléřů, zprostředkovatelů a třetích stran, stejně jako jednotlivců, kteří jen právě navštívili naše webové stránky.

1.2 Je Euler Hermes „správcem osobních údajů“? Co to znamená?

Ano, Euler Hermes je „správcem osobních údajů“, jak je definován příslušnými zákony a předpisy (konkrétně obecným nařízením EU o ochraně údajů - Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů).

To znamená, že Euler Hermes je správcem osobních údajů, které shromažďuje, a ze zákona je povinen zajistit, že má v praxi zavedeny strategie, procesy a postupy k ochraně těchto údajů, a respektovat práva jednotlivců, jejichž údaje jsou shromažďovány.

1.3 Jaký druh osobních údajů o Vás Euler Hermes shromažďuje?

Záleží na tom, jaké informace poskytnete nebo jaké preference zvolíte. Euler Hermes může o Vás shromažďovat následující kategorie osobních údajů:

 • Údaje, které nám poskytnete, když např. uzavřete smlouvu o našich službách, jako je Vaše jméno a příjmení, titul, adresa, emailová adresa, telefonní číslo, profesní funkce, název společnosti.
 • Jestliže navštívíte naše stránky, shromažďujeme informace o Vás pomocí tzv. cookies. Cookie je malý soubor dat, který se uloží ve Vašem zařízení a umožní nám znovu rozpoznat Váš prohlížeč, až navštívíte naše stránky příště. Používáme cookies, abychom Vám poskytovali uživatelsky přívětivé, bezpečné a efektivní webové stránky a upravili naše služby dle Vašich potřeb a zájmů, např. zákaznickým přizpůsobením Vašemu prohlížeči nebo dodáním reklamy (třetí strany) cílené na Vás. Chcete-li se dozvědět o cookies víc, přejděte prosím níž na kapitolu o cookies (2.2).
 • Informace, které získáme od třetích stran (např. poskytovatelů informačních služeb) nebo z veřejně dostupných zdrojů (např. obchodních rejstříků).

1.4 K jakým účelům a na jaké právním základě používá Euler Hermes Vaše osobní údaje?

Používáme Vaše údaje na základě Vašeho souhlasu, abychom

 • poskytovali, udržovali, zlepšovali a rozvíjeli naše služby a upravili je dle Vašich potřeb a zájmů (např. k nabídce Vám přizpůsobené reklamy),
 • komunikovali s Vámi,
 • informovali Vás a poradili Vám ohledně produktů Euler Hermes (např. tím, že Vám pošleme propagační materiály),
 • připravili anebo realizovali smlouvu s Vámi
 • připravili nabídky našich produktů, dodali Vám naše služby a splnili naše vzájemné smluvní závazky,
 • založili Vaše uživatelské účty, starali se o ně, kvůli technické podpoře nebo dalším souvisejícím účelům,
 • poskytovali, udržovali, zlepšovali a rozvíjeli naše služby a upravili je dle Vašich potřeb a zájmů (např. k nabídce Vám přizpůsobené reklamy),
 • zvýšili bezpečnost IT systémů firmy Euler Hermes ve prospěch všech našich uživatelů,
 • komunikovali s Vámi,
 • splnili požadavky na prosazení práva nebo předložení důkazů nebo, kde to vyžadují či povolují příslušné zákony, soudní rozhodnutí, vládní nařízení nebo rozhodnutí státních úřadů, kde je nutné prošetřit, zabránit nebo učinit kroky ohledně ilegálních činností, podezření na podvod, situace zahrnující potenciální hrozby pro bezpečnost jakékoli osoby nebo porušení našich zásad nebo podmínek.

Pokud použijeme Vaše údaje k účelům jiným než k výše popsaným v těchto zásadách, budeme Vás o takovémto jiném účelu informovat a v příslušných případech získáme Váš souhlas.

1.5 Kde budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje shromažďované  Euler Hermes mohou být zpracovávány jak uvnitř, tak vně Evropské unie („EU“) a Evropského hospodářského prostoru („EHP“), což vždy podléhá smluvním omezením týkajícím se mlčenlivosti a bezpečnosti v souladu s příslušnými zákony a předpisy o ochraně údajů. Nesdělíme Vaše osobní údaje osobám, které nemají oprávnění k jejich zpracování.

Všimněte si prosím, že členské země EU/EHP a další země mají  rozdílné zákony ohledně ochrany osobních údajů. Pokud se Vaše osobní údaje přenášejí z Vaší vlastní země do jiné, zákony a pravidla, které chrání Vaše osobní údaje v zemi, do níž jsou Vaše informace přenášeny, mohou být odlišné (nebo méně ochraňující), než je tomu ve Vašem domovském státě. Například okolnosti, za nichž lze získat přístup k osobním údajům při vynucování práva, se mohou stát od státu lišit.

Kdykoli předáváme Vaše osobní údaje ke zpracování mimo EHP, uplatňujeme efektivní mechanismy přenosu (např. Standardní smluvní klauzule EU nebo Závazná korporátní pravidla), abychom zajistili adekvátní úroveň ochrany údajů.

1.6 Jak dlouho si Vaše osobní údaje ponecháváme?

Neponecháme si Vaše osobní údaje déle, než je to nezbytně nutné, abychom splnili účely, pro který jsme  je získali, nebo po dobu nezbytně nutnou abychom splnili zákonné povinnosti nebo po dobu po kterou to  povoluje zákon, např. při hájení právních nároků. Poté Vaše osobní údaje vymažeme. Individuální doba uchování osobních údajů záleží na jejich typu  a účelu jejich zpracování.

1.7 Jaká jsou Vaše práva ohledně Vašich osobních údajů?

V rozsahu povoleném příslušnými zákony a předpisy o zpracování osobních údajů máte právo:

 • mít přístup k osobním údajům drženým o Vás, včetně informací jako jsou například zdroj a kategorie údajů, účely zpracování, příjemci (nebo jejich kategorie) a příslušná doba uchovávání údajů;
 • žádat o aktualizaci nebo opravu svých osobních údajů, aby byly vždy přesné;
 • získat své osobní údaje v elektronickém formátu pro sebe nebo pro jiného správce;
 • žádat vymazání Vašich osobních údajů, pokud již nejsou potřebné k účelům, pro který byly  shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • omezit zpracování Vašich osobních údajů za jistých okolností, například pokud jste vznesli námitku proti přesnosti Vašich osobních údajů, po dobu umožňující nám ověřit jejich přesnost;
 • vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů ze specifických důvodů souvisejících s Vaší konkrétní situací, která má přednost před našimi  zákonnými  důvody pro jejich zpracování; a
 • kdykoli odvolat svůj souhlas , pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány s Vaším souhlasem, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním, nebo pokud je nějaký jiný právní základ pro zpracování Vašich údajů (např. přednostní legitimní zájmy);
 • podat stížnost u správce údajů a/nebo příslušného úřadu pro ochranu údajů.

Tato práva můžete uplatnit tím, že se na nás obrátíte a sdělíte nám své jméno a e-mailovou adresu i účel žádosti. Formulář žádosti je k dispozici zde.

2. Webové stránky

2.1 Jak Euler Hermes shromažďuje Vaše údaje?

Na svých webových stránkách Euler Hermes shromažďuje pouze osobní údaje, které dobrovolně poskytnete v on-line formulářích nebo které nám jinak dovolíte sebrat podle preferencí cookies, které jste zvolili, když jste poprvé navštívili naši stránku. Máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat, a pokud to uděláte, přestaneme zpracovávat Vaše osobní údaje sebrané na této webové stránce. Svůj souhlas můžete zrušit zde:

2.2 Cookies

Cookies jsou malé soubory údajů, které se ukládají ve Vašem počítači nebo mobilním zařízení a umožňují webové stránce „zapamatovat si“ Vaše kroky nebo preference za dobu její návštěvy. Používáme cookies, abychom zajistili správnou funkci našich webových stránek a usnadnili Vám k nim přístup shromažďováním informací ve Vašem zařízení a preferencí (např. Vaše zařízení a Váš prohlížeč). Vedle toho sbíráme informace o vzájemném působení Vás a našich služeb a služeb našich partnerů, jako jsou reklamní služby. V zásadě můžete používat naše webové stránky i bez cookies. Jestliže ale chcete naše webové stránky využívat kompletně a pohodlně, pak byste měli cookies akceptovat. Můžete si změnit nastavení cookies, např. zrušit svůj souhlas, a to kdykoli.

Je několik typů cookies:

(a) Relační cookies (neboli „dočasná cookies“)

Relační cookies Vám umožňují uložit kroky během připojení (relace) Vašeho prohlížeče (např. Vaše přihlašovací údaje). Relační cookies se vymažou, když zavřete prohlížeč nebo odejdete z naší webové stránky.

(b) Trvalá cookies (nebo „sledovací cookies”)

Trvalá cookies se ukládají ve Vašem zařízení mezi připojeními prohlížeče. Tato cookies nám pomáhají si zapamatovat Vaše preference nebo kroky pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku, až do data expirace cookies. Tato cookies se také používají k udržování Vašeho přihlášení k naší webové stránce. Jakmile je cookie vymazáno, musíte znovu zadat své přihlašovací údaje.

(c) Cookies třetích stran

Přejděte pro více informací

název cookies
použití doba uložení typ cookies
ga cookies Google Analytics k rozlišování mezi uživateli 2 roky cookies třetích stran
Marketo cookies k rozlišování mezi uživateli 2 roky cookies třetích stran
Hotjar cookies k rozlišování mezi uživateli 1 rok cookies třetích stran

 

3.  Třetí strany

Když poskytujeme našim zákazníkům úvěrová řešení související s podnikáním, můžeme shromažďovat informace o Vás a Vaší firmě, abychom hodnotili a monitorovali své vlastní riziko a vymohli dluhy. Shromažďujeme informace od třetích stran nebo veřejně dostupné informace. Navíc bychom mohli shromažďovat i informace, které nám přímo sdělíte. Shromažďujeme údaje, které se týkají následujícího:

 • Obchodní korporace: obchodní odvětví, název, jména zástupců (např. ředitelů, členů představenstva) a informace ohledně  úvěruschopnosti (např. platební a riskantní případy).
 • Fyzické osoby, podnikatelé: název, e-mailová adresa, obchodní odvětví, právní forma, jména zástupců (např. ředitelů) a informace ohledně  úvěruschopnosti (např. platební a riskantní případy).

4. Jak nás můžete kontaktovat?

Jestliže máte nějaké dotazy ohledně Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na privacy.CZ@allianz-trade.com

5. Jak často aktualizujeme toto upozornění o soukromí?

Pravidelně kontrolujeme toto upozornění o soukromí a příležitostně v něm děláme změny. Zajistíme, aby nejnovější verze byla zde dostupná, a v případě významných změn Vás můžeme navíc vyrozumět přímo (např. e-mailem). Toto upozornění o soukromí bylo naposledy aktualizováno dne 22.5.2018.