Застраховането на търговски кредит има една леснодостъпна цел: да подпомогне бизнеса Ви, когато даден клиент не заплати търговско задължение.

Такава ситуация може да възникне, когато клиент стане неплатежоспособен или не плати в договорените срокове (просрочено плащане). Застраховката обезщетява част (до 90%) от задължението към Вас. Необходимо е да сте търгували в рамките на лимита, който сме Ви дали за този клиент. Научете повече за лимитите тук.

Премията се изчислява специално за Вашата компания и начина, по който търгувате. Това ни помага да гарантираме, че получавате най-добрите за Вас условия и отлично обслужване, както и достъпна премия.

Премията се базира на процент от продажбите Ви. 

Помнете, че премиите се увеличават или намаляват от година на година. Те се повлияват от загубите, които сте претърпели в миналото от клиентите, с които работите, и от сектора, в който работите. Покритието на политически риск, както и на търговски риск, струва повече. Изчисляваме най-добрата цена за Вашия случай, така че тези фактори и Вашите нужди да бъдат взети под внимание.

Търговските дългове могат да съставляват 40% или повече от бизнес активите. Дори само няколко случая на неплащане могат да окажат голямо влияние върху Вашите парични потоци. Разходите за предприятието при неплащане могат да бъдат значителни. Ако маржът на печалбата Ви е 5% и претърпите задължение в размер на 100 000, ще трябва да спечелите продажби за 2 милиона, за да компенсирате загубените печалби.

Плюс това Вашето финансово състояние може да бъде влошено от несъбираеми вземания и по други начини. Вашите парични потоци например ще бъдат засегнати и ще имате по-малък капацитет за инвестиции. Банките и източниците на финансиране може да Ви начисляват по-високи лихви. Ако служителите Ви се притесняват за бъдещето си в предприятието, това може да повлияе върху мотивацията им. Когато мислите за стойността, която ще спечелите от застраховането на търговските кредити, помислете за тези въздействия и какво биха могли да Ви струват.

Да. Износителите, притеснени за политическите събития, също могат да се възползват от покритие при неплащане като пряк резултат от събитията в страната на купувача. Типични такива случаи са войните или анулирането на договор от местната власт. Друг пример е, когато правителството налага правила, които спират износа или вноса на стоки, или когато разпоредбите спират прехвърлянето на твърда валута.

Всяка компания може да има полза от доброто управление на кредитите. Застраховането на търговски кредит е един от най-важните инструменти за целта. Ако продавате на други компании на отложено плащане, застраховането на търговски кредит може да донесе много ползи. Дори ако търгувате при други условия, ние имаме услуги, които могат да подпомогнат и укрепят Вашата търговска дейност.

Изготвили сме голяма гама от предложения във връзка с търговските кредити за различните видове предприятия и сделки. Моля, свържете се с нас, за да обсъдим какво би било най-подходящо за Вас.

Нашите застраховки са предвидени за компании с продажби от поне 1 млн. евро годишно. Ако продажбите Ви са по-ниски от тази сума, нашата застраховка вероятно не е най-подходящият за Вас продукт. Препоръчваме Ви да говорите с Вашия застрахователен брокер или банков мениджър, които ще могат да Ви насочат към други начини да защитите бизнеса си.

Много компании търгуват с дългогодишни клиенти, които изглеждат добре финансирани. Те вярват, че може да се разчита на плащане. Дори и най-силните търговски компании обаче могат да бъдат засегнати от икономическия цикъл и търговските тенденции.

Необходими са значителни инвестиции в събирането на данни, за да се следи финансовото здраве на клиентите и да се оценява риска от неплащане. Ние правим тази инвестиция, за да не Ви се налага Вие да я правите и Ви предоставяме анализите. Застраховането, подкрепено от ключова информация, Ви позволява да търгувате с увереност през всички фази на цикъла - и днес, и утре.

Да. Имаме опит в подкрепата при по-дългосрочни сделки (например многогодишни договори). Свържете се с нас и ни кажете какво Ви трябва. Ще се радваме да Ви дадем препоръки.

Има много ползи от застраховането на търговски кредит. Ако току-що сте започнали да застраховате търговски кредити, може да е полезно да преразгледате Вашите процеси и процедури, така че да извлечете най-голяма полза от полицата си. Можем да Ви консултираме и относно най-добрите практики. Ето няколко примера за това, което можете да направите.
 

  •  Обучете служителите си как да използват нашите системи. Използвайте нашата информация за лимити и оценки, за да подобрите кредитния контрол и да се защитите от катастрофални загуби вследствие на лоши дългове.
  • Демонстрирайте повишеното качество на вашите вземания, когато преговаряте с кредитори за достъп до по-добри условия.
  • Използвайте нашата информация при планирането на продажбите, за да насочите вниманието си към финансово най-стабилните нови клиенти.
  • При разработването на стратегически и бизнес планове, идентифицирайте рисковете на новите пазари и възможностите посредством нашите данни.
  • Използвайте нашите възможности и мрежата ни за събиране на вземания, за да ускорите плащанията.
  • Съгласуването на Вашите процеси с нашите системи ще подобри ефективността.
  • Укрепете паричните си потоци чрез застраховане на фактури, така че да бъдете обезщетени при неплащане.
  • Проектирайте своето финансово управление и отчетност така, че да могат да  идентифицират подобренията в ефективността.