Bedrijven met kredietverzekering aantrekkelijker voor bank

Bij het verstrekken van kredieten vraagt de bank om zekerheden. Onder andere kunnen uitstaande vorderingen worden verpand. Een kredietverzekering biedt dan extra zekerheid. In dit artikel laten we zien wat er te winnen valt voor de banken als bedrijven deze verzekering afsluiten.
Bij het verstrekken van krediet kijken banken onder meer naar de jaarrekening van ondernemingen. Auditors zien erop toe dat deze een getrouw beeld geven van de werkelijkheid. Door pandrechten op de activa te bedingen, verzekeren banken zich van de terugbetaling van het krediet. Naast bijvoorbeeld gebouwen, machines en voorraden kunnen ook uitstaande vorderingen worden verpand. Maar hoe zeker zijn die uitstaande vorderingen voor de bank? En waarom eisen banken wél dat onderpanden als gebouwen en machines verzekerd zijn (tegen brand, natuurrampen of andere catastrofes), terwijl de eis van een kredietverzekering op handelsvorderingen veel minder vaak wordt gesteld?  
Uit onderzoek blijkt dat wanbetaling het afgelopen jaar sterk is toegenomen. Ook worden facturen steeds later betaald. Uit een enquête van ondernemersvereniging ONL blijkt dat 70 procent van de bedrijven last heeft van afnemers die te laat betalen. Dit betalingsprobleem wordt naar verwachting alleen maar groter als overheden hun corona-steunpakketten en het betalingsuitstel (van belastingen) gaan afbouwen.
Bijna een kwart van de ondernemers van failliete bedrijven noemen onbetaalde facturen als belangrijkste oorzaak voor hun faillissement. Vooral ondernemingen die met een geconcentreerd klantenrisico zitten zijn zeer kwetsbaar. Dit is niet zichtbaar in de jaarrekening. De kwaliteit van debiteuren kan snel slechter worden en op die manier een domino-effect veroorzaken. Als er dan onvoldoende liquiditeitsbuffers zijn ontstaat een tekort aan werkkapitaal waardoor de dagelijkse bedrijfsvoering direct in gevaar komt. MKB-bedrijven zijn hiervoor kwetsbaarder dan grote ondernemingen.
Bank die berekent hoeveel financiering bedrijf kan krijgen met kredietverzekering

Bedrijven die samenwerken met een kredietverzekeraar krijgen een beter inzicht in de kwaliteit van hun debiteurenportefeuille. Via een debiteurenscan wordt de portfolio overzichtelijke in kaart gebracht:

 1. Wat is de risicocategorie van elke debiteur en hoe is het gesteld met gemiddeld debiteurenrisico?
 2. Wat zijn de concentraties in mijn portefeuille op:
  a. Bepaalde ondernemingen?
  b. Sectoren?
  c. Landen/ regio’s?

Continu monitort de kredietverzekeraar deze en andere risicofactoren en maakt deze informatie beschikbaar. Aan de hand van de kredietlimieten die de verzekeraar afgeeft voor bestaande debiteuren en prospects krijgen bedrijven een duidelijk beeld van de kredietwaardigheid van bedrijven met wie ze zakendoen.

Ondernemingen met kredietverzekering kunnen in alle veiligheid nieuwe markten en klanten aanboren. Ze verliezen geen tijd met zelf uit te zoeken of een bepaalde debiteur wel kredietwaardig is en kunnen zich zo concentreren op hun commerciële acties. Binnen het framework van hun polis kunnen zij in alle veiligheid zakendoen met de zekerheid dat ze betaald worden.
 • Snellere betaling: debiteuren betalen gemiddeld 5 dagen sneller als ze weten dat hun factuur kredietverzekerd is. Ze willen op die manier zeker zijn dat de kredietverzekeraar (die limieten op hen afgeeft) hun bedrijf als een goed risico blijft beschouwen. Debiteuren die een goede kredietscore krijgen, kunnen blijven kopen op krediet. Zijn er echter negatieve betalingservaringen dan wordt de kredietscore zonodig aangepast.
 • Internationaal netwerk: een kredietverzekeraar als Euler werkt wereldwijd en beschikt over een uitgebreid netwerk aan eigen kantoren op alle continenten. De verzekeraar helpt bedrijven bij het verkennen van nieuwe commerciële mogelijkheden in het buitenland. Ook beschikt Allianz Trade over marktinformatie (per land en sector) en kent de lokale handelsgewoonten. Met een kredietverzekering kunnen bedrijven veilig nieuwe markten en nieuwe klanten aanboren. Ze verliezen geen tijd omdat ze zelf moeten uitzoeken of een (nieuwe) klant wel kredietwaardig is.
 • Vergoeding van onbetaalde facturen: in tegenstelling tot kredietinformatieverstrekkers zullen kredietverzekeraars ook effectief tot schadeloosstelling over gaan als een verzekerde factuur uiteindelijk niet wordt betaald. Verzekeraars hebben er dus alle belang bij om de meest accurate risico-informatie te verstrekken. Hierdoor wordt zowel de cash positie alsook de solvabiliteit van de onderneming beschermd. Afschrijvingen op dubieuze debiteuren kunnen vermeden worden.

De begunstigde van een kredietverzekeringspolis is in de eerste plaats de onderneming die de kredietverzekering afsluit. Uiteraard kan en zal de kredietverlenende bank hier ook voordeel uit halen.

De bank kan de verzekeringspolis in pand nemen of als medeverzekerde deze polis afsluiten. Een andere techniek is dat de bank bedingt dat de uitkering van de verzekering rechtstreeks aan de bank gebeurt in plaats van aan de verzekerde. Verder kan de bank met zijn klant of met de verzekeringsmaatschappij afspraken maken over het periodiek verstrekken van informatie over de verzekerde debiteurenportefeuille.

 • Verlaagd kredietrisico: een kredietverzekerde klant is beter beschermd tegen insolventie wegens liquiditeitsproblemen en tegen een verminderde solvabiliteit wegens afschrijvingen op slechte debiteuren.
 • Een hogere waardering van de debiteuren: het eventuele pand van de bank op de debiteuren kan hoger gewaardeerd worden. Hierdoor is het mogelijk om de expected loss te verlagen of om meer krediet te verstrekken voor eenzelfde risico.
 • Een betere monitoring van de klant: door alle informatie die de kredietverzekeraar verstrekt is een betere permanente monitoring van het globale kredietrisico op een klant mogelijk.
 • Bank kan de gezonde groei van de onderneming volgen.
Informatie over de financiele situatie van jouw klanten
Toegang tot onze database met informatie over de financiële situatie van bedrijven wereldwijd. Zo beslist jouw klant verantwoord met welke klanten deze zakendoet, ook in het buitenland.
Kies de juiste klanten en markten om zaken te doen
Betaalt een klant niet, dan gaat onze incasso-afdeling voor jouw klant aan de slag om de factuur alsnog betaald te krijgen. Jouw klant maakt gebruik van ons incassonetwerk in meer dan 50 landen.
Wij betalen de schade die jouw bedrijf oploopt als klanten de facturen niet betalen
De kans op wanbetaling neemt toe naarmate een klant verder in het buitenland zit. Betaalt een debiteur niet? Dan krijg jouw klant via onze kredietverzekering toch zijn geld.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Wil jij weten hoe dit werkt voor jouw klanten? Neem dan contact op met jouw Rabobank Salesmanager of via onderstaande gegevens.