Det finns alltid en risk att betalningar uteblir i samband med försäljning av varor och tjänster på kredit. Detta gör att alla verksamheter försöker att minimera denna risk, vilket bland annat kräver löpande kreditbedömning av kunderna, insyn i deras räkenskaper samt rätt kompetens och ”know how” för att kunna skapa optimala betalningsvillkor.

Att säkerställa en bra kundreskontra och minimera risken för kreditförluster kräver med andra ord ingående kunskap om företagets gäldenärer.

Problemet är att det räcker att några få kunder inte betalar för att kundreskontran ska bli en tidskrävande uppgift. Som tur är finns det verktyg som du kan använda för att skaffa fram information om era gäldenärer så att du kan fokusera på att använda dig av denna kunskap.

Känn dina kunder med hjälp av en kreditförsäkring

Du känner säkert till att det finns kreditförsäkringar. I korthet innebär en kreditförsäkring att du skyddar ditt företag mot förluster när du säljer dina varor eller tjänster på kredit. Om en gäldenär får problem att betala i tid eller går i konkurs träder kreditförsäkringen in och täcker förlusten så att ditt företag inte behöver avsätta stora belopp för att täcka förlusten eller riskerar att hamna i ekonomisk knipa.

Med en kreditförsäkring får du samtidigt en unik insyn i dina gäldenärers aktiviteter och ekonomiska situation.

Du får information om dina kunders risker och det blir enklare att identifiera vilka kunder du tryggt kan bygga upp ett bra samarbete med. Dessutom kommer du att lära dig vilka kunder som kräver litet mer vaksamhet.

Med en kreditförsäkring får du:

  • Insyn i dina nuvarande och framtida kunders kreditvärdighet
  • Möjlighet att reagera i tid när en kund håller på att få betalningsproblem
  • Information om omfattningen av den samlade kundrisken

På så sätt utgör kreditförsäkringen inte enbart ett skyddsnät för din verksamhets ekonomi när det gäller obetalade räkningar, den ger dig också verktyg som du kan använda för att bygga upp en effektiv kundreskontra för såväl lokala som internationella kunder.

Kundreskontran är viktig för företagets kreditpolicy

En verksamhets kreditpolicy ska i detalj beskriva vad som gäller för krediter, på vilka villkor de lämnas och till vilka kunder. Samtidigt ska kreditpolicyn innehålla en plan för hur gäldenärerna ska hanteras. Kundreskontra kräver således en välformulerad kreditpolicy.

Med en starkt detaljerad kreditpolicy säkerställs enhetliga rutiner när det gäller gäldenärer, deras skulder och indrivning av fordringar. Det innebär bland annat att samma information och kunskap finns tillgänglig om alla gäldenärer, vilket kan vara svårt att åstadkomma på egen hand. Det gäller inte minst om företaget även har internationella kunder eftersom de formella kraven för inhämtande av information och dokumentation kan variera mellan olika länder.

Med en kreditförsäkring inhämtas samma information om alla kunder, både lokalt och internationellt, vilket gör det enklare att formulera och tillämpa företagets kreditpolicy och mindre tidskrävande att säkerställa en bra kundreskontra.

Dessutom omfattar en kreditförsäkring en rekommenderad kreditram till alla kunder som automatiskt är försäkrade. På så sätt blir det enklare att styra en global verksamhet.

Du får en enhetlig bild av varje enskild kund och utvecklingen av deras ekonomi och aktiviteter. Detta innebär att du enklare kan få en god överblick över din samlade portfölj, med sammanhängande beskrivningar av varje gäldenär. På så sätt undviker du att drabbas av onödiga eller oförutsedda risker.

Tack vare kreditförsäkringen drabbas din verksamhet inte av stora förluster om olyckan ändå skulle vara framme och en gäldenär inte kan betala sina skulder eller går i konkurs.

Du får på så sätt hjälp att både minimera företagets risk och förebygga förluster samt ett skydd mot större förluster om olyckan skulle råka drabba någon av dina gäldenärer.

När du har kontroll över företagets kreditpolicy och kundreskontra samtidigt som ersättning utgår vid utebliven betalning ger det lugn och ro på ledningsnivå så att alla kan fokusera på affärerna.