I když je obchodní úvěr silným komerčním nástrojem dobývání nových trhů a budování loajality zákazníků, je také dvousečnou zbraní, která může negativně ovlivnit váš pracovní kapitál a peněžní toky. Pojištění pohledávek vám jako součást vaší strategie řízení cash flow může pomoci kontrolovat toto úvěrové riziko.
Cash flow je ústředním hnacím motorem vašeho podnikání: díky tomuto ukazateli můžete efektivně řídit své každodenní operace (mzdy, faktury ...), jakožto i investice pro Váš budoucí růst.
Poskytnutí obchodního úvěru Vašemu klientovi přináší výhody, ale také vytváří pohledávku, která zatěžuje váš provozní kapitál - jde o hotovost, která není vyplacena v den fakturace - čímž se vytváří mezera v peněžním toku.

Především se vystavujete úvěrovým rizikům, jako jsou opožděné platby nebo neplacení. Z Vaší pohledávky z obchodního styku se pak může stát nedobytný dluh, který se ve vztahu k Vašim finančním prognózám rovná dočasné nebo trvalé ztrátě hotovosti.

Vymáhání takových nedobytných pohledávek je potenciálně velmi obtížné, zvláště pokud dojde k insolvenci Vašeho klienta. Měli byste proto být připraveni na řešení opožděných plateb a investovat do efektivních procesů sledování plateb a vymáhání, v případě potřeby i prostřednictvím agentury pro vymáhání pohledávek.

Interní vymáhání pohledávek zahrnuje také značné náklady na personální a technologické zdroje, což si malí a střední podnikatelé často nemohou dovolit.

V každém případě existují některé základní osvědčené postupy pro řízení rizika obchodních úvěrů:

  • Klíčové je vědět, s kým máte co do činění: předtím, než začnete obchodovat s novým zákazníkem, ujistěte se, že jste vyhodnotili bonitu svého klienta. Bonitu Vašeho klienta Vám prověříme ZDE
  • Domluvte si jasné a odpovídající platební podmínky
  • Dalším dobrým krokem je nastavení úvěrových limitů u vašich klientů: výška poskytnutých pohledávek by neměla přesáhnout určitou hranici.
  • Posilněte Vaše procesy fakturace a sledování všech plateb

Pokud klient nedodrží termíny plateb, můžete požadovat pokuty a úroky. Jako poslední možnost můžou, jako dodatečná záruka, sloužit aktiva klienta.

V každém případě byste měli vždy sledovat stav Vašeho cash flow a podle toho přizpůsobit Vaši politiku obchodních úvěrů - podrobné informace najdete v našem e-booku Jak chránit Váš cash flow.

Silné pojištění pohledávek zůstává nejspolehlivějším způsobem ochrany před riziky obchodních úvěrů a pomáhá předcházet problémům s cash flow.

V prvním řadě Vám pojišťovna pomůže posoudit finanční stabilitu a bonitu Vašich existujících i nových klientů. Potom pro každého Vašeho zákazníka definuje pojistný limit. Pojistný limit je maximální suma, kterou pojišťovatel odškodní v případě, že tento zákazník nezaplatí.

Při obchodovaní s existujícími zákazníky je úvěrové riziko kryté až do daného limitu. Pojišťovatel Vás díky svým interním zdrojům a týmů odborníků informuje o solventnosti Vašich zákazníků. Tím Vám pomáhá identifikovat potenciální špatné plátce a při změně ekonomických podmínek upraví pojistné limity.

Bohužel se nedá zaručit, že 100 % Vašich faktur bude uhrazených – zejména, pokud jsou Vaši zákazníci ze zahraničí.

V takovém případě pojišťovna prověří tyto  pohledávky a odškodní v rámci pojistného plnění.

Obchodní právo je často složité a v jednotlivých zemích se výrazně liší. Společnosti jako Allianz Trade mají důkladné znalosti místní situace a aktuální legislativy pro efektivní řízení těchto dlouhotrvajících procesů vymáhání pohledávek. Naše reporty o rizicích v jednotlivých zemích Vám poskytují informace, jak řídit tato místní rizika a postupy efektivně.

Díky pojištění pohledávek máte jistotu, že Vám bude v případě nedobytného dluhu poskytnuta rychlá kompenzace. V důsledku toho se Váš ukazovatel pracovního kapitálu zlepšuje a nejistota ohledně cash flow dramaticky klesá.

Pojištění pohledávek Vám také umožňuje podstatně zlepšit Vaše DSO (Day Sales Outstanding), což je průměrný počet dní, které jsou potřebné na vrácení platby po uskutečnění prodeje.

Je to pro Vás záruka, že budete schopní v krátkodobém a střednědobém horizontu efektivně řídit  své operace i investice, a zabezpečit tak růst Vaší firmy.

Sjednání pojištění pohledávek je též způsob, jak Vašeho finančního partnera ujistit o finanční stabilitě Vaší společnosti. Vaši bankéři, nebo akcionáři budou tak víc naklonění zaručit její financování.

Pojištění pohledávek  je základním nástrojem na vytvoření vyváženého řízení cash flow. Toto řešení Vám umožní chránit a urychlit Váš komerční rozvoj a zároveň řídit rizika, které obchodní úvěr představuje pro Vaše peněžní toky. Vy potom můžete těžit ze všech výhod efektivní a odolné strategie řízení pohledávek.