Mitä maksuvalmius tarkoittaa ja miten luottovakuutus turvaa yrityksen maksuvalmiuden?

05 / 2023
 

Hyvä maksuvalmius on terveen yrityksen merkki. Vähemmän jyrkästi ilmaistuna hyvä maksuvalmiussuhde kertoo usein, että yrityksen talous on terveellä pohjalla. Siksi on tärkeää tietää, mitä maksuvalmius ja maksuvalmiussuhde tarkoittavat.

Tästä artikkelista opit, mitä maksuvalmius on ja miksi oman yrityksen maksuvalmiussuhde on tärkeää tuntea. Lisäksi opit laskemaan yrityksen maksuvalmiussuhteen ja ymmärtämään, milloin se on hyvä tai huono.

Lopuksi kerromme vielä, miten yrityksen maksuvalmiuden voi turvata esimerkiksi luottovakuutuksen avulla.

Mitä maksuvalmius tarkoittaa?

Maksuvalmius on käsite, jolla kuvataan yrityksen taloudellista tilannetta. Se siis kertoo, onko yrityksellä riittävästi pääomaa.

Maksuvalmius lasketaan rahavarojen ja nopeasti rahaksi muutettavan omaisuuden perusteella. Sillä määritetään yrityksen ostovoima ja kyky selviytyä maksuistaan lyhyellä aikavälillä.

Yrityksen maksuvalmius koostuu kaikista yrityksen käytettävissä olevista varoista, kun niistä on vähennetty taloudelliset velvoitteet. Maksuvalmius on siis yrityksen vaihto-omaisuuden ja lyhytaikaisten velkojen suhde. Maksuvalmiudesta voidaan käyttää myös nimitystä nettokäyttöpääoma.

Se kertoo siitä, pystyykö yritys ostamaan tuotteita ja selviytymään laskuistaan. Yrityksen maksuvalmius saadaan selville laskemalla sen maksuvalmiussuhde.
 

Mitä maksuvalmiussuhde tarkoittaa?

Maksuvalmiussuhde on talouden avainluku, joka osoittaa, onko yrityksen maksuvalmius laskemishetkellä riittävä lyhytaikaisista veloista selviytymiseen. Käytännössä sillä selvitetään, pystyykö yritys maksamaan laskunsa. Se, että maksuvalmiussuhdetta kutsutaan talouden avainluvuksi, tarkoittaa, että luku on tärkeä apuväline yrityksen taloudellisen tilan arvioinnissa.

Maksuvalmiussuhde kertoo vaihto-omaisuuden ja lyhytaikaisten velkojen suhteen eli sen, kuinka suuren osan vaihto-omaisuus muodostaa lyhytaikaisista veloista. Vaihto-omaisuudella tarkoitetaan hyödykkeitä, jotka yrityksen odotetaan myyvän vuoden kuluessa. Lyhytaikaiset velat ovat vuoden kuluessa maksettavia velkoja.
 

Millainen on terve maksuvalmiussuhde?


Mitä suurempi maksuvalmiussuhde, sitä parempi. Yrityksen maksuvalmiussuhteen tulee olla vähintään 100, jotta sen pääoma riittää lyhytaikaisten velkojen maksuun.

Hyvä maksuvalmiussuhde on 150–200.

Jos luku on alle 150, sen katsotaan olevan riittävä mutta ei täysin tyydyttävä. Jos luku on alle 100, yritys tarvitsee lisää pääomaa mahdollisimman pian maksuvalmiuden parantamiseksi.

Jos yritys on riippuvainen alihankkijoista, sen maksuvalmiusasteen on tärkeää olla hyvä. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa tavarantoimittajat toimittavat yrityksen ostamat tuotteet tai palvelut luotolla tai jos yritys toimittaa tuotteita tai palveluja asiakkailleen luotolla. Kun yrityksen maksuvalmiussuhde on hyvä, se pystyy maksamaan laskunsa, vaikka toimittaja- tai asiakassuhteissa ilmenisi ongelmia.

Miten maksuvalmiussuhde lasketaan?

Jotta voit laskea maksuvalmiussuhteen, tarvitset tiedot yrityksen lyhytaikaisista velkasitoumuksista ja kaikesta vaihto-omaisuudesta. Kun käytettävissäsi ovat nämä luvut, sijoita ne tähän kaavaan:

(Vaihto-omaisuus x 100) / lyhytaikaiset velat = maksuvalmiussuhde

Esimerkki: Yrityksellä on vaihto-omaisuutta 40 000 euroa ja lyhytaikaisia velkoja 25 000 euroa. Ensin 40 000 kerrotaan 100:lla ja tulo jaetaan 25 000:lla. Tuloksesi saadaan maksuvalmiussuhde 160.

Tämä luku kertoo, että yritys pystyy suoriutumaan lyhytaikaisista veloistaan ja että sille jää vielä varoja esimerkiksi yllättävien laskujen, palkkojen ja vastaavien maksamiseen.
 

Mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen tulokseen ja maksuvalmiussuhteeseen?

Sekä yrityksen tuloksen että maksuvalmiussuhteen tulee olla kunnossa:

  • Liikevaihto vaikuttaa tulokseen positiivisesti ja kustannukset negatiivisesti.
  • Saatavat vaikuttavat maksuvalmiuteen positiivisesti ja velat negatiivisesti.

Yrityksen tulos lasketaan liikevaihdon ja kustannusten perusteella, kun taas maksuvalmius lasketaan saatavien ja velkojen perusteella.

Siksi sekä yrityksen tuloksen että maksuvalmiussuhteen pitää olla kunnossa. Yrityksen pitäisi mieluiten tuottaa ylijäämää, jotta omistajat saavat tuottoa sijoitukselleen. Jotkin yritykset pystyvät kuitenkin toimimaan tappiollisesti jonkin aikaa ilman, että toimintaa on lopetettava.

Se kuitenkin edellyttää, että yrityksellä on jatkuvasti varoja laskujensa maksamiseen. Siksi yrityksen tulee huolehtia maksuvalmiudestaan erityisesti lyhyellä aikavälillä.
 

Miten luottovakuutus turvaa yrityksen maksuvalmiuden?

Kun yritys tarjoaa asiakkailleen luottoa, riskinä on, että asiakkaat eivät pystykään maksamaan laskuaan.  Erääntyneet asiakassaatavat ja asiakkaiden odottamattomat konkurssit voivat vaikuttaa yritykseen ja sen maksuvalmiuteen kielteisesti.

Kun yritys ottaa luottovakuutuksen, sen luottoriskit siirtyvät vakuutuksen myöntäjälle. Luottovakuutus tekee yritystoiminnan harjoittamisesta turvallisempaa ja suojaa erityisesti yrityksen maksuvalmiutta ja velkojia.

Lue lisää: Mikä konkurssi on ja miten toisen osapuolen konkurssista omalle yritykselle aiheutuvat vahingot voi välttää?
 

Mitä luottovakuutus kattaa?

Luottovakuutus kattaa yleensä tappiot, jotka johtuvat esimerkiksi velallisen konkurssin vuoksi erääntyneistä saatavista. Sillä on kuitenkin myös paljon muita hyötyjä, joista yrityksen maksuvalmiuden suojaamiseen vaikuttaa erityisesti kaksi asiaa:

  • Luottomyynnin neuvonta
    Potentiaalisen asiakkaan arviointi ennen sopimuksen tekemistä. Asiakkaan luottokelpoisuuden perusteella yritys voi arvioida, kannattaako yhteistyöhön ryhtyä.
  • Asiakkaiden luottoluokituksen seuranta
    Yritysten luottoluokituksen seuranta ja ilmoitukset sellaisista muutoksista, joilla voi olla vaikutusta yritykseen.

Yhden maksun viivästyminen on ärsyttävää, mutta erääntyneiden saatavien kertyminen voi haitata yrityksen kasvua ja pahimmassa tapauksessa johtaa jopa konkurssiin. Asiakkaat on erityisen tärkeää tuntea silloin, kun yrityksen maksuvalmius on asiakkaiden käsissä. Jos asiakkaat maksavat myöhässä, sillä voi olla seurauksia yritykselle.