Yrityksen maksukyvyttömyyden merkkien tunnistaminen

24. maaliskuuta 2021

Koska valtiot ovat tukeneet markkinoita maailmanlaajuisella likviditeetin lisäämisellä, monen yrityksen ei ole viime aikoina tarvinnut kamppailla viivästyneiden maksujen ja maksukyvyttömyyden kanssa yhtä paljon kuin tavallisesti. Tilanne ei kuitenkaan ole pysyvä.

Koska hallitusten odotetaan ryhtyvän purkamaan tukitoimiaan vaiheittain tämän vuoden aikana, toimitusjohtajien ja talousjohtajien haasteena on tunnistaa korkean riskin asiakkaat ja tavarantoimittajat voidakseen suojella yritystään maksukyvyttömyydeltä.


Asiakkaan ja tavarantoimittajan maksukyvyttömyysriskin ero

Asiakkaan maksukyvyttömyyteen liittyvät riskit ovat selkeitä: jos myyt luotolla ilman asianmukaista suojaa, saatat kärsiä tuhoisista taloudellisista menetyksistä, ja samalla sinulle aiheutuu riski pitkäkestoisista (ja kalliista) oikeudenkäynneistä. Tavarantoimittajan maksukyvyttömyyteen liittyvät riskit saattavat vaikuttaa vähemmän suoraviivaisilta, mutta ne voivat olla yhtä lailla negatiivisia – aina menetetyistä ennakkomaksuista tuotannon ja palvelujen katkoksiin, jotka voivat nekin johtaa liiketoiminnalliseen maksukyvyttömyyteen.

Toimitusketjun maksukyvyttömyysriskien tunnistaminen on äärimmäisen tärkeää, mutta miltä koronaviruksen vaikutuksille alttiit korkean riskin asiakkaat ja tavarantoimittajat tarkalleen näyttävät, ja onko ne helppo havaita?


Vinkkimme koronaviruksen vaikutuksille alttiiden asiakkaiden tunnistamiseksi

Allianz Traden Group Credit Underwriting -tiimin johtajan Marine Bochotin mukaan koronaviruksen vaikutuksille alttiiden asiakkaiden tunnistaminen voi olla monimutkaista, kuin useiden tekijöiden palapeli, jonka palaset osoittavat yhteen koottuna liiketoiminnan maksukyvyttömyysriskin kasvaneen.

Marine kertoo, että yksi maksukyvyttömyyden dominovaikutusta lisäävistä avaintekijöistä on asiakkaan toimiala. “Tällä hetkellä maksukyvyttömyyden vaara on noussut esimerkiksi majoituspalvelualalla, muiden kuin elintarvikkeiden vähittäismyyntialalla sekä autoalalla”, hän sanoo “Tämä johtuu suljetuista rajoista, liikenteen vähentymisestä ja liikkuvuuden pysähtymisestä. Ihmiset eivät ole voineet tavata toisiaan tai liikkua, ja joko eivät ole voineet kuluttaa tai heidän kulutustottumuksensa ovat toisenlaisia kuin ennen – esimerkiksi niin, että he ovat siirtyneet verkko-ostoksiin.”

“Itse asiassa useat fyysiseen vaihtoon ja sosiaaliseen kanssakäymiseen perustuvat liiketoiminnot ovat olleet ensimmäisiä koronakriisin vaikutuksista kärsineitä. Ne ovat siten muita intensiivisemmin joutuneet mukauttamaan toimintamalliaan ja kulurakennettaan nopeasti. Yritykset, joilta puuttuu tämä ketteryys, altistuvat muita enemmän maksukyvyttömyydelle ja toimitusketjun mahdollisille dominovaikutukselle.”

Lentomatkustusala tarjoaa tästä erinomaisen esimerkin. Ketterät ja joustavat lentoyhtiöt, jotka ovat muuttaneet osan matkustajaliikenteestään rahtiliikenteeksi tai vahvistaneet rahtiliikennettään, ovat selviytyneet pandemiasta muita paljon paremmin.


Yrityksen maksukyvyttömyyden riskitekijät

Tuore raporttimme Vaccine Economics  vahvistaa tarvetta keskittyä vastaamaan toimialojen haavoittuvuuteen. Siinä osoitetaan, että yritysten maksukyvyttömyyden dominovaikutus  voi alkaa vaikuttamaan yrityksiin vuoden 2021 jälkimmäisen puoliskon aikana, ja että suurin osa toimialoista ei pysty palautumaan kriisiä edeltävälle tulo- ja kannattavuustasolle ennen vuoden 2022 alkupuolta. Lentokuljetus (laitteistot ja palvelut) sekä muiden kuin elintarvikkeiden vähittäiskauppa ovat samalla selkeästi palautumisen ulkopuolella, ja ne palautuvat aikaisintaan 2023. Siten näiden toimialojen liikeyritykset altistuvat muita vakavammin dominovaikutukselle ja muodostavat asiakkaina suuremman riskin. Muita yrityksien haavoittuvuutta lisääviä tekijöitä ovat vahva riippuvuus rajat ylittävästä kaupasta sekä liian vähäiset investoinnit digitaaliseen muutokseen.

Yritysten merkittävästi heikentynyt tase ja alhainen kassavirta ovat myös varoittavia merkkejä toimitusjohtajille ja heidän talouspäälliköilleen. Tähän riskiluokkaan kuuluvat toimitusketjun asiakkaat, jotka kamppailevat jo nyt korkean velan tai korkeiden korkojen sekä korkeiden kiinteiden kulujen kanssa. Se kattaa myös yritykset, joilla on vähäinen käyttökate ja joilla on vaikeuksia selvitä taloudellisista velvoitteistaan.

Marine sanoo: “Tässä ryhmässä suurinta riskiä edustavat ne yritykset, jotka eivät tarpeeksi nopeasti varmistaneet itselleen valtion takaamia lainoja. Haavoittuvat yritykset, jotka eivät ole saaneet valtion tukea, kohtaavat usein rahoittajia, jotka eivät mielellään tarjoa keskitasoisen tai korkean riskiprofiilin lainoja. Se pahentaa niiden tilannetta entisestään.”


Miten havaita maksukyvyttömyyden ja taloudellisten vaikeuksien riskit

Etsiessäsi asiakkaidesi joukosta taloudellisten vaikeuksien ja maksukyvyttömyyden varoitusmerkkejä sinun kannattaa kysyä itseltäsi seuraavat kysymykset yrityksistä, joiden kanssa käyt kauppaa. Kysymykset muodostavat liukuvan asteikon sen suhteen, miten tilanteen vakavuus kasvaa. Yleisesti ottaen: mitä useampaan kysymykseen vastaus on ‘kyllä’, sitä korkeampi on yrityksen riskitaso.

 • Maksaako asiakkaasi laskunsa aiempaa myöhemmin?
 • Ovatko he pyytäneet sopimusten neuvottelemista uusiksi?
 • Osoittaako trendi toimitusten viivästymisen lisääntymistä... tai jopa riitauttamisia?
 • Kieltäytyvätkö rahoittajat tukemasta asiakastasi sen liiketilojen uudistamisessa?
 • Ovatko he yrittäneet hakea vaihtoehtoisia rahoituslähteitä?
 • Meneekö heidän osakkeillaan huonosti? Onko ne myyty lyhyeksi?
 • Ovatko luottoriskinvaihtosopimusten (credit default swap) hinnat nousseet?
 • Onko asiakkaasi äskettäin menettänyt merkittävän asiakkaan/tavarantoimittajan?
 • Saavatko he negatiivista julkisuutta mediassa?
 • Onko yrityksen johtohenkilöitä eronnut yllättäen?
 • Onko asiakkaasi kyvytön maksamaan työntekijöidensä palkkoja/sosiaaliturvamaksuja?
 • Ovatko he nimittäneet uudelleenjärjestelystä vastaavia neuvonantajia?
   

Marinen mukaan nykyisessä taloudellisessa ympäristössä näkymien laajuus ja riskitietoisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Hän sanoo: “Tilanne on monimutkainen, joten yrityksillä on oltava 360 asteen näkymä siihen, mitä niiden ja niiden kumppaneiden ympärillä tapahtuu. Siksi on seurattava tarkkaan kaikkia niitä tekijöitä, jotka voivat johtaa liiketoiminnan maksukyvyttömyyteen, ja sisällytettävä ne kaupankäyntisuhteiden hallinnoinnin strategiaan.”

Tällaisen tarkan näkemyksen saavuttaminen ei ole helppoa, etenkään vaikeuksissa oleville pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka ovat saattaneet joutua venyttämään voimavaransa äärimmilleen näinä taloudellisesti vaikeina aikoina. Koska maksukyvyttömyyden dominovaikutus saattaa tapahtua vuoden 2021 jälkipuoliskolla, kaikkien yritysten on oltava jatkuvasti täysin tietoisia toimintaympäristöstään.


Miksi keskittyä ennakoivaan maksukyvyttömyyden riskiltä suojautumiseen

Marinen johtopäätös on seuraavanlainen: “Jos sinulla on luottovakuutus, pidä läheistä yhteyttä vakuuttajiisi. He ovat muutakin kuin pelkkiä tietolähteitä, sillä he valvovat omia etujaan. Heidän intresseissään on tarjota sinulle riittävää ymmärrystä, jotta voisit hallinnoida toimitusketjusi riskejä tehokkaasti ja periä mahdolliset huonot velat. Jos sinulla ei ole luottovakuutusta, suosittelemme, että hankit sellaisen viipymättä. Jos olet päättänyt olla ottamatta vakuutusta, sinun kannattaisi ainakin hankkia Risk Grade -riskianalyysi, joka useimmissa tapauksissa sisältää arvion asiakkaasi todennäköisyydestä laiminlyödä velanmaksua.”

Olisi yksinkertaistettua ajatella, että luottovakuutus alkaa vakuutusmaksusta ja päättyy korvauksiin. Toimiala keskittyy yhä voimakkaammin ennakoivaan suojaamiseen. Tehokas luottovakuutusten tarjoaja tekee toisin sanottuna kaikkensa tunnistaakseen korkean riskin kauppakumppanit ja katkaistakseen mahdollisten maksukyvyttömyyksien ketjun ennen kuin se pääsee alkuun. Esimerkiksi riskiarviomme perustuu oman tiedonhankintaverkostomme keräämään dataan, ja analysoimme maksukyvyn päivittäisiä muutoksia yrityksissä, jotka kattavat 92 prosenttia maailman BKT:sta.

Kun yritykset kohtaavat globaalien toimitusketjujen maksukyvyttömyydet, tieto tästä rakeisuudesta tarjoaa jatkossakin ja kaikesta huolimatta luottamusta kaupankäyntiin ja maksujen suorittamiseen.