Pojištění záruky Vysvětlení

Získejte odpovědi na všechny vaše dotazy ohledně pojištění záruky a více – odpovídá Nicholas Verna, Regional Head of Surety, Americas v Allianz Trade.

Pojištění záruky hraje zásadní roli při úspěšnosti podnikání ve všech odvětvích – zejména pokud se společnosti podílejí na realizaci mezinárodních zakázek, které jsou již ve své podstatě komplikované. Udělali jsme rozhovor s Nicholasem Vernem, Regional Head of Suret, Americas v Allianz Trade, a položili jsme mu otázky, které nám klienti nejčastěji dávají

V některých klíčových odvětvích - zejména ve stavebnictví a strojírenství - se záruky využívají často. Pojištění záruky se však ve velké míře využívá i v mnoha dalších oblastech, jako je energetika, logistika a komodity. V různých odvětvích se vyžadují různé typy záruk v různých etapách realizace projektů, přičemž k nejběžnějším patří záruka za nabídku, záruka za dobré provedení díla, záruka za provedení záručních oprav a akontační záruka.

 

Když vlastník projektu zadává zakázku, obvykle od zhotovitele nebo poskytovatele služeb vyžaduje jistou formu finanční jistoty jako záruku za to, že tento partner splní své závazky sjednané ve smlouvě, nebo že mu v opačném případě poskytne kompenzaci. Většinu záruk vystavuje jménem takového dodavatele pojišťovna ve formě pojištění záruk (buď přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatelů) nebo banka ve formě bankovní záruky.

 

surety-bonds-empower-global-business-expansion

Nicholas Verna,

Regional Head of Surety, Allianz Trade Americas

soenke-schottmayer-allianz-trade
Existují dvě hlavní oblasti záruk: smluvní a obchodní. Pokud se záruka vztahuje na smlouvu o výstavbě – například v rámci projektu infrastruktury – obvykle se požaduje záruka za dobré provedení práce díla, akontační záruka nebo záruka za provádění údržby. Projekty však mohou být velmi různorodé – od výstavby nové nemocnice nebo nového mostu až po vybudování celé fyzické infrastruktury, která podpoří rozvoj v oblasti nemovitostí.
Pokud jde o mimosmluvní obchodní oblast, v nabídce je široké spektrum produktů. V USA se ve velké míře využívají soudní záruky, tzn. j. záruky za odpovědnost za škody vyplývající z rozhodnutí soudu, záruky za dodržení zákonů a záruky za získání koncesí. Soudní záruky se využívají v případech, kdy se někdo odvolá vůči rozhodnutí soudu, který prohrál a soud vyžaduje záruku za zaplacení stanovené náhrady škody v případě neúspěšného odvolání. Záruky za dodržení zákonů pokrývají licence a podmínky, které společnosti potřebují k realizaci projektu. záruku stavební společnosti za to, že upraví terén, na kterém realizovala stavbu, nebo za to, že elektrický generátor dodá sjednanou elektřinu do sítě. Záruka za koncesi zaručuje, že společnost, která získala koncesi například k provozování veřejné dopravy ve městě nebo stravovacích služeb na místním stadionu splní své smluvní povinnosti vůči jeho provozovateli.

Legislativní prostředí týkající se záruk se na celém světě výrazně liší. Proto je důležité spolupracovat se společností, která má globální přehled podpořený lokálními odbornými znalostmi. Například většinu ručitelských závazků v USA reguluje zákon. Proto jsou USA největším trhem se zárukami na světě, který pokrývá přes polovinu odhadované hodnoty 14 miliard USD vystavených záruk na celém světě v roce 2021. V podstatě vždy, když je do projektu zapojeno financování z veřejných zdrojů, vyžaduje se záruka na zajištění jeho realizace, kterou se daný státní orgán chrání v souvislosti se smluvně sjednaným dílem. Existují však i záruky, které zákon nevyžaduje, požaduje-li developer, aby byl projekt chráněn zárukou a aby se tak zajistilo splnění smluvních povinností.

V USA se v případě záruk za zhotovení stavby vyžaduje od společností, aby měly záruku za 100% zrealizování díla nebo za vrácení plateb, aby tak zajistily smlouvy, a pokud si své povinnosti nesplní, emitent záruky může najmout náhradní dodavatele - což je jeden z důvodů , proč v takových případech nevidíme prostor pro banky. V Evropě mohou záruky představovat 10–30 % celkové hodnoty smlouvy a v případě nesplnění povinností se vlastníkovi projektu poskytuje peněžní plnění.

Bez ohledu na to, pro kterou zemi se záruka vystavuje, je důležité spolupracovat s takovým poskytovatelem záruky, jehož týmy mají poznatky o lokálních pravidlech a který dokáže zajistit, že podmínky záruky jsou pro vás vhodné a férové.

Pokud společnost potřebuje záruku ke smlouvě v jiné části světa, může být mnohem jednodušší – a nákladově efektivnější – využít k tomuto účelu společnost, která působí na globální úrovni, jako je například Allianz Trade.

Díky tomu, že Allianz Trade působí po celém světě, může snadno kontaktovat partnery v zemi, ve které potřebujete záruku, a naše týmy upisovatelů vám poskytnou informace o akceptovatelnosti pojištění záruk a vystaví záruku vaším jménem. Vystavuje-li záruku někdo, kdo nemá takový mezinárodní dosah, obvykle musí uzavřít s třetí stranou smlouvu o tzv. „frontingu“, která ale může vést k vyšším poplatkům a delším lhůtám. Jelikož spoluprací s poskytovatelem pojištění záruk, který působí na globální úrovni, jako například Allianz Trade, může vaše organizace získat záruky rychle, někdy během několika hodin, a nemusíte čekat několik týdnů.

Stejně jako individuální pojištění záruky, společnosti mohou potřebovat i pojištění záruk se širokým záběrem v hodnotě deset až stovek milionů dolarů na podporu více smluv v zemi, kde mají několik potenciálních nebo probíhajících projektů. Je však důležité poznamenat, že takové finanční nástroje nejsou určeny pouze pro velké společnosti – Allianz Trade spolupracuje také s množstvím malých a středně velkých podniků, které mohou potřebovat pojištění záruk v hodnotě 500 000 USD. Pokrýt je tedy možné projekty jakéhokoli rozsahu.

Poskytovatelé pojištění záruk mohou vystavit stejné záruky jako kterákoli banka. Existují však dobré důvody, aby záruku vystavila pojišťovna ve formě pojištění záruky a nikoli banka. Vynikají čtyři z nich:

  • Uvolní se likvidita, protože pojištění záruk je zcela odděleno od úvěrové linky společnosti v jejich bance.
  • Globální pojišťovny, jako je Allianz Trade, nabízejí lokální podporu v zemi, kde chcete podnikat. Máme více než 230 místních odborníků na pojištění záruky v různých zemích světa, kteří vám poradí o místních pravidlech, která by mohla mít vliv na vaši záruku.
  • Pro pojišťovny je pojištění záruk základním produktem, což v mnoha bankách nemusí být tak.
  • Úvěrový rating větších pojišťoven je obvykle silnější. Například úvěrový rating AA pojišťovny Allianz Trade nabízí úroveň bezpečnosti, kterou váš zákazník uvítá a oceňují jej i makléři.

Krytí může zahrnovat společné podniky i projekty s mezinárodním záběrem. Některé finanční nástroje nebo programy od Allianz Trade mohou být velké, možná až příliš velké pro jednu ručitelskou společnost na to, aby si to vzala jen na svá vlastní ramena. V takovém případě se spojujeme s jinými ručitelskými společnostmi nebo bankami a vytvoříme spoluručitelský vztah, přičemž každá strana přebírá jistý procentuální podíl z vystavených záruk.

Týká se to zejména velkých infrastrukturních projektů, pokud jeden zhotovitel nemá dostatek kapacit na zrealizování celého díla. Může tedy vzniknout situace, kdy se vytvoří partnerství například mezi zhotovitelem železničních tratí, dodavatelem železničních vozů a zhotovitelem tunelů, kteří společně předloží nabídku na zhotovení celého železničního systému. My můžeme vstoupit do ručitelského vztahu s jednou nebo více z těchto stran jako spoluručitel.

Taková komplexnost může obsahovat i mezinárodní prvky. Americký dodavatel může spolupracovat s dodavatelem z jiné země a společně se mohou ucházet o specializovaný projekt. A v takovém případě se nakonec může stát, že naše pobočka v USA bude ručitelem pro amerického zhotovitele a některá z našich poboček v jiné zemi bude ručitelem pro tohoto mezinárodního dodavatele. Vzhledem k našemu globálnímu dopadu, jakož i odborné znalosti v oblasti upisování a legislativy, jsme často součástí různých aspektů v projektech realizovaných společnými podniky.

Naši makléři jsou partneři, které si vysoce ceníme pro jejich úzké interakce se svými klienty – kteří se možná stanou i našimi klienty. Tito partneři mají výborný přehled o různých produktech ručení, proto se vždy snažíme, aby naše řešení a podmínky byly co nejlepší – ve prospěch našich klientů. Naši partneři ještě více rozšiřují náš globální dosah a znalosti o lokálních podmínkách.

Zejména v USA, kde jsou záruky ve 100% případech zprostředkovány makléřem, tito makléři hrají klíčovou roli na národní, regionální a lokální úrovni. A jinde ve světě makléři stále více přispívají k využívání pojištění záruk.