Privacyverklaring en Cookiebeleid  

Allianz Trade is het handelsmerk voor de diensten die door Euler Hermes geleverd worden.  Allianz Trade is de wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeringen, met bijkantoren en verbonden vennootschappen in heel Europa en wereldwijd. Allianz Trade biedt B2B financiële producten en diensten aan om klanten wereldwijd te helpen om verstandig handel te drijven en om hun bedrijven veilig te ontwikkelen. Juridisch doe je zaken met Euler Hermes.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de volgende rechtspersoon:

Euler Hermes Nederland
Brabantlaan 2
5216 TV ‘s-Hertogenbosch

(“Euler Hermes”, “we”, “wij”, “ons” of “onze”)

Bij Euler Hermes dragen we zorg voor jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring zet de soorten persoonsgegevens uiteen die we over je verzamelen, hoe en waarom we deze verzamelen en hoe lang ze bewaard worden. Ook duiden we jouw recht op inzage, op rectificatie of op verzet tegen de verwerking van deze gegevens (met inbegrip van het verzoek tot wissing, overeenkomstig de toepasselijke wetten en regelgeving).

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars van het Verbond voor Verzekeraars van toepassing. De volledige tekst van de Gedragscode kun je raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars. U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070-333 85 00).

Gelieve deze verklaring aandachtig te lezen. Indien je vragen hebt, kun je contact met ons opnemen via Privacy.nl@allianz-trade.com

1. ALGEMENE INFORMATIE

1.1 Dit deel heeft betrekking op klanten, makelaars, vertegenwoordigers en derden, alsook op individuen die onze websites alleen maar bezoeken.

1.2 Is Euler Hermes een “verwerkingsverantwoordelijke”? Wat betekent dit?

Ja, Euler Hermes is een “verwerkingsverantwoordelijke” zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetten en regelgeving (in het bijzonder, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU). Dit betekent dat Euler Hermes de rechtspersoon is die de persoonsgegevens die zij verzamelt controleert en dat de wet eist dat zij er moet voor zorgen dat er een beleid, processen en procedures zijn die deze gegevens veiligstellen en dat zij er moet voor zorgen dat de rechten van de personen van wie de gegevens verzameld worden, gerespecteerd worden.

1.3 Welke soort persoonsgegevens verzamelt Euler Hermes over jou?

Afhankelijk van de informatie die je aanlevert of de voorkeuren die je selecteert, kan Euler Hermes de volgende categorieën persoonsgegevens over je verzamelen:

 • Gegevens die je ons aanlevert, bijvoorbeeld wanneer je informatie aanvraagt over onze diensten, zoals jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, functietitel, bedrijfsnaam.
 • Als je onze website bezoekt, verzamelen we informatie over je door gebruik te maken van cookies. Een cookie is een klein gegevensbestand dat bewaard wordt op jouw toestel en ons toelaat om jouw browser opnieuw te identificeren wanneer je onze site opnieuw bezoekt. We gebruiken cookies om je een gebruiksvriendelijke, veilige en effectieve website aan te bieden en om onze diensten af te stemmen op jouw behoeftes en interesses. Bijvoorbeeld door jouw browserervaring te personaliseren of door het weergeven van reclame (van derden) die op je is afgestemd. Indien je meer wil weten over cookies, raadpleeg het deel over cookies hieronder (2.2).
 • Informatie die we van derden verkrijgen (vb. aanbieders van informatiediensten) of vrij toegankelijke bronnen (vb. handelsregisters).

1.4 Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag gebruikt Euler Hermes jouw persoonsgegevens?

We gebruiken jouw gegevens op basis van

jouw toestemming om:

 • onze diensten aan te bieden, in stand te houden, te verbeteren en te ontwikkelen en ze aan jouw behoeftes en interesses aan te passen (vb. om je gepersonaliseerde reclame aan te bieden);
 • met je te communiceren;
 • je te informeren en advies te geven over producten van Allianz Trade, de merknaam die Euler Hermes gebruikt voor het aanbieden van producten en diensten (vb. door je advertenties toe te zenden).

voor de voorbereiding en/of de uitvoering van een contract met jou om:

 • offertes voor een van onze producten voor te bereiden, je onze diensten aan te bieden en onze wederzijdse contractuele verplichtingen na te leven;
 • jouw gebruikersaccounts op te zetten en bij te houden, voor technische ondersteuning of voor andere daarmee verbonden doeleinden.

onze legitieme belangen om:

 • onze diensten aan te bieden, in stand te houden, te verbeteren en te ontwikkelen en ze aan jouw behoeftes en interesses aan te passen (vb. om je gepersonaliseerde reclame aan te bieden);
 • de veiligheid van de ICT-systemen van Euler Hermes te verbeteren in het voordeel van al onze gebruikers om met je te communiceren.

naleving van wettelijke verplichtingen om:

 • gehoor te geven aan verzoeken van rechtshandhavingsinstanties of zogenaamde ‘discovery’-procedures (een aanvraagprocedure voor documenten bekend in common law-stelsels en internationale arbitrage) of indien vereist of toegestaan door de toepasselijke wetten, rechterlijke bevelen, overheidsvoorschriften of overheidsinstanties, wanneer het noodzakelijk is om onderzoek te voeren naar illegale activiteiten, vermoede fraude, situaties waarbij mogelijke bedreigingen aan de veiligheid van personen of schendingen van ons beleid of voorwaarden betrokken zijn of om deze te voorkomen of er maatregelen tegen te nemen.

Als we jouw gegevens voor enig ander doeleinde gebruiken dan hetgeen in dit beleid beschreven wordt, zullen wij je over dergelijke andere doelstelling informeren en zullen wij indien vereist jouw goedkeuring vragen.

1.5 Waar verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die door Euler Hermes verzameld worden kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie (“EU”) en de Europese Economische Ruimte (“EER”) verwerkt worden, altijd onderworpen aan contractuele beperkingen in verband met vertrouwelijkheid en veiligheid, in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving en -regelgeving. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet kenbaar maken aan partijen die niet bevoegd zijn om ze te verwerken.

Er moet rekening mee gehouden worden dat EU-/EER- lidstaten en andere landen allen verschillende wetgeving hebben met betrekking tot gegevensbescherming. Indien jouw persoonsgegevens worden overgebracht van jouw eigen land naar een ander land, kunnen de wetten en regelgeving die jouw persoonsgegevens beschermen in het land naar waar jouw informatie werd overgebracht verschillen (of minder bescherming bieden) dan deze in het land waar je woont. Zo kunnen bijvoorbeeld de omstandigheden waarin rechtshandhavingsinstanties toegang kunnen krijgen tot jouw persoonsgegevens verschillen van land tot land.

Telkens als wij jouw persoonsgegevens voor de verwerking delen buiten de EER, zullen wij effectieve overdrachtsmechanismes (bijvoorbeeld Standaardcontractbepalingen van de EU of Bindende Bedrijfsvoorschriften) implementeren om een adequaat niveau van gegevensbescherming te verzekeren.

1.6 Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer bijhouden dan nodig is om de doeleinden waarvoor ze werden verzameld te vervullen of om wettelijke verplichtingen na te komen, of zoals toegestaan is door de wet, bijvoorbeeld om rechtsvorderingen af te weren. Nadien zullen wij jouw persoonsgegevens wissen. De individuele bewaarperiodes zijn afhankelijk van het type persoonsgegevens en het doeleinde van de verwerking ervan.

1.7 Wat zijn jouw rechten in verband met jouw persoonsgegevens?

Voor zover de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving en -regelgeving dit toelaat, heb je het recht om:

 • inzage te hebben in de persoonsgegevens die wij over je bijhouden, met inbegrip van informatie zoals, bijvoorbeeld, de bron en de categorieën van de gegevens, de doeleinden van de verwerking, de ontvangers (of de categorieën daarvan) en de respectieve bewaarperiodes;
 • de update of correctie te vragen van jouw persoonsgegevens, zodat deze altijd juist zijn;
 • jouw persoonsgegevens in elektronisch formaat te ontvangen, voor jezelf of voor een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • verwijdering te vragen van jouw persoonsgegevens indien ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of anderszins verwerkt werden;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken, bijvoorbeeld indien je de juistheid van jouw persoonsgegevens hebt betwist, voor de periode die ons toelaat om de juistheid te verifiëren;
 • tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens bezwaar te maken op specifieke gronden die verband houden met jouw individuele situatie, die zwaarder wegen dan onze zwaarwichtige legitieme redenen voor verwerking;
 • jouw toestemming te allen tijde in te trekken indien jouw persoonsgegevens met jouw toestemming verwerkt worden, zonder dat dit de rechtmatigheid van verwerking gebaseerd op toestemming voor de intrekking ervan beïnvloedt of indien er een andere rechtsgrondslag is om jouw gegevens te verwerken (vb. zwaarder wegende legitieme belangen);
 • een klacht in te dienen bij de verwerkingsverantwoordelijke en/of de relevante gegevensbeschermingsautoriteit.

Je kunt deze rechten uitoefenen door ons te contacteren en ons jouw naam en e-mailadres te sturen, als ook het doel van jouw verzoek. Gebruik hiervoor het Formulier Inzageverzoek Betrokkenenn en stuur dit naar Privacy.nl@allianz-trade.com

2. WEBSITES

2.1 Hoe verzamelen wij jouw gegevens?

Op onze websites verzamelen wij enkel de persoonsgegevens die ujevrijwillig ingaf in online formulieren of waarvan je anderszins toelaat dat we ze verzamelen in overeenstemming met de cookievoorkeuren die je selecteerde toen je voor het eerst onze website bezocht. Je hebt het recht om jouw toestemming te allen tijde in te trekken. Indien je dit doet, zullen wij stoppen met de verwerking van jouw gegevens die op deze website werden verzameld. 

Wijzig jouw 

2.2 Cookies

Een cookie is een klein gegevensbestand die bewaard wordt op jouw computer of mobiele telefoon / tablet en onze website toelaat om zich jouw handelingen en voorkeuren in de loop van de tijd te “herinneren”. We gebruiken cookies om een goed functioneren van onze website te verzekeren en om jouw toegang ertoe te vergemakkelijken door informatie te verzamelen op jouw toestel en voorkeuren (vb. jouw toestel en jouw browser). Aanvullend verzamelen we informatie over hoe je omgaat met onze diensten en met de diensten van onze partners, zoals reclamediensten. In principe kun je onze websites ook zonder cookies gebruiken. Indien je onze website volledig en eenvoudig wilt gebruiken, raden wij je aan om alle cookies te accepteren. Je kunt jouw cookie instellingen altijd wijzigen in de instellingen van jouw browser.

 

3. DERDEN

Bij het aanbieden van kredietverzekeringen, kunnen we informatie verzamelen over jou en over jouw bedrihf om ons eigen risico in te schatten, te controleren en om schulden te vorderen. We verzamelen informatie van derden of vrij beschikbare informatie. Daarnaast kunnen we informatie verzamelen die je rechtstreeks aan ons meedeelde. We verzamelen informatie met betrekking tot:

 • Commerciële entiteiten: handelssector, naam, namen van de vertegenwoordigers (vb. bestuurders, leden van de raad van bestuur), en informatie met betrekking tot jouw kredietwaardigheid (vb. betaling en risico-incidenten).
 • Eenmanszaken of andere bedrijven met een beperkt aantal aandeelhouders: naam, e-mailadressen, adres, rechtsvorm, namen van de vertegenwoordigers (vb. bestuurders), en informatie met betrekking tot uw kredietwaardigheid (vb. betaling en risico-incidenten)

4. HOE KUNT JE ONS CONTACTEREN?

Als je vragen hebt over jouw persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via Privacy.nl@allianz-trade.com

5. HOE VAAK WORDT DEZE PRIVACYVERKLARING GEÜPDATET?

We herzien deze privacyverklaring regelmatig en wijzigen er van tijd tot tijd zaken in. Wij zorgen ervoor dat de meest recente versie hier beschikbaar is en we kunnen je daarnaast ook rechtstreeks (vb. via e-mail) verwittigen bij belangrijke wijzigingen. Deze privacyverklaring werd voor het laatst geüpdatet op 24 februari 2022.