Finansförsäkring – Vad är det?

Vad är finansförsäkring och har ditt företag användning av en sådan?

En finansförsäkring skyddar ditt företag mot förluster om en kund inte kan betala eller går i konkurs. Därför är det en bra idé att ha en finansförsäkring för alla verksamheter som erbjuder leverantörskredit.

Du kanske har hört talas om kreditförsäkring eller fakturaförsäkring. En finansförsäkring är i praktiken samma sak.

Om ditt företag erbjuder kredit till kunderna kan de anskaffa varor utan att omedelbart betala det pris som varorna kostar. På så sätt kan kunden komma igång med produktionen av sina varor och börja sälja dem för att på så sätt skapa likviditet för att sedan kunna betala leverantören.

Genom att erbjuda kredit till dina samarbetspartner blir din verksamhet mer attraktiv för potentiella kunder och lockar dessutom till sig större kunder, som i många fall bara handlar på kredit.

Hör mer om kreditförsäkring

Det innebär alltså stora fördelar att kunna erbjuda sina kunder kredit. Men samtidigt medför detta en viss risk för förluster. För vad händer om en gäldenär inte kan betala sina leverantörsskulder eller går i konkurs?

Kundens problem kan bli dina problem

Det finns inga garantier för vad som kan hända under perioden från det att du levererar varorna och fram tills kunden ska betala för dem. Båda lokala och globala händelser kan påverka en gäldenärs förmåga att betala sina leverantörsskulder och i värsta fall kan detta betyda att du inte får dina pengar i rätt tid eller att du inte får någon betalning överhuvudtaget.

Det är inte ovanligt att det slutar med att det är du som får betala priset för kundens dåliga ekonomi och att du får bära förlusten. Det är en situation som kan drabba företagets finanser hårt om det inte finns tillräckligt god likviditet att kunna bära en förlust. Om detta skulle hända med någon av dina stora kunder skulle det kunna äventyra hela företagets fortsatta existens.

Det finns emellertid en lösning som säkerställer att du inte blir så hårt drabbad om en gäldenär inte klarar av att betala, nämligen att teckna en finansförsäkring.

Vad är en finansförsäkring?

En finansförsäkring, kreditförsäkring eller fakturaförsäkring minskar leverantörens förlust i avsevärd grad om gäldenären inte kan betala sin utestående skuld för de varor eller tjänster som levererats. Vare sig det handlar om att kunden inte kan betala under en viss tidsperiod eller om denne går i konkurs undviker leverantören stora förluster med en finansförsäkring.

Att teckna en finansförsäkring, kreditförsäkring eller fakturaförsäkring innebär att din verksamhet:

  • är skyddad mot risken att drabbas av stora förluster
  • får hjälp att hålla ett öga på kundernas eventuella betalningsproblem
  • har en stabil likviditet, genom att det läggs ett skyddsnät under krediten.

Detta ger företagsledningen lugn och ro genom att de vet att de har kontroll över krediterna, kundernas utestående skulder och att de får ersättning vid utebliven betalning.

Vad är en finansförsäkring?

Finansförsäkringen förebygger förluster

Det är naturligtvis viktigt att du skyddar din verksamhet mot förluster, men det är ännu bättre att överhuvudtaget inte hamna i sådana situationer. Med en finansförsäkring får du hjälp att hålla ett öga på dina kunders kreditrisker.

Det betyder att om en kunds ekonomiska situation ändrar sig får du besked om detta omedelbart, så att du har möjlighet vidta åtgärder innan det uppstår större problem. Alla kunder bedöms löpande enligt en skala från 1 till 10 så att du hela tiden har en god överblick över deras status. Om bedömningen ändras får du besked om det.

Det finns en rad varningssignaler som avslöjar om en kund är på väg att hamna i en svår ekonomisk situation där denne t.ex. inte kan betala sina utestående skulder eller går i konkurs.

Finansförsäkringen håller ett öga på dessa signaler, reagerar för din räkning och hjälper dig att anpassa kreditvillkoren så att de matchar kundens ekonomiska situation. På så sätt säkerställer finansförsäkringen att du kan reagera innan det uppstår en situation där du drabbas av förluster.

”Vi känner våra kunder”

Många företag sätter en ära i att känna sina kunder och att bygga upp en förtroendefull relation till sina kunder över tid. Det handlar om affärsmannaskap.

Erfarenheten visar dock att det är de återkommande kunderna som står för majoriteten av förlusterna. Det är med andra ord viktigt att du inte litar blint på din magkänsla utan att du kollar upp dina kunders kreditvärdighet.

Kunden kan till exempel ha samarbetspartners i andra delar av världen där ekonomin är mindre stabil och där mindre förändringar kan innebära att kunden inte får sina varor sålda eller inte får betalt för dem. Detta kan starta en kedjereaktion som minskar kundens  betalningsförmåga och utsätter dina utestående fordringar för fara.

En finansförsäkring ger dig ett säkert skydd mot stora förluster och hjälper dig också att upptäcka när en kund är på väg att hamna i svårigheter.

Det handlar inte om kontroll eller bristande förtroende utan om att säkerställa att ditt förtroende för kunden är välgrundat.

En finansförsäkring ger dig alltså trygghet i vardagen så att du kan fokusera på din verksamhet och erbjuda krediter utan att riskera stora förluster.