V důsledku rychlého šíření Covid-19 (koronavirus) si uvědomujeme, že mnoho našich klientů může čelit zásadním problémům při svém podnikání. Rádi bychom jim proto vyjádřili svou podporu následujícími opatřeními, která jim pomohou při správě pojistné smlouvy Euler Hermes, a také při řešení platebních podmínek s jejich odběrateli.

Následující opatření budou platit pro všechny klienty, kteří mají uzavřenou smlouvu o pojištění pohledávek (Legacy, Corporate Advantage) s výjimkou finančních institucí (banky, faktoringové společnosti a jiné finanční instituce), a také s výjimkou klientů EH World Agency. U pohledávek v maximální výši 13 000 000 CZK (500 000 EUR) na odběratele, se splatností do 31. května 2020:

  • Platby po splatnosti
    Umožňujeme vám sjednat si s Vašimi odběrateli nové datum platby nad rámec povolené maximální doby prodloužení stanovené smlouvou, a to za předpokladu, že toto nové datum platby nebude delší než 30 dní od konce původní maximální doby prodloužení.
  • Hlašení hrozby pojistné události/  požadavku na pojistné plnění a vymáhání
    Nad rámec povinnosti vyplývající z všeobecných pojistných podmínek vám umožnujeme prodloužit lhůtu oznámení stavu prodlení a podání požadavku na pojistné plnění a vymáhání nově o 30 dní. 

Vezměte prosím na vědomí, že tato prodloužení platí pouze pro případ platební nevůle. Krytí v rámci Vaší pojistné smlouvy v případě platební neschopnosti (insolvence) zůstává v původních lhůtách uvedených ve smluvních podmínkách. Abychom předešli pochybnostem, tak uvádíme, že tyto změny nezpůsobí odklad maximální doby prodloužení ani odklad stavu prodlení. Další dodávky uskutečněné po uplynutí této doby nebudou pokryty podle Vašich smluvních podmínek.

Dále chceme našim klientům patřícím mezi malé a střední podniky (obrat ≤ 650 000 000 CZK / 25 000 000 EUR) poskytnout dodatečnou podporu v rámci cash flow. Z tohoto důvodu pro klienty v daném segmentu zavádíme níže uvedené opatření, a to do 30. dubna 2020. Cílem je zajistit, nepřerušené a bezproblémové krytí podle pojistné smlouvy Euler Hermes.

Odklad plateb faktur za pojistné a servisní služby

V případě, že bude podnikání našich zákazníků narušeno (vládními) opatřeními vztahujícími se ke Covid-19, můžeme na základě žádosti od našeho klienta dočasně odložit splatnosti faktur/závazků za pojistné a servisní služby Euler Hermes.

Odklad hlášení obratu: Na základě žádosti dále zvážíme časově omezený odklad povinnosti hlásit obrat, a to v případě, že by podnikání našich klientů bylo narušeno (vládními) opatřeními týkajícím se Covid-19.

Chápeme, že během této náročné doby můžete mít dotazy týkající se těchto prodloužených lhůt a / nebo další požadavky týkající se parametrů Vaší pojistné smlouvy Euler Hermes. Pokud ano, obraťte se prosím na svého Account manažera.

Doufáme, že Vám naše opatření podpoří a pomohou vám překonat nynější velmi výjimečné okolnosti.

 

Iva Palusková
Country manažer Euler Hermes Česká republika