Poistenie pohľadávok


Pomáhame firmám získať kontrolu nad budúcnosťou. Budujte svoje podnikanie s podporou našich jedinečných obchodných znalostí.

Čo je poistenie pohľadávok?

Poistenie pohľadávok kryje vaše pohľadávky počas obdobia 12 mesiacov s cieľom ochrániť váš cash flow. Sledujeme informácie o finančnom zdraví vašich odberateľov. Priebežne vás informujeme o vývoji, aby ste mohli obchodovať s istotou. Ak sa vaši odberatelia dostanú do platobnej neschopnosti alebo nedokážu plniť svoje záväzky, dostanete odškodnenie až do hodnoty dodaných tovarov a služieb.
 • Kontrola situácie odberateľa:
 • Analyzujeme bonitu a finančnú stabilitu vašich odberateľov a monitorujeme riziká neplatenia, aby ste sa vyhli finančným stratám.
 • Kalkulácia poistných limitov:
 • Pre každého odberateľa stanovíme poistný limit. Pokiaľ vám tento odberateľ nezaplatí, uhradíme vám sumu maximálne do jeho výšky.
 • Každodenné podnikanie:
 • Obchodujete so svojimi existujúcimi odberateľmi tak ako doteraz a my vám kryjeme riziko až do výšky poistného limitu.
 • Aktualizácie poistných limitov:
 • Budeme vás priebežne informovať o zmenách v limitoch, ktoré sa môžu počas poistnenia zvýšiť alebo znížiť pri zmene podmienok.
 • Rozvoj podnikania:
 • Overte si u nás bonitu vašich nových potenciálnych odberateľov. Naši špecialisti ju potvrdia alebo vám vysvetlia dôvody zamietnutia.
 • Hlásenie poistnej udalosti: 
 • Ak vám odberateľ nezaplatí, váš nárok preveríme a ak sú splnené všetky podmienky poistnej zmluvy, odškodníme vás.

Získajte prístup ku komplexným a aktuálnym informáciám o meniacom sa riziku v portfóliu vašich odberateľov.  Spravujte objednávky a platby vašich odberateľov s väčšou istotou.

Pohľadávky z obchodného styku sú chránené a váš cash flow a výnosy budú bezpečnejšie.  Obchodní partneri, banky, audítori aj investori jasne uvidia silu vášho podnikania.

Identifikujte vaše príležitosti na rast a expanziu. Uvoľnite si zdroje na rozvoj podnikania s novými odberateľmi a vstúpne bezpečnejšie na nové zahraničné trhy.
Globálny líder
krajín na celom svete
Prediktívne pohľady
 sledovaných firiem
Pevné základy
hodnotenie agentúry Standard & Poor’s
Riziko neplatenia existuje aj vtedy, keď sú vašimi odberateľmi uznávané spoločnosti. Poistenie pohľadávok kryje obchodné a politické riziká, ktoré znemožnia uhradiť vám peňažné prostriedky. Využite naše poistné zmluvy na zníženie dôsledkov platobnej neschopnosti odberateľa a zmiernenie rizík neplatenia. Sledujeme finančné zdravie vašich odberateľov a klasifikujeme ich systémom bodovania. Nastavte si limity obchodovania na kontrolu veľkosti a frekvencie objednávok, ktoré prijmete od nových alebo existujúcich odberateľov. Neustále monitorujeme klasifikáciu a informujeme vás o zmenách na základe finančných problémov, ktorým čelia vaši odberatelia. Môžete upraviť vaše poistné limity na krytie poistného rizika. Naše služby vymáhania pohľadávok podporujú vaše vlastné procesy a optimalizujú mieru platieb. Vaše bankové a obchodné vzťahy sa môžu zlepšiť, ak máte poistenie pohľadávok.