Díky masivním státním finančním injekcím do globálních trhů, se mnoho společností v poslední době nemuselo vyrovnávat s pozdními platbami a platební neschopností, tak často jako obvykle. Jak však zdůrazňuje náš článek Riziko insolvencí: porozumění dominového efektu Covid-19, tato situace nebude trvat věčně.

Vzhledem k tomu, že vlády by měly v tomto roce postupně ukončovat státní podpory, je nyní před generálními řediteli a finančními řediteli výzva, jak identifikovat vysoce rizikové zákazníky a dodavatele, aby ochránili svou společnost před platební neschopností.

Insolvenční rizika zákazníků jsou jednoznačná: bez adekvátní ochrany nejenže čelíte potenciálně devastujícím finančním ztrátám, prodáváte-li s odloženou splatností, ale existuje také možnost zdlouhavých (a nákladných) právních řízení. Rizika spojená s platební neschopností dodavatelů se zatím mohou jevit tak, že nemají takový přímý dopad. Mohou ale být stejně negativní - od ztracených záloh a vkladů až po přerušení výroby nebo poskytování služeb, což také může vést k platební neschopnosti firmy.

Identifikace insolvenčních rizik v dodavatelském řetězci je zásadní, ale jak přesně vypadají vysoce rizikoví zákazníci a dodavatelé, kteří jsou citliví na dopady Covidu? Je snadné je rozpoznat?

Podle Marine Bochot, ředitelky Group Credit Underwriting ve společnosti Allianz Trade, může být identifikace zákazníků ovlivněných Covidem složitá, protože to často vyžaduje sestavení skládačky různých faktorů, které zvyšují riziko platební neschopnosti podniku.

Marine vysvětluje, že jedním z klíčových faktorů, které zvyšují riziko dominového efektu insolvencí, je odvětví, ve kterém zákazník působí: "Například podniky v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, v nepotravinářském maloobchodě, leteckém a automobilovém průmyslu nyní představují vyšší riziko platební neschopnosti. Je to proto, že hranice byly uzavřeny, dopravní ruch byl minimální, mobilita byla zastavena, lidé se nemohli setkat, nebo cestovat. Spotřeba se v těchto sektorech snížila, nebo se přesunula - například do online prostředí."

"Ve skutečnosti krize Covid-19 zasáhla nejdříve společnosti v těch odvětvích, které se spoléhaly na fyzickou výměnu zboží a služeb a na sociální interakci. Intenzivněji tedy pociťovali potřebu rychle přizpůsobit své operační modely a strukturu nákladů. Společnosti, kterým chybí tato svižnost, jsou více vystaveny insolvenci a potenciálnímu dominovému efektu v dodavatelském řetězci."

Odvětví osobní letecké dopravy je toho dobrým příkladem. Letecké společnosti, které dokázaly rychle a flexibilně zavést změnu z osobní dopravy na cargo a posílit tak oblast jejich nákladní přepravy, si během pandemie počínaly mnohem lépe.

Náš nedávný report Vaccine Economics potvrzuje toto zaměření se na zranitelnost odvětví. Poukazuje na to, že dominový efekt insolvencí firem by mohl začít ovlivňovat společnosti během druhého pololetí 2021 a většině sektorů by se tak nepodařilo vrátit na předkrizovou úroveň obratu a ziskovosti až do začátku roku 2022. Letecká doprava (výroba letadel a dopravní služby) a nepotravinářský maloobchod jsou nejzranitelnější a je nepravděpodobné, že by se na předkrizovou úroveň vrátili dříve než v roce 2023. To způsobí, že společnosti v těchto odvětvích budou citlivější na dominový efekt. Mezi další faktory zvyšující zranitelnost společností patří velká závislost na přeshraničním obchodu a nedostatečné investice do digitální transformace.

Firmy s výrazně oslabenou rozvahou a špatným Cash Flow jsou dalším varovným znakem pro finanční ředitele a jejich manažery pohledávek. Tato riziková kategorie zahrnuje zákazníky dodavatelských řetězců, kteří se již potýkají s vysokým dluhem nebo ty, kteří mají vysoké úrokové náklady a strukturu vysokých fixních nákladů. Zahrnuje také podniky s nízkou provozní marží a ty, které mají potíže s splněním svých finančních závazků.

Pokud jde o hledání varovných signálů o finanční nouzi a platební neschopnosti zákazníků, měli byste si položit následující otázky týkající se společností, s nimiž obchodujete. Následující body tvoří klouzavou stupnici, která se zvyšuje se závažností.

Obecně platí, že na čím více otázek odpovíte "ano", tím vyšší je úroveň rizika společnosti.

 • Trvá Vašemu zákazníkovi zpracovat fakturu déle?
 • Požádali o opětovné projednání smluv?
 • Směřuje trend k opožděným dodávkám ... nebo dokonce ke sporům?
 • Odmítají investoři podporu Vašim zákazníkům při obnově?
 • Pokusili se přejít na alternativní zdroje financování?
 • Zaznamenali jejich akcie propad?
 • Zvýšily se ceny swapů úvěrového selhání (CDS)?
 • Ztratil Váš zákazník nedávno významného klienta / dodavatele?
 • Přitahují negativní ohlasy v médiích?
 • Nečekaně rezignovali někteří členové nejvyššího vedení?
 • Není Váš zákazník schopen platit mzdy zaměstnanců / sociální odvody?
 • Byl jmenován poradce pro restrukturalizaci?

Marine tvrdí, že v současném ekonomickém prostředí je prvořadá viditelnost a povědomí o riziku: "Situace je složitá, takže musíte mít 360stupňový přehled o tom, co se děje kolem Vás a vašich partnerů. To znamená pozorně sledovat všechny faktory, které by mohly vést k platební neschopnosti a začlenit je do své strategie řízení obchodních vztahů."

Dosažení takového podrobného přehledu není snadné, zejména pro malé a střední podnikatele, kteří mohou mít v těžkých hospodářských časech své zdroje až na limitu možností. Jelikož se předpokládá nárůst insolvencí firem od druhé poloviny roku 2021, je nezbytné, aby si všechny společnosti plně uvědomovaly prostředí, ve kterém působí.

Marine uzavírá: "Pokud máte pojištění pohledávek, zůstaňte v úzkém kontaktu se svou pojišťovnou. Kromě sdílení informací je jejich cílem poskytnout Vám správnou úroveň porozumění, abyste mohli efektivně řídit rizika svých dodavatelských řetězců a vymáhat potenciálně nedobytné pohledávky. Pokud nemáte pojištění pohledávek, vřele Vám doporučuji získat krytí ihned. Pokud se rozhodnete pojištění nevyužít, měli byste si zakoupit alespoň posouzení úrovně rizika, které ve většině případů zahrnuje pravděpodobnost selhání vašeho zákazníka.

 

Bylo by jednoduché myslet si, že pojištění pohledávek začíná a končí pojistným a výplatou pojistného plnění. Sektor pojištění pohledávek se stále více zaměřuje na prediktivní prevenci. Jinými slovy, efektivní pojistitel pohledávek udělá vše, co je v jeho silách, aby identifikoval vysoce rizikové obchodní partnery a přerušil řetěz potenciálních insolvencí dříve, než může nastat. Například naše hodnocení rizika jsou založena na datech z naší proprietární informační sítě, která analyzuje denní změny solventnosti firem, které představují až 92 % globálního HDP.

Když budou společnosti čelit řetězové reakci insolvencí v rámci globálních dodavatelských řetězců, naše podrobné údaje budou i nadále poskytovat jistotu v obchodování a budou přinášet hodnotu, ať už se děje cokoliv.

Třetí článek v naší sérii "Covid-19 Insolvency Domino Effect" se zaměřuje na proaktivní kroky, které by společnosti měly podniknout na ochranu svého podnikání před rizikem dodavatelských řetězců. Zahrnuje nejlepší strategie, jak snížit riziko vašich operací a jaké partnerství můžete vytvořit a pomůže Vám tak dosáhnout novou úroveň povědomí o možných rizicích.