Една от всеки пет компании се разплаща с доставчиците си след 90 дни, сочи доклад на Allianz Trade

В България вече се договорят срокове от 180 дни, най-трудно се издължават фирмите в сектор Транспорт

 

Средният срок, в който компаниите по света получават дължимите към тях плащания, през 2023 г. достига рекордните 59 дни или с 3 дни повече в сравнение с 2022 г. За това алармират в регулярния си доклад* експертите на глобалния лидер в застраховането на търговски кредити Allianz Trade (преди Euler Hermes). 42% от фирмите са обявили официално, че се разплащат с доставчиците си в срок от 60 дни, а една от всеки пет се издължава за 90 или повече дни.

Наблюденията на експертите по управление на риска на Allianz Trade в България установяват притеснителна тенденция и у нас – през последната година има отчетливи индикации за увеличаване на просрочията и като време, и като брой.

„Въпреки че глобалният доклад на Allianz Trade не разглежда ситуацията в отделните държави, на база на ежедневната ни работа и постоянни наблюдения върху хиляди български компании, ние виждаме задълбочаващи се затруднения в разплащанията тук. Фирмите вече влизат в разговори за удължаване на кредитните периоди на дължимите плащания със своите контрагенти вече два до три пъти по-често в сравнение с преди година. Ако досега в масовия случай се преговаряше за издължаване в срок от 60 до 90 дни, вече има чести опити той да се удължи и на 180 дни.“, обясняват експертите от Allianz trade.

Мониторингът на българския офис показва още, че въпреки отсрочките давани на длъжниците, расте и делът на пълното неизпълнение на задълженията. Най-притеснителни у нас са индикациите в транспортния бранш и по-конкретно засягат основно средни и малки фирми, занимаващи се с международен товарен транспорт.

„Компаниите в този бранш удължават масово периода на разплащане от 1-2 месеца преди до 4-6 месеца в настоящия момент. Част от тях заявяват, че не биха могли да обслужат дълга си и не правят вноски. Причините са разнородни, но основните са в намалялата заетост, повишени разходи и намалени маржове, необслужени публични задължения. Така транспортният сектор се очертава ясно като най-проблематичният по този показател у нас през последната година.”, сочат още наблюденията на експертите от екипа на Allianz Trade в България.

Проблеми с просрочията в България се срещат все по-често и при малки и средни фирми в секторите агробизнес, строителство, текстил, горива и храни. Очакванията са това да е по-дълготрайна тенденция, а в строителния бранш и сектор Метали могат да бъдат засегнати и по-големи компании. Според анализаторите причините за затрудненията на бизнеса у нас са комплексни -  инфлацията, която макар и намаляваща е все още на сравнително високи нива, вътрешна политическа несигурност, макроикономическа среда (войната в Украйна и Близкия Изток), ниската покупателна способност спрямо развитите държави в ЕС, окончателното отпадане на почти всички мерки подпомагащи бизнеса по време на пандемията и др.

 

Според доклада на Allianz Trade секторите, в които компаниите чакат най-дълго, за да получат дължимите им плащания в световен мащаб са Машиностроене и производство на оборудване – средно 77 дни през 2023 г. или с 4 повече в сравнение с предходната, Транспортно оборудване – 75 дни и Строителство – 74 дни или с 6 дни повече спрямо 2022 г. Най-бързо пък получават парите си фирмите от хотелиерския и ресторантьорския бранш с 18 дни и Търговия на дребно с 25 дни. И в двата случая основната причина е, че те работят най-често с крайни потребители, които извършват плащането в момента на получаване на стоките и услугите.

„Индикациите от глобалния доклад на Allianz Trade, както и наблюденията ни на българския пазар през последната година, са „предупредителна светлина“ за бизнеса у нас. Рискът от просрочия при взаимодействия с контрагенти от България и чужбина расте и в тази ситуация превантивните мерки могат да се окажат спасителни за редица компании, защото нерядко сме свидетели на случаи, в които дори един или два проблемни договора с неизплатени задължения по тях, могат да доведат до фалит.“, обяснява Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България, която вече развива дейност под търговската марка Allianz Trade. „Един от спасителните инструменти може да бъде застраховката на търговски кредити. Със стабилен застрахователен партньор с капацитет и мащабна международна мрежа, като тази на Allianz Trade, която следи на ежедневна база над 83 млн. фирми по цял свят, може да се разчитат и на навременна информация за потенциални проблеми и проверка на контрагентите.“, допълва тя.

Наред с неблагоприятните тенденции при просрочията, глобалният доклад на Allianz Trade регистрира и рекордно увеличаване на необходимия оборотен капитал**, като през 2023 година дните, в които оборотните средства на компаниите остават блокирани, достигат средно 76. Показателят дава индикация за степента на финансова дисциплина на бизнеса и възможностите за освобождаване на средства за инвестиции, модернизация и експанзия. Това е трета поредна година, в която се отчита влошаване, а по наблюдения на експертите на Allianz Trade в България, у нас периодът на блокиране на оборотни средства е по-дълъг от средното за света.

* Докладът се основава на финансовите отчети и информация за 45 000 публични компании в 35 държави, представляващи над 40 трилиона щ.д. оборот през 2023 г. Всички данни са към 19 март 2024 г., включително данни от предходни години и тримесечия, по-специално за 2022 г.

** Необходимост от оборотен капитал  =

Материални запаси + вземания от клиенти – задължения към доставчици

Времетраене на един оборот на оборотния капитал, измерен в дни =

Средният размер на общо ангажирания оборотен капитал x 365 дни/ Годишните продажби

Evoluția inflației totale și de bază
Според изследването на Allianz Trade при песимистичния сценарий в България ще бъдат застрашени над 12% от работните места, като най-голямата част от тях са в хранително-вкусовата промишленост. По този показател на риск страната ни се нарежда на девето място, като най-тревожно е положението в Чехия, Словакия и Словения. Анализаторите обръщат внимание, че под сериозен риск е и Германия, като застрашени са близо 15% от работните места и близо 20% от БДС в страната.
Evoluția inflației totale și de bază
В доклада на Allianz Trade се правят и препоръки към правителствата на държавите в ЕС да започнат да информират по-активно гражданите и бизнеса за песимистичния сценарий и за необходимостта от промяна на нагласите в потреблението на газ, което към момента е останало без сериозни изменения в сравнение с времето преди кризата. Преминаването към режим на пестене е важно, за да могат да се попълват националните резерви. Освен това са необходими още по-целенасочени усилия за общи заявки и доставки на втечнен газ от алтернативни доставчици, както и съвместна схема за подпомагане между държавите от Европейския съюз. На национално ниво трябва да бъдат изготвени стратегии и постигнати компромисни споразумения между секторите, така че недостигът и тежестта да бъдат разпределени най-безболезнено и с най-малък риск за работни места.