Het regeerakkoord is lang en breed uitgemeten in de media de afgelopen maanden. Voor veel MKB’ers is het lastig om grip te houden op de bepalingen die invloed op hen zullen hebben; zij zien door de bomen het bos niet meer. Wie komt nou echt door die dikke pil aan informatie heen? Daarom hebben we acht relevante punten uit het regeerakkoord onder elkaar gezet.

Het kabinet zet de oprichting van een Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling InvestNL door

Het kabinet stelt daartoe behoorlijk wat geld beschikbaar als eigen vermogen: maar liefst 2,5 miljard euro. InvestNL moet investeringen mogelijk maken die – vanwege hun onzekere risico, rendementsverhouding of lange, onzekere terugverdientijden – onvoldoende financiering in de markt kunnen aantrekken. Denk hierbij aan investeringen in energietransitie en digitalisering. Ook levert InvestNL startkapitaal voor innovatieve startups en scaleups, en ondersteuning aan Nederlandse bedrijven bij export en buitenlandse investeringen. Handig voor ambitieuze bedrijven!

Werk je in agrifood? Let dan op: de overheid kan sectorale afspraken in de land- en tuinbouw algemeen verbindend verklaren (AVV-en)

Met de term wordt een ‘normstellende maatregel’ bedoeld, waarvan naleving met de wet afgedwongen kan worden, eventueel via strafbepalingen of sancties. Het gaat om afspraken voor bijvoorbeeld de financiering van onderzoek naar innovatieve producten en het verplichten van duurzamere standaarden. Hierbij wordt rekening gehouden met Europese kaders en de Nederlandse exportpositie. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) krijgt een speciaal team voor geschillenbeslechting in de agro/nutri-keten.

Eindelijk: de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) wordt verkort van twee naar één jaar. Dit om te bevorderen dat het MKB weer meer personeel in (vaste) dienst durft te nemen

Nederland kent dan ook een uniek lange doorbetalingstijd ten opzichte van andere landen. Deze regeling betekent een langverwachte verlichting van de verplichting voor een groot deel van de Nederlandse bedrijven, zeker in het MKB. De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen in het tweede jaar gaan over naar het UWV. De ontslagbescherming van twee jaar blijft wel in stand. De collectieve kosten van het tweede jaar worden gedekt via een uniforme premie die betaald gaat worden door kleine werkgevers.

Aanbesteden door de overheid moet veel toegankelijker worden voor het MKB

Elke ondernemer kent het probleem: facturen worden lang niet altijd (tijdig) betaald. De Rijksoverheid betaalt gelukkig altijd binnen dertig dagen en stimuleert bedrijven en andere (semi-)overheden straks ook om het betaalgedrag te verbeteren. Op deze manier hoop de overheid het MKB tegemoet te komen bij aanbestedingen.

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en de innovatiekredieten voor het MKB worden uitgebreid

Het MKB verdient volgens het kabinet een krachtigere rol in het innovatiebeleid (en dat vinden wij ook). Het kabinet investeert daarom 200 miljoen euro per jaar in fundamenteel onderzoek. Daarnaast wordt 200 miljoen euro per jaar extra beschikbaar gesteld voor toegepast onderzoek. Onderdeel daarvan is extra investering in grote technologische instituten die aantoonbaar aan marktbehoeften tegemoetkomen en in publiek-private samenwerking bij universiteiten en hogescholen met een focus op bèta en techniek.

Om de (grens)barrières voor digitaal ondernemerschap weg te nemen zal het kabinet zich in Europa inzetten om te komen tot een Europese digitale markt

In een digitale interne markt hebben consumenten meer keuze voor lagere prijzen en hebben producenten een groter afzetgebied. De aanpak richt zich onder andere op het wegnemen van belemmeringen, zoals tegenstrijdige nationale wetgeving en voorschriften. In onze digitaliserende samenleving levert dit voor veel MKB’ers een breed scala aan nieuwe kansen op. E-commercebedrijven kunnen hierdoor groeien, vooral over de grens. De Europese Commissie denkt dat de digitale markt zal zorgen voor een opbrengst van 415 miljoen euro per jaar en voor het creëren van honderdduizenden banen. In 2020 zal volgens de Commissie het BBP met 4,1 procent gestegen zijn als gevolg van een sterkere digitale interne markt.

MKB’ers verenigt u. De mededingingswet wordt aangepast zodat samenwerking in de land- en tuinbouw expliciet wordt toegestaan

Dit om de ongelijke machtsverhoudingen in de keten te compenseren. Het woord ‘expliciet’ is een poging tot verbetering van de nu al bestaande mogelijkheden voor tuinders en telersverengingen om zich te verenigen tegen de grote retailers. Meer ruimte dus voor de minder grote reuzen onder ons.

De overheid beschikt over veel algemene, openbare informatie. Deze data worden goed vindbaar en toegankelijk gemaakt, in de vorm van open data

Vanaf het moment dat de Wet open overheid in werking treedt, wordt alle data die de overheid produceert altijd gezien als open data, tenzij er een reden is om de gegevens niet publiek te maken. Dat betekent dat in de nabije toekomst zo goed als alle data die de overheid produceert of gebruikt ook voor derden beschikbaar zal zijn. Denk aan de details over de vergunningaanvragen of de kosten en het rendement van aanbestedingen. Bedrijven die hierop attent zijn, kunnen kans zien om hier op commerciële wijze op in te springen.