Poistenie pohľadávok


Pomáhame firmám získať kontrolu nad budúcnosťou. Budujte svoje podnikanie s podporou našich jedinečných obchodných znalostí.
Poistenie pohľadávok kryje vaše pohľadávky počas obdobia 12 mesiacov s cieľom ochrániť váš cash flow. Sledujeme informácie o finančnom zdraví vašich odberateľov. Priebežne vás informujeme o vývoji, aby ste mohli obchodovať s istotou. Ak sa vaši odberatelia dostanú do platobnej neschopnosti alebo nedokážu plniť svoje záväzky, dostanete odškodnenie až do hodnoty dodaných tovarov a služieb.
  • Kontrola situácie odberateľa: Analyzujeme bonitu a finančnú stabilitu vašich odberateľov a monitorujeme riziká neplatenia, aby ste sa vyhli finančným stratám.
  • Kalkulácia poistných limitov: Pre každého odberateľa stanovíme poistný limit. Pokiaľ vám tento odberateľ nezaplatí, uhradíme vám sumu maximálne do jeho výšky.
  • Každodenné podnikanie: Obchodujete so svojimi existujúcimi odberateľmi tak ako doteraz a my vám kryjeme riziko až do výšky poistného limitu.
  • Aktualizácie poistných limitov: Budeme vás priebežne informovať o zmenách v limitoch, ktoré sa môžu počas poistnenia zvýšiť alebo znížiť pri zmene podmienok.
  • Rozvoj podnikania: Overte si u nás bonitu vašich nových potenciálnych odberateľov. Naši špecialisti ju potvrdia alebo vám vysvetlia dôvody zamietnutia.
  • Hlásenie poistnej udalosti:  Ak vám odberateľ nezaplatí, váš nárok preveríme a ak sú splnené všetky podmienky poistnej zmluvy, odškodníme vás.
PREČO POISTENIE POHĽADÁVOK

Získajte prístup ku komplexným a aktuálnym informáciám o meniacom sa riziku v portfóliu vašich odberateľov.  Spravujte objednávky a platby vašich odberateľov s väčšou istotou.

Pohľadávky z obchodného styku sú chránené a váš cash flow a výnosy budú bezpečnejšie.  Obchodní partneri, banky, audítori aj investori jasne uvidia silu vášho podnikania.

Identifikujte vaše príležitosti na rast a expanziu. Uvoľnite si zdroje na rozvoj podnikania s novými odberateľmi a vstúpne bezpečnejšie na nové zahraničné trhy.
Allianz Trade je globálnym lídrom v oblasti poistenia pohľadávok a riadenia obchodných úverov, poskytuje riešenia šité na mieru určené na zmiernenie rizík súvisiacich s nedobytnými pohľadávkami, a tým zabezpečuje finančnú stabilitu firiem. Naše produkty a služby pomáhajú spoločnostiam s riadením rizík, riadením cash flow, ochranou pohľadávok, poistením záruky, procesmi vymáhania pohľadávok a poistením pohľadávok v e-commerce, ktoré zabezpečujú finančnú odolnosť podnikov našich klientov. Naše odborné znalosti v oblasti zmierňovania rizika a financovania nás stavajú do pozície spoľahlivého poradcu, ktorý umožňuje spoločnostiam usilujúcim sa o globálny úspech expandovať na medzinárodné trhy s istotou. Naše činnosti sú postavené na podpore vzťahov medzi jednotlivcami a organizáciami, vzťahov, ktoré presahujú hranice všetkých podôb - geografické, finančné, odvetvové a ďalšie. Neustále si uvedomujeme, že naša práca má vplyv na komunity, ktorým poskytujeme služby, a že máme povinnosť pomáhať a podporovať ostatných. V Allianz Trade sme pevne odhodlaní presadzovať rovnosť pre všetkých bez diskriminácie, a to tak medzi našimi vlastnými spolupracovníkmi, ako aj v mnohých vzťahoch mimo nášho podnikania.
Riziko neplatenia existuje aj vtedy, keď sú vašimi odberateľmi uznávané spoločnosti. Poistenie pohľadávok kryje obchodné a politické riziká, ktoré znemožnia uhradiť vám peňažné prostriedky. Využite naše poistné zmluvy na zníženie dôsledkov platobnej neschopnosti odberateľa a zmiernenie rizík neplatenia. Sledujeme finančné zdravie vašich odberateľov a klasifikujeme ich systémom bodovania. Nastavte si limity obchodovania na kontrolu veľkosti a frekvencie objednávok, ktoré prijmete od nových alebo existujúcich odberateľov. Neustále monitorujeme klasifikáciu a informujeme vás o zmenách na základe finančných problémov, ktorým čelia vaši odberatelia. Môžete upraviť vaše poistné limity na krytie poistného rizika. Naše služby vymáhania pohľadávok podporujú vaše vlastné procesy a optimalizujú mieru platieb. Vaše bankové a obchodné vzťahy sa môžu zlepšiť, ak máte poistenie pohľadávok.