Součástí dobrého řízení úvěrového rizika je i předvídání nejhorších scénářů, počínaje platební neschopností zákazníka. Jakmile tato rizika nastanou, vaše firma se může rychle dostat do nebezpečné situace bez vhodné ochrany.

Definice úvěrového rizika: je to riziko nesplacení dluhu, které může vzniknout v případě, že dlužník nerealizuje dohodnuté platby. Pokud v podnikání poskytujete vašim klientům obchodní úvěr, je třeba počítat s tímto rizikem.

Úvěrové riziko v zásadě představuje situaci, kdy klient čelí úpadku a už není schopen plnit své dluhy, zejména u dodavatelů.  

Insolvence firmy může pramenit z různých faktorů, od špatného řízení Cash Flow, až po selhání jejich klientů (a následný dominový efekt insolvencí), nebo nadměrné výdaje.

Pokud se klient dostane do platební neschopnosti, může podat návrh na konkurz, což je právní proces restrukturalizace dluhů, jehož cílem je pomoci společnosti splácet své dluhy a udržet své podnikání.

V jednotlivých zemích může mít proces bankrotu různé formy a skládá se z různých fází: vnitřní restrukturalizace, jmenování správce, opětovné projednání dluhu s věřiteli atd.

V rámci tohoto řízení můžete legálně požadovat zaplacení obchodního dluhu, někdy dokonce, i když ještě není splatný.

Konečným cílem je zabránit finální likvidaci společnosti, ke které dojde, když její aktiva už nestačí na splacení všech jejích dluhů.

Tyto případy je těžší předvídat v rámci vašeho řízení úvěrového rizika.

Například, poskytli jste obchodní úvěr klientovi, který pomocí účetnictví zakrývá klíčové informace své obchodní nebo finanční situace. Účty klienta byly pozměněny a neodrážejí jejich skutečnou platební schopnost.

Přirozeně, často jde o práci řídícího, nebo výkonného týmu.

Manipulace v účetnictví může vést až k bankrotovým podvodům: manažer umožnil společnosti podvodné operace (zatajení majetku, fiktivní, nebo zničující zvýšení závazků ...). Zákonný bankrot může být někdy "strategický".

Cílem je snížit dluh společnosti, nebo se dostat z existujících smluv.

Podvodů se někdy dopouštějí i třetí strany, například v případech "falešných dodavatelů": hacker využije platební lhůtu poskytnutou vašemu klientovi v rámci obchodního úvěru na odcizení vaší identity  a nahradí ji vlastními bankovními údaji.

Jindy je „hacknuta“ samotná transakce, zvláště když není způsob platby zabezpečený. Díky stále sofistikovanějším technologiím kybernetických podvodů je tento druh podvodu stále častější a je těžší mu předcházet.

V případě platební neschopnosti klienta se budete spoléhat více na zákony, než na svou smlouvu. Vaše strategie řízení úvěrového rizika musí být založena na důkladných znalostech platné legislativy země.

Pokud jde o splácení dluhu musíte, v první řadě, znát vaši pozici u dodavatele. Dalšími věřiteli jsou zpravidla zaměstnanci, banky, daňové úřady atd.

Někteří věřitelé si také mohli sjednat přednostní právo na úhradu (preferenční věřitel), nebo si zajistit svou půjčku přes kolaterál (zabezpečený věřitel).

Obchodní právo je často složité a v jednotlivých zemích se velmi liší. Před jakýmikoli kroky spojenými s bankrotem byste měli získat informace o možnostech právních kroků na uplatnění svých práv a pokusit se o vrácení dluhu.

Malé podniky často nemají vnitřní zdroje na řešení nedobytných pohledávek v případě problémů. V našich  reportech o rizicích jednotlivých zemí vám nabízíme obsáhlé informace lokálních specifik a poradíme vám, jak efektivně řídit tyto obchodní rizika.

Jak říká staré přísloví, lépe je nemocem předcházet než je léčit. Proto byste měli ve své společnosti nastavit silný a vyvážený proces řízení úvěrového rizika dříve, než poskytnete obchodní úvěry a měli byste tak mít přehled o vašem Cash Flow.

Klíčové je vědět, s kým máte do činění: nezapomeňte si prověřit bonitu vašeho klienta a domluvte si s ním jasné a přiměřené platební podmínky na faktuře. Můžete také nastavit spolehlivé interní procesy, abyste se vyhnuli pohledávkám po splatnosti a jejich vymáhání.

Nastavení úvěrových limitů u vašich klientů je dalším osvědčeným postupem: výška poskytnutého úvěru by neměla přesáhnout určitou hranici. Mezi běžné metody výpočtu tohoto limitu patří:

  • Stanovení procenta z čistého jmění klienta (jeho aktiva minus jeho pasiva), obvykle okolo 10%.
  • Využití bývalých obchodních referencí vašeho klienta (které se obvykle nacházejí v jeho úvěrové zprávě) a zvolení střední hodnoty v rámci jeho úvěrové historie.
  • Odhad skutečných potřeb vašeho klienta bez překročení této hranice.

Další možností je zajistit, abyste vždy měli k dispozici hotovostní rezervu, kterou lze použít v případě nouze, například "fond na deštivé dny".

Na ochranu vašeho podnikání to však někdy nestačí. Jelikož krize Covid-19 způsobuje raketový nárůst insolvencí, pojištění pohledávek zůstává nejspolehlivější metodou, jak chránit váš Cash Flow před rizikem platební neschopnosti.  Způsob, jak omezit výraznější škody z těchto nepředvídatelných událostí – je získání pojistného plnění v případě nedobytných pohledávek.