Pravidelné sledování finanční výkonnosti Vaší společnosti je důležité, nejen jako nutné opatření v náročných ekonomických dobách. Dynamické monitorování podporuje flexibilitu a sebevědomí, což Vám umožňuje rychle se přizpůsobit, abyste využili příležitosti, případně se zamysleli, když na obzoru zjistíte potíže.

Sledování klíčových finančních ukazatelů výkonu (KPI) Vám umožní předvídat budoucí růst Vašeho podnikání a řídit vztahy s partnery, bankami, investory, dodavateli a zákazníky. Zde je pět KPI, které byste měli dodržovat.

WCR měří finanční zdroje potřebné k pokrytí zpoždění mezi odchozími a došlými platbami a ukazuje množství finančních zdrojů, které společnost potřebuje k zajištění svého produkčního cyklu a splácení jak dluhů, tak nadcházejících provozních nákladů.

Jako klíčový indikátor poskytuje hodnocení hotovostní pozice společnosti v reálném čase a naznačuje, do jaké míry se dokážete vyrovnat (či nikoli) s nepředvídanou událostí, jako je pozdní platba nebo platební neschopnost.

Čistý provozní kapitál = zásoby + pohledávky – závazky

Tip: Negativní WCR (méně než 1) signalizuje, že odchozí prostředky potřebné pro operace převyšují příchozí zdroje z obchodních aktivit. Naopak pozitivní WCR (mezi 1,5 a 2) je známkou toho, že společnost nemusí využít své dlouhodobé zdroje, aby uspokojila krátkodobé požadavky. Zjistěte více v našem specializovaném článku o požadavku na provozní kapitál.

Je to podíl majetku podniku, který je financován dluhem. Tento poměr měří rozsah vlivu vašeho podnikání.

Je důležité sledovat úroveň dluhu Vaší společnosti. Vyzbrojeni těmito informacemi se můžete s klidem dívat do budoucnosti a přijímat plně informovaná rozhodnutí. Pokud je například nákup konkrétního stroje nezbytný pro rozvoj podnikání, můžete se rozhodnout financovat nákup tím, že si vezmete novou půjčku, nebo přivedete do firmy nové investory.

Tyto dvě velmi odlišné strategie budou mít konkrétní dopad na Vaše podnikání, a proto je třeba podpořit Vaše rozhodnutí kvantitativními ukazateli. Výpočet poměru dluhu také poskytuje informace o Vašem cash flow a finanční nezávislosti.

Poměr dluhu = celkové dluhy / celková aktiva

Tip: Poměr dluhu, vyjádřený v procentech, je poměr celkového dluhu k celkovým aktivům. Poměr dluhu vyšší než 100% Vám říká, že společnost má více dluhu než aktiv, zatímco poměr dluhu nižší než 100% naznačuje, že společnost má více aktiv než dluhů.

Bod zvratu je zásadně důležitým ukazatelem, který Vám ukazuje hranici, za kterou začnete vydělávat peníze.

Bod zvratu je ve většině případů zaměřen při zrodu podnikání. Někdy, ale může upadnout, jakmile je firma v provozu. Tento KPI je však třeba pravidelně kontrolovat, protože se neustále mění v reakci na různé faktory, od vyšších nákladů na dodavatele po vyšší mzdové náklady.


Bod zvratu = fixní náklady / hrubá zisková marže

Tip: Bod zvratu je dosažen, když se výnosy rovnají celkovým nákladům. Na základě tohoto ukazatele můžete upravit své výrobní náklady, abyste dříve dosáhli zisku.


“Cash flow” Jedná se o příjmy/výdaje spojené se získáváním, nebo vracením zdrojů pro podnikání: například z operací, investování a financování. Volný peněžní tok odráží hotovost, kterou máte k dispozici nebo kterou můžete volně používat.

Cash flow odhad je založen na pravidelné aktualizaci prognóz, řekněme jednou týdně nebo dokonce denně. Tak bude Vaše hodnocení budoucích výdajů a příjmů úzce spojeno se skutečnou situací Vašeho podnikání

Volné Cash flow = čistý příjem + odpisy / amortizace - změna pracovního kapitálu - kapitálové výdaje

Tip: Prognóza peněžních toků se neustále vyvíjí, a proto by měla být pravidelně, alespoň jednou týdně, přezkoumávána.

Představuje to, jaké procento z prodeje se změnilo na zisky. Existuje několik typů ziskové marže. Mezi hlavní patří:

  • Hrubá zisková marže: rozdíl mezi výnosem spojeným s prodejem produktu a cenou prodaného zboží (COGS).
  • Provozní zisková marže: procento zisku vyprodukovaného podnikem z jeho celkových výnosů a po zaplacení variabilních nákladů, ale před zaplacením daně nebo úroku.
  • Čistá zisková marže: procento zisku vyprodukovaného podnikem z jeho celkových výnosů a po zaplacení variabilních nákladů a daně nebo úroků.

Tyto KPI můžete použít k odhadu zisku generovaného Vaší společností. Marže je dána různými faktory, jako je velikost společnosti a objem vyrobeného zboží. Obecně řečeno, jak rostou objemy prodeje, zvyšuje se také zisková marže 

Hrubá zisková marže = celkový výnos - náklady na prodané zboží (COGS)

Provozní zisková marže = provozní zisk / výnos

Čistá zisková marže = čistý zisk / čistý výnos

Tip: Stejně jako prognóza Cash flow se Vaše zisková marže vždy mění v reakci na širokou škálu faktorů, od objemových slev až po výrobní náklady. Sledování tohoto KPI víceméně denně Vám umožní rychlé úpravy.

Pečlivé sledování těchto indikátorů Vám umožní mít kontrolu nad svým podnikáním a poskytne pevný základ pro všechna strategická rozhodnutí, která musíte učinit. Chcete-li získat další tipy a rady ohledně monitorování financí v podnikání, stáhněte si náš ebook: Zvyšte svou analýzu finanční výkonnosti.