Je jednoduché vnímat finanční monitoring jako práci navíc, ve skutečnosti jde ale o užitečný nástroj, který Vám pomůže dosáhnout Vašich cílů a růstu podnikání. Přinášíme krátký přehled vybraných KPI ukazatelů, které můžete použít a které Vám pomohou dosáhnout Vašich cílů.

Podnikatelský plán, resp. business plán stanovuje budoucí cíle společnosti a strategii, kterou chcete dosáhnout. Existuje několik klíčových ukazatelů výkonnosti, které vám a vašemu týmu pomohou dělat lepší obchodní rozhodnutí. Nezapomeňte však: KPI není cíl; je to ukazatel na cestě k vašemu cíli. Jinými slovy, ukazatele KPI vás mohou varovat, pokud vás čekají problémy, nebo vás ujistit, že jdete správnou cestou.

Základní přehled finančních KPI ukazatelů:

 1. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortisation)
 2. Je mírou ziskovosti a celkové finanční výkonnosti vaší společnosti. Může být zavádějící, protože nezahrnuje náklady na kapitálové investice, jako jsou pozemky nebo vybavení.
 3. EBITDA = čistý příjem + úroky + daně + odpisy + amortizace
 4.  
 5. Hrubá zisková marže
 6. Je to suma výnosů, která zůstává po odečtení nákladů prodeje. Vypočítá se tak, že se odečítají celkové čisté tržby mínus náklady na prodané zboží a rozdíl se vydělí čistými tržbami:
 7. Hrubá zisková marže = (čisté tržby - náklady na prodané zboží) / čisté tržby
 8.  
 9. Čistá zisková marže
 10. Ukazuje, jaké procento z vašich tržeb představuje skutečný zisk. Vypočítá se odečtením nákladů na podnikání (náklady na prodané zboží, úroky z dluhů, daně, provozní a další náklady) od celkových výnosů, děleno celkovými příjmy (a vynásobením 100, abychom získali výsledek v procentech):
 11. Čistá zisková marže = (příjmy - náklady na prodané zboží - provozní náklady - úroky - daně) / příjmy x 100
 12. "Dobré" marže se v jednotlivých odvětvích značně liší, ale obecně se 10% marže čistého zisku považuje za průměr, 20% marže je dobrá a 5% je nízká.
 13.  
 14. Provozní kapitál
 15. Je to množství likvidních čistých aktiv, které má vaše společnost k dispozici pro financování každodenních operací po zaplacení krátkodobých závazků. Provozní kapitál se vypočítá vydělením oběžného majetku (aktiv, které vaše společnost vlastní a které je možné využít nebo přeměnit na hotovost do jednoho roku) krátkodobými závazky (množství peněz, které vaše společnost dluží, splatné do jednoho roku):
 16. Provozní kapitál = oběžný majetek - krátkodobé závazky.
 17. Hodnota vyšší než 1 znamená, že oběžný majetek převyšuje závazky. Obecně platí, že čím je tato hodnota vyšší, tím lépe.
 18. Pákový efekt
 19. Představuje objem dluhů (vypůjčených prostředků), které se využily na nákup majetku / aktiv. Pákový efekt se může vztahovat i na výšku dluhů, které společnost používá pro financování majetku. Běžný vzorec na jeho výpočet je:
 20. Pákový efekt = čistý dluh / EBITDA
 21. Cash flow
 22. Představuje peněžní tok do a z vašeho podnikání, v souvislosti s provozem, investováním nebo financováním. Výpočet cash flow je jednoduše porovnáním příchozích peněz s peněžními prostředky, které v průběhu určitého období odcházejí. Plánování cash flow je nezbytné pro optimalizaci strategie společnosti. Vzorec pro čisté cash flow je:
 23. Čisté cash flow = získané peněžní prostředky - odchozí peněžní prostředky.

Předpokládejme, že chcete rozšířit vaše podnikání, ale budete na to potřebovat financování.

Pokud chcete zjistit, kolik financí potřebujete, podívejte se na:

 • Pákový efekt: jaká je výška dluhů na nákup aktiv, které již nyní máte? O kolik víc si můžete půjčit?
 • Provozní kapitál: může částečně odpovídat na otázky o zadluženosti, protože vám ukáže, kolik peněz vám zůstane po zaplacení všech nákladů na provoz společnosti.

S vaším odvětvím souvisí i další nefinanční rizika. Mohlo by například dojít k narušení vašeho dodavatelského řetězce? Nebo jste pod tlakem možných nových nařízení? Právě v takových situacích vám může pojištění pohledávek pomoci při ochraně investic, o kterých uvažujete.

Bez ohledu na to, jak moc věříte, že Váš projekt bude skvělý a bez ohledu na to, kdo Vám půjčí finanční prostředky, budete muset předložit podnikatelský plán a přesná čísla - zejména čistou ziskovou marži, provozní kapitál a cash flow.

Banky jsou stále méně ochotné půjčovat peníze malým a středním podnikatelům, protože nedávné regulační změny zvýšily náklady na financování, takže při budoucích vyjednáváních budete muset být přesvědčivější. Pokud váš plán například zahrnuje vysoké investice do digitalizace vaší společnosti, buďte připraveni ukázat, jak budou tyto náklady amortizovány zvýšením produktivity, což umožní přilákat nové zákazníky a získat větší podíl na trhu.

Ukazatele KPI používejte pravidelně, abyste si udrželi přehled o své finanční výkonnosti. Zde je několik návrhů, kdy se na co podívat:

 • Denně: řízení cash flow a výdajů. Pamatujte si: hotovost je král.
 • Měsíčně: vyhodnocení výkonnosti a úprav cílů do blízké budoucnosti.
 • Čtvrtletně: vyhodnocení sezónních výsledků a srovnání se stejným obdobím před rokem.
 • Půlročně: sledování a případná úprava dlouhodobější výkonnosti a KPI ukazatelů.
 • Ročně: pochopení změn, které nastaly od momentu stanovení ročních cílů a jejich příčin.

Pamatujte si, že vaše cíle se budou měnit, jak bude vaše podnikání růst. Růst by měla i vaše finanční a riziková gramotnost, abyste byli připraveni chopit se budoucích příležitostí.

Chcete-li získat další tipy a rady týkající se finančního monitorování vašeho podnikání, stáhněte si náš e-book: Vylepšete svou analýzu finanční výkonnosti.