Едно просто изчисление, което все още спъва много компании: съотношението на дълга към капитала е ключов показател, който Вашите инвеститори, кредитори и финансисти, както и доставчиците, проверяват. Решенията, които вземат относно подкрепата, която Ви оказват, ще бъдат повлияни от това съотношение. Всяко действие, което може да бъде предприето за подобряване на съотношението, ще отвори врати към по-добри условия и повече свобода да търгувате уверено.

Освобождаването на капитал чрез коригиране на съотношението незабано ще инжектира енергия във Вашата стратегия и планове за растеж. Ще могат да се приемат повече поръчки и да се дават по-добри условия на Вашите клиенти, което ще гарантира Вашата позиция спрямо конкурентите или ще ускори растежа. Затова си струва, изучавайки Вашия бизнес,  да проучите какви са потенциалните възможности за по-ефективно използване на капитала.

Подобряването на маржовете на продажбите и доходността е една от стратегиите, които ще подобрят съотношението. Укрепването на маржовете вкарва повече пари в бизнеса, стига клиентите да продължават да плащат в същите срокове. Повишаването на цените може да е предизвикателство на конкурентните пазари, така че първата стъпка може да е да разгледаме микса на продажбите: може ли да се увеличи продажбата на продукти с по-голям марж? Или да се добави стойност, за да се увеличат маржовете за цялата гама?

Намаляването на запасите е обичаен метод за регулиране на съотношението. Натрупването на запаси може да изглежда добра идея, ако поръчките се увеличават, но източването на ресурси е риск. За предпочитане е да се намерят по-ефективни от гледна точка на времето процеси и да се намалят запасите.

Управлението на дълговете на клиентите и платежните цикли е друг начин за освобождаване на капитал, а за някои предприятия той е и най-достъпният. Ако се рационализират процесите на управление на кредитите, приходните потоци ще се подобрят. Намалете лошите дългове и събирайте плащанията по-бързо, за да извлечете финансова полза и евентуално дори да спечелите време за управление на важните дейности за растежа на бизнеса. Разработихме SmartView, за да помогнем на бизнеса да следи тази критично важна информация.

Можете и сами да работите за увеличаването на продажбите или намаляването на запасите. А когато става въпрос за управление на дълговете на клиентите, можем да осигурим десетилетия опит, важна информация и гама от услуги, които да подкрепят и подпомагат бъдещия Ви бизнес.

Ако съотношението на лошите дългове към капитала във Вашия бизнес не е добро, това може да Ви попречи да се възползвате от нови възможности. Когато това се случи, може да е по-трудно да се намерят източници на финансиране. Кредиторите проверяват съотношението и забелязват съществуването на лоши дългове. Предприемете незабавни стъпки, за да ускорите плащанията и по-бързо да съберете фактурите от клиентите си. Погрижете се броят и стойността на забавените плащания да не се увеличава. Професионалното управление на кредитите е ключът към предотвратяване повторното възникване на този проблем. Ние можем да Ви помогнем да подобрите процесите си по управление на кредитите чрез нашите уникални информационни инструменти, за да проектираме най-ефективните условия и плащания за клиентите. Всичко това се подкрепя от нашето застраховане на търговски кредит, целящо да подмомага растежа на Вашата компания и да намали лошите дългове.