COVID-19: Miten uusi koronaviruksen aiheuttama kriisi pystytään havaitsemaan ajoissa?

Heinäkuu 2020

Markkinat alkavat kevään historiallisen sokin jälkeen nyt vähitellen palautua ennalleen ja toiminta vilkastuu, joskin hitaasti. Elpymistä voivat tulevina kuukausina uhata muun muassa uusi tartunta-aalto, kuluttajien luottamuksen puuttuminen, ylivarovaiset pankit ja protektionismi. Samalla on olemassa vaara, että maiden hallitukset päättävät luopua apupaketeista ja muista tukijärjestelmistä nopeammin kuin on elpymisen kannalta suositeltavaa, mikä voi johtaa pitkäaikaiseen taantumaan.

Todennäköisintä on kuitenkin, että markkinat avautuvat vähitellen ja taloudellinen toimeliaisuus lisääntyy asteittain, ja odotettavissa on, että vuoden 2021 loppuun mennessä ollaan ”Business as Usual” -tyyppisessä tilanteessa ja liiketoiminta jatkuu tavalliseen tapaan.

Tällaiseen tulokseen on tultu markkinoiden sulkeutumista ja niiden avautumisen alkuvaihetta koskevassa perusteellisessa tutkimuksessa, jonka on suorittanut Ana Boata, Allianz Trade -yhtiön makrotalouden tutkimuksen johtaja.

Koko analyysi on luettavissa uudessa raportissa ”Reopening the World: Beware of False Starts”, jonka voi ladata tästä

Alussa hahmottelemamme synkempi skenaario merkitsisi syvää ja pitkäkestoista taloudellista kriisiä. Arvioimme tämän vaihtoehdon riskin toteutumisen todennäköisyydeksi noin 30 prosenttia. Siksi pyrimme jäljempänä selvittämään, mitä tilanteita ja tapahtumia on syytä pitää lähitulevaisuudessa silmällä.

Kun uuden talouskriisin syntymiseen mahdollisesti johtavat konkreettiset olosuhteet pystytään tunnistamaan, tuleviin tilanteisiin kyetään valmistautumaan ajoissa ja paremmin.

Uusi tartunta-aalto

Suurinta pelkoa herättävät juuri nyt koronavirusepidemian uusi puhkeaminen ja leviäminen ympäri maailmaa, mikä pakottaa maiden hallitukset sulkemaan yhteiskunnan. Vaikka kaikkea ei ehkä ole välttämätöntä sulkea yhtä laajasti kuin keväällä, uudet sulkutoimet hankaloittavat mahdollisuuksia vauhdittaa uudelleen avaamisen synnyttämää suotuisaa kehitystä. Se palauttaisi maailmankaupan lähtöruutuun ja saisi aikaan uusia häiriöitä jakeluketjuihin.

Pitkittyvä epävarmuus

Jos epävarmuus tarttuu kuluttajiin ja yrityksiin, kriisi pitkittyy ja normaalioloihin palaaminen viivästyy. Uuden tartunta-aallon pelko ja markkinoiden kehitykseen liittyvä huoli sekä niiden mahdolliset seuraukset lisäävät yhdessä epävarmuutta.

Yksityisten kuluttajien keskuudessa epävarmuutta aiheuttaa konkurssien ja irtisanomisten riski, joka voi saada kuluttajat säästämään rahaa sen sijaan, että he käyttäisivät sitä.
Vastaavasti on olemassa riski, että yritykset lykkäävät investointejaan ja hankintojaan, jotta niillä olisi jonkin verran ylimääräistä maksuvalmiutta selviytyä mahdollisesta uudesta sulkemiskierroksesta.

Epävarmuus on vaarallista siksi, että sitä voi olla vaikea hahmottaa, ja varsinainen epävarmuuden synnyttämä huoli voi saada yritykset hillitsemään menojaan ja siten pahentamaan tilannetta entisestään.

Varovaiset pankit

Pankit ovat tähän saakka olleet yleisesti ottaen halukkaita myöntämään lainoja ja luottoja sekä yrityksille että kuluttajille, esimerkiksi talojen ostajille. Pankkien riskit ovat kuitenkin kasvaneet näinä aikoina, koska konkurssien ja äkillisen työttömyyden riski on entistä suurempi. Tämä voi johtaa siihen, että jotkin pankit pidättäytyvät lainojen myöntämisestä.

Samalla on nähty esimerkkejä sellaisesta pankkien priorisointikäytännöstä, jonka ei soisi yleistyvän.

Huonoja päätöksiä

Viranomaiset ovat useimmissa maissa tehneet auliisti päätöksiä elinkeinoelämää tukevien pakettien myöntämisestä ja jossakin määrin myös muista kulutusta voimakkaasti lisäävistä toimenpiteistä. Meillä ei ole kuitenkaan mitään takeita siitä, peruutetaanko nämä toimenpiteet ja apupaketit liian aikaisin tai liian nopeasti.

Viranomaiset ja keskuspankit eri puolilla maailmaa ovat ilmaisseet olevansa valmiita jatkamaan näitä tukitoimia vuoden 2021 loppuun asti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö jotkin maat päätä tai niiden voi olla pakko supistaa myöntämäänsä tukea jo aiemmin. Tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi Ranskan, Espanjan ja Italian kaltaisissa maissa.

Eriarvoisuus lisääntyy

Yhteiskunnan sulkeutuminen ja sen seuraukset ovat monissa maissa lisänneet yhteiskunnallista tyytymättömyyttä. Jotkut kansalaiset menettävät tai ovat vaarassa menettää työnsä, kun taas toiset voivat jatkaa työntekoa tai heillä on resursseja selviytyä. Kriisi korostaa yhteiskunnallisia eroja ja aiheuttaa levottomuutta sekä poliittisia jännitteitä. Tämä koskee erityisesti uusia markkinoita, ja monissa paikoissa on järjestetty mielenosoituksia ja esitetty vastalauseita. Samalla levottomuus synnyttää protektionismin vaaran poliittisella tasolla, mikä näkyy esimerkiksi USA:n ja Kiinan välisissä suhteissa. Näiden kahden maan välisen keskustelun sävy on muuttunut alkukesän aikana aiempaa huonommaksi, ja vaikka ne onnistuivat tekemään sopimuksen vuoden alussa, nykytilanne on synnyttänyt jännitteitä näiden kahden suuren kauppamaan välillä.

Kiinalla on aivan konkreettisesti vaikeuksia saavuttaa sopimuksessa määritetyn USA:sta tulevan tuonnin tavoitteet osittain siksi, että kriisistä on haittaa sekä tuotannolle että kuljetusalalle, mutta myös siksi, että kriisi jatkuu Kiinassa. Sitä tosiasiaa, että Kiinalla on vaikeuksia noudattaa sopimusta, voidaan kuitenkin hyödyntää myös poliittisesti, Ana Boata selittää.

On siis erityisen tärkeää tarkkailla USA:n ja Kiinan välistä suhdetta ja etenkin sitä, miten nykyinen presidentti suhtautuu vastaisuudessa näiden kahden maan väliseen kauppasopimukseen.

Lyhyet toimitusketjut

On olemassa yleinen riski, että yritykset alkavat vetäytyä kuoreensa ja suosia lyhyempiä paikallisia toimitusketjuja. Se edustaa itsessään protektionismia mutta voi vahvistaa tätä suuntausta vielä lisää. Muutamat Aasian ja yksittäiset Euroopan maat ovat jo myöntäneet tukea ja avustuksia protektionismin välttämiseksi, mutta riski on edelleen olemassa.

Taloudessa ei ole nykytilanteessa liikkumavaraa, ja yritysten marginaalit ovat supistumassa, mikä tarjoaa kasvualustan protektionismille. Tämä on vahingollista vapaakaupan kannalta ja voi mahdollisesti vaikuttaa raaka-aineiden ja materiaalien saatavuuteen yli maiden rajojen.

Taloudellinen vastuuttomuus

Edellisissä kappaleissa kuvatut yritykset, kuluttajat ja viranomaiset toimivat yleisesti ottaen varovaisesti, ja kehityksen pysähtymisen tai vinoon suuntaan menemisen riski piilee ensisijaisesti liiallisessa varovaisuudessa. Päinvastainen kehitys voi kuitenkin myös synnyttää ongelmia. Viranomaisten tuki ja avustukset sekä pankkien halukkuus myöntää lainoja tarjoavat turvallisuutta, joka voi saada jotkin yritykset ottamaan suurempia riskejä kuin tilanne sallii.

Se voi kaiken kaikkiaan aiheuttaa riskin, että inflaatio kiihtyy huomattavasti. Moni asia riippuu keskuspankkien reaktiosta, mutta kyseeseen voivat tulla velkojen uudelleenjärjestelyt ja mahdollisesti verotuksen kiristyminen.

U:n tai L:n muotoinen elpyminen

Jos markkinoiden elpyminen ”kompastuu” yhteen tai useampaan edellä mainituista ongelmista, edessä on hyvin todennäköisesti uusi talouskriisi. Silloin vajoamme systeemisten luotto- ja maksuvalmiusongelmien sävyttämään pitkäkestoiseen kriisiin, jossa poliittiset päätöksentekijät häiritsevät markkinoiden kehitystä usean vuoden ajan. U:n muotoisen elpymisen asemesta elpyminen on tuolloin L:n muotoinen ja vaikeuttaa yhteiskunnan rattaiden uudelleen käynnistämistä.

Tämä pitkittyneen kriisin skenaario ei tarjoa kovinkaan suuria mahdollisuuksia tilanteen vakauttamiseen. Taantuma jatkuu tällöin jopa kaksi vuotta ja supistaa maailmanlaajuista kaupankäyntiä hyvin voimakkaasti. Tässä skenaariossa konkurssien määrä kasvaa maailmanlaajuisesti merkittävästi.


On tärkeää korostaa, että tämänhetkisen käsityksemme mukaan odotettavissa on U:n muotoinen elpyminen, joka hitaasti mutta kaiken aikaa avaa yhteiskuntia sekä rajoja ja lisää toimintaa markkinoilla. Tämä tapahtuu samaan aikaan kuin taloudellisista tukijärjestelmistä ja avustuksista luovutaan ja elinkeinoelämä palautuu ”Business as Usual” -tyyppiseen tilanteeseen.