Ačkoliv oživení bude nerovnoměrné, předpokládá se v  letech 2021 a 2022 silný růst celosvětové ekonomiky (očekávaný růst globálního HDP se v roce 2021 pohybuje okolo 5,5 % ). Společnosti, které chtějí opět oživit své podnikání a chopit se nových příležitostí, by měly být připraveny na případná rizika spojená se změnou trhu po pandemii.

Velkou motivací firem k oživení podnikání jsou vysoké úspory spotřebitelů, které vznikly během pandemie. Díky tomu se zvyšuje poptávka a to vyvolává efekt tzv. „ekonomického dohánění“. Z důvodu omezených zásob však tato zvýšená poptávka zároveň vede i k růstu cen.

Státní podpora bude do konce roku 2022 v jednotlivých zemích postupně zrušena. Abyste mohli obchodovat s jistotou, měli byste postupovat opatrně a zajistit, aby byla vaše společnost co nejvíce chráněna před rizikem insolvencí.

Zatímco během pandemie bylo pro firmy klíčovým cílem zajištění obchodní likvidity, současné oživení je především o řízení cash flow s cílem využít příležitostí k růstu a to navzdory téměř neustálemu zvyšování cen komodit.  

Udržení cash flow bude náročné zejména pro ty firmy, kterým během krize vypadly příjmy a musí se připravit na zrušení státní podpory.

Bez odpovídajícího cash flow však budou společnosti čelit problémům s doplněním zásob potřebných k návratu růstu obratu a prodeje na úroveň před pandemií. Tento problém pravděpodobně zhorší hotovost vázaná v nedokončené výrobě, v hotových výrobcích a také potřeba vyčlenit prostředky na platby dodavatelům. Může tak vzniknout i mezera ve financování. Díky zpožděným platbám od klientů a tím omezené schopnosti platit dodavatelům dochází k řetězovému efektu zpožďování plateb v celém obchodním řetězci.

Jak co nejvíce eliminovat tento problém? Buďte proaktivní při „nahánění“ pohledávek, a podnikejte příslušné kroky, jakmile je naztraderazená faktura po datu splatnosti, zasílejte upomínky se žádostí o úhradu a evidujte si všechny interakce s klienty.

Doporučujeme, abyste se se svými zákazníky dohodli na přesném časovém plánu úhrad a vedli si podrobné písemné záznamy o veškeré komunikaci, včetně pokusů o vymáhání a reakce klietů.

Pokud se tyto snahy o udržení cash flow ukáží jako neúspěšné, můžete svým dlužníkům představit další možné kroky: eskalovat problém v rámci společnosti dlužníka, ukončit obchodování, pověřit třetí stranu vymáháním pohledávek, případně se obrátit na právního zástupce, aby podnikl příslušné právní úkony.

Pojistitelé  pohledávek neřeší jen odškodnění v případě neplacení. Mohou vám být nápomocni i během procesu vymáhání pohledávek. Nejsilnější pojistitelé na trhu vám mohou pomoci vyhnout se nedobytným dluhům.

Allianz Trade nabízí celou řadu služeb. Pro naše klienty prověřujeme bonitu a finanční stabilitu jejich stávajících obchodních partnerů, stanovujeme maximální částku odškodnění v případě, že odběratel nezaplatí, poskytujeme aktualizace obchodních limitů, zkontrolujeme bonitu nových potenciálních zákazníků a také prověříme a odškodníme v případě naztraderazení.

Celková míra insolvencí počas pandemie dramaticky klesla na přibližně 50% úroveň roku 2019, a to zejména díky bezprecedentní vlně státní podpory. Očekává se, že tato snížená úroveň rizika bude přetrvávat ještě v několika následujích měsících. Tato zpráva je pozitivní pro společnosti, které chtějí expandovat. Dává jim to větší jistotu při obchodování a získávání plateb v této nejisté době.

Existují dvě základní formy růstu: přirozená evoluce (kapitalizace mezi stávajícími klienty) a expanze, která zahrnuje spolupráci s novými klienty a vstup na nové trhy.

Přirozený vývoj koncentruje riziko mezi klíčové třetí strany. V případě, že obchodní partner nezaplatí, podniky čelí větší mimořádné ztrátě. Toto riziko neplacení však může být kryto pojištěním pohledávek, což dává firmám jistotu a mohou se tak zaměřit na zvýšenou poptávku mezi stávajícími zákazníky.

Pokud jde o expanzi, nedostatek zkušeností se vstupem na nový trh nebo nedostatečná znalost nového zákazníka může výrazně zvýšit riziko. K možnostem, jak riziko zmírnit, patří obchodování v malých objemech s postupným navyšováním a také  spolupráce s poskytovatelem pojištění pohledávek, který má zkušenosti s hodnocením nových odběratelů na cílových trzích. V tomto scénáři pojistitelé pohledávek pravděpodobně zvýší počáteční úvěrový limit, aby podpořili expanzi svých klientů a pomohli jim pružněji využít příležitostí k růstu.

Bez ohledu na způsob, jakým se společnost pokouší růst, je třeba zajistit silný  provozní kapitál. Z obchodního hlediska má tedy smysl pečlivě plánovat cash flow (připustit i možnost dalšího lockdownu) a v předstihu získat přístup k likviditě, pokud ještě nebyla zajištěna. Jedním z aspektů řízení provozního kapitálu je  stanovení platebních podmínek s dodavateli a zákazníky. I toto je oblast, ve které může pojišťovna pohledávek, která má vedoucí postavení na trhu, nabídnout podporu díky svým významným znalostem a zkušenostem.

Porovnávání účetních knih je obzvláště účinným způsobem  hodnocení úvěrového rizika potenciálních klientů. Poskytuje přehled o finančním zdraví společností a představu o jejich schopnosti splácet úvěry. Rizika nových trhů lze hodnotit pomocí analýzy makroekonomických údajů specifických pro daný region a vytvořením map  rizika země nebo  sektoru: viz naše reporty o riziku zemí nebo riziku sektorů.

V takovém dynamickém obchodním prostředí standardní roční hodnocení jednoduše nestačí. V době, kdy budou zveřejněny účetní uzávěrky za období zasažené Covidem-19 odhalující rozsah poklesu, již jednotlivé ekonomiky budou v cyklu růstu. Společnosti potřebují znát nejnovější hodnocení finančního zdraví svých klientů a mít nejaktuálnější informace. Ať už si je již shromáždí sami nebo ve spojení s pojistitelem pohledávek. Síť analytiků v Allianz Trade, kteří se věnují získávání primárních údajů od společností, tak mohou klientům poskytnout aktuální informace, které nejsou závislé na koncoročních výkazech.

Jelikož vlády postupně ruší státní podpory, doporučujeme společnostem, aby se připravily na riziko insolvencí a monitorovaly finanční zdraví svých obchodních partnerů a to, zda se u nich nevyskytují známky finančních problémů. Tato riziková kategorie zahrnuje zákazníky v dodavatelském řetězci, kteří již zápasí s vysokým dluhem, nebo ty, kteří jsou zatíženi vysokými náklady na úroky. Zahrnuje také firmy s nízkými provozními maržemi a firmy, které mají problémy s plněním svých finančních závazků. Mnohé společnosti mohly mít již před pandemií oslabené finanční výkazy. Zde je několik klíčových varovných signálů, že by právě váš zákazník mohl představovat riziko neplacení:

 • Váš zákazník nedávno ztratil významného klienta/dodavatele.
 • Prodlužuje se doba dodání zboží a/nebo úhrada faktur.
 • Váš zákazník požádá o opětovné projednání smlouvy.
 • Jeho investoři odmítají obnovit smlouvy.
 • Pokouší se přejít na alternativní zdroje financování.
 • Jeho akce jsou nedostatečně výkonné nebo dochází k jejich snižování.
 • Ceny úvěrových swapů (CDS) se zvýšily.
 • Mezi vedoucími pracovníky v dané firmě vládne nespokojenost.
 • Společnost přitahuje negativní zpravodajství v médiích.
 • Není schopen vyplácet mzdy/ odvádět sociální odvody
 • Jsou jmenováni poradci pro restrukturalizaci.

Pandemie pomohla odhalit rizika a slabá místa v širokých dodavatelských řetězcích, které fungovaly systémem just-in-time. Zatímco firmy – velké i malé – věřily v modely štíhlé nabídky, dnes je všeobecně akceptována potřeba diverzifikace a dodatečných kapacit, i když to znamená obětovat marži.

Doporučujeme firmám, aby co nejdříve přehodnotily své dodavatele prvního, druhého a třetího stupně, aby mohly identifikovat a lépe pochopit případná rizika dodavatelských řetězců. Tato analýza může pomoci firmám zajistit se proti novým pandemickým omezením a budoucím krizím a může působit jako odrazový můstek pro dlouhodobější transformaci.

Pro efektivní hodnocení rizik je důležité získat co nejvíce kritických údajů o dodavatelském řetězci na všech jeho úrovních. Tyto informace se pak využijí při plánování jednotlivých scénářů problémů v dodavatelském řetězci a jejich dopadů na kritické funkce. Po zjištění nedostatku mohou společnosti navrhnout strategie alternativních zdrojů, přičemž ale musí zohlednit vliv tarifů a nákladů.

Ekonomický dopad pandemie je bezprecedentní ve svém rozsahu i rychlosti. Díky státním podporám v jednotlivých zemích však nedošlo k tak obávanému rozsáhlému propouštění. Vzrostla míra úspor v domácnostech a tím se připravila půda pro rozsáhlé a rychlé oživení globální ekonomiky.

Společnosti, které budou v tomto prostředí prosperovat, budou ty, které budou schopny zmírnit riziko na takovou úroveň, aby mohly obchodovat s jistotou.

Pojištění pohledávek je vysoce efektivní způsob jak toho dosáhnout. Vedoucí pojistitelé pohledávek na trhu, jako je například Allianz Trade, odškodní vaši společnost v případě nedobytného dluhu. V první řadě vám ale pomohou vyhnout se špatným dluhům tím, že vám poskytnou komplexní přehled o neustále se měnícím rizikovém prostředí, což vám umožní identifikovat zranitelná místa zákazníků, snížit rizika svých dodavatelských řetězců a chránit své podnikání před platební neschopností. Kromě toho vám pomohou s vymáháním pohledávek a udržení cenného cash flow.

Více se dozvíte, pokud si stáhnete náš e-book: e-book: Využite příležitosti: Jak po pandemii zmírnit riziko a udržitelně růst.