V dnešní době je obchodní úvěr nevyhnutelným nástrojem pro společnosti, které chtějí vstoupit na nové trhy a vybudovat si dlouhodobé obchodní vztahy. Obchodní úvěry jsou nevyhnutelné v určitých odvětvích, jako např. transport a stavebnictví. Nové obchodní příležitosti představují různá rizika. Existují však způsoby, jak je  efektivně zvládnout.

Definice obchodního úvěru: Smlouva mezi dvěma B2B společnostmi, kde dodavatel zboží nebo služeb akceptuje odloženou platbu od odběratele.

Tato dohoda nestojí vašeho klienta nic: neplatí žádné poplatky ani úroky.

Dohoda o obchodním úvěru je druhem 0%  úvěru - označovaného jako „komerční úvěr“ - který je poskytován zákazníkovi při fakturaci produktu.

Při uzavření  je třeba definovat platební podmínky na faktuře, abyste zákazníkovi poskytli podrobnosti o očekávané platbě a určili tak, kolik času má váš zákazník na úhradu.

Poskytnutý odklad úhrady faktury se obvykle pohybuje od jednoho týdne do tří měsíců a počítá se podle počtu dní (7, 10, 30, 60...).

V případě rychlejší  úhrady můžete svému klientovi poskytnout slevu.

Příklad. Klientovi je poskytnutý odklad pohledávky s podmínkami „5/10 net 30“: pokud je platba provedena do 10 dní, klientovi je poskytnuta sleva 5%. Pokud ne, celá částka je splatná do 30 dní.

Naopak, vůči neplatiči je možné nastavit pokuty za nedodržení platebních podmínek, obvykle prostřednictvím úroků (okolo 8 - 10%) z nesplaceného dluhu, ode dne následujícího po datu splatnosti vaší faktury. V určitých případech můžete i požádat o náhradu nákladů na vymáhání dluhů.

V mnoha zemích, například v Evropské unii, jsou  takové pokuty zákonné a těží z regulačního rámce. Před nastavením platebních podmínek byste měli zkontrolovat zákon, který se na Vaši smluvní podmínky vztahuje.

Obchodní úvěr je pro vašeho klienta potenciálním důležitým zdrojem financování. Tyto formy “půjčky” tvoří součást provozního kapitálu společnosti a mají přímý a pozitivní - vliv na cash flow.

Obchodní úvěry mohou také pomoci společnostem financovat jejich stávající operace, zejména v určitých obdobích zvýšené aktivity (například maloobchod, s blížícími se svátky). Je  také velmi užitečný pro nové firmy nebo start-upy, které ještě nemají přístup k bankovním půjčkám nebo dostatečnému získávání finančních prostředků.

 Na papíře vypadá obchodní úvěr pro klienta jako peníze zdarma. Nedodržení platebních podmínek však může mít za následek velké pokuty - dle sjednaných podmínek, tak jako poškození dobrého jména klienta a jeho vztahu s dodavatelem.

Před uzavřením smlouvy s novým klientem, byste měli vždy zkontrolovat jeho finanční historii nebo provést kontrolu úvěrového profilu klienta.

Výše uvedené výhody jsou rozhodující pro určitá průmyslová odvětví, nejvíce ty s vysokými náklady na zásoby a velkými výzvami - například transport nebo stavebnictví: obchodní úvěry pomáhají  klientovi financovat jeho soupis zásob  provozního kapitálu.

Výhody obchodního úvěru mohou využívat všechny společnosti, ačkoli středně velké společnosti jsou v lepší pozici: mají větší vyjednávací sílu  než menší podniky, ale méně možností pro financování, tak jak je to u větších firem.

V hromadné distribuci je velká vyjednávací síla velkých společností. Je známé, že společnosti jako Walmart v USA vyjednávají se svými dodavateli o platebních podmínkách velmi tvrdě.

Obchodní úvěry mají  několik výhod i pro dodavatele: jsou pro vás efektivním způsobem pro získávání nových kontraktů, zvýšení objemu podnikání a budování loajality mezi klienty.

 Obchodní úvěry mají ale i své nevýhody. Takováto poskytnutá komerční půjčka je pohledávka, která zatěžuje váš pracovní kapitál a cash flow: jde o hotovost, kterou nedostanete v den vyúčtování.

 Především se vystavujete opožděné platbě nebo nezaplacení. Jde o dluh, který se velmi obtížně vymáhá. Zvláště pokud se váš klient dostane do platební neschopnosti nebo bankrotu.

V konečném důsledku obchodní úvěry vyžadují dostatečné vnitřní zdroje na jejich efektivní řízení, a to hlavně při komplikacích.

Pro řízení těchto rizik je klíčové dobré řízení peněžních toků. Podrobné tipy a rady týkající se cash flow si můžete stáhnout v našem e-booku, Jak chránit vaše cash flow.

Dalším řešením je Pojištění pohledávek. Poskytuje vám předběžnou ochranu a odškodnění v případě nedobytných dluhů. Konkrétně to znamená, že když vám klient nezaplatí včas, pojišťovna vám uhradí smluvenou část z nesplaceného úvěru. Tento typ krytí je velmi flexibilní a může pokrýt celé nebo část vašeho portfolia klientů.

Jiná řešení jsou například: riziko na vlastní vrub, factoring, akreditiv a jiná. Každé řešení má svoje vlastní výhody a nevýhody.

Závěrem lze říci, že obchodní úvěr je mocným nástrojem na urychlení vašeho podnikatelského růstu a zlepšení vztahů se zákazníky a pokud jsou správně řízené, představují jen limitované riziko.  Řešení pojištění pohledávek se ukazuje jako velmi  efektivní pro správu obchodných pohledávek a plné využití výhod obchodného úvěru.