Právne informácie

Euler Hermes

A Société Anonyme (spoločnosť s ručením obmedzeným) s Predstavenstvom a Dozornou radou

Capital: 14 451 032,64 € ​

Paris Trade and Companies Register no. B 552 040 594

Poisťovacia holdingová spoločnosť

AUTORSKÉ PRÁVO 

Euler Hermes 2019. Všetky práva vyhradené.

DÔVERYHODNOSŤ STRÁNKY

Vydavateľ stránky: Euler Hermes, 1 place des Saisons, 92048 PARIS-LA DEFENSE, FRANCE CEDEX

Stránku navrhla spoločnosť : Euler Hermes, Makheia Digital et Expertime / 4.0  
Riaditeľ publikácií: Joan Wasylik

Majiteľ stránky:  Euler Hermes S.A, 1, place des Saisons, 92048 PARIS -LA DEFENSE CEDEX

Fotografie stránky:

Domovská stránka:  Euler Hermes zamestnanci, fotografie vyrobil Jean-Philippe Cervel, všetky práva vyhradené.

Ďalšie obrázky: súbor obrázkov bez licenčného poplatku​

Táto stránka a jej obsah, vrátane všetkých informácii a ilustrácii sú chránené francúzskym zákonom o intelektuálnom vlastníctve. Obchodné mená, logá a obchodné značky zaregistrované Euler Hermes a jej pobočkami sú ich výhradným vlastníctvom a nemôžu byť použité bez ich predchádzajúceho písomného súhlasu. Obsah stránky sa môže kopírovať, rozmnožovať alebo šíriť ďalej za osobným účelom iba so súhlasom vydavateľa stránky. Akákoľvek kópia,  reprodukcia alebo distribúcia musia jasne označovať meno autora a zdroj.

ZODPOVEDNOSŤ

Spoločnosť Euler Hermes alebo jej pobočky sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za možné nepriame škody, ktorými môžu byť napr. finančná alebo obchodná strata, strata zisku, prerušenie obchodu, deficit v tržbách, akékoľvek súdne procesy spôsobené treťou stranou proti používateľovi stránky, vyplývajúce z používania stránky alebo akýchkoľvek informácií zverejnených na tejto stránke.

ODKAZY

Na vytvorenie hypertextového prepojenia z tejto alebo na túto webovú stránku je potrebné najskôr podpísať zmluvu s vydavateľom stránky.

VÍRUSY

Zodpovednosť za všetky opatrenia vzťahujúce sa na ochranu Vašich údajov a/alebo softvérových aplikácii a/alebo hardvéru pred vírusmi je na Vašej strane.

REGISTROVANÁ WEBOVÁ STRÁNKA

Naša webová stránka je zaregistrovaná na Francúzskom úrade pre ochranu údajov – CNIL.​