Financovanie obchodov pre medzinárodné spoločnosti

Allianz Trade pre nadnárodné spoločnosti

Ochrana vašej organizácie pred meškajúcimi platbami alebo nezaplatením je zložitejšia, keď pôsobíte vo viacerých štátoch a vykonávate rôznorodé obchodné operácie. Preto pri manažmente zložitých obchodných dohôd potrebujete mať vo všetkom úplne jasno a mať všetko pod kontrolou.
 
Poistenie úverov v medzinárodnom obchode neposkytuje len dodatočnú ochranu vašej spoločnosti a vášho hospodárskeho výsledku. Ponúka vám aj jedinečné poznatky a údaje na rozširovanie vašich trhov a ziskový rast.

Allianz Trade pre nadnárodné spoločnosti vám ponúka relevantné poznatky o trhoch a ekonomike a poistenie obchodných úverov, aby ste mali pokoj v duši a mohli sa sústrediť na stratégiu a operácie svojej spoločnosti.

Náš tím odborníkov vám prináša kombináciu našich miestnych poznatkov a globálne kontakty na podniky a finančné inštitúcie. Spolupracujeme s vami, aby sme vám pomáhali prijímať rýchle, informované rozhodnutia týkajúce sa rizík, ktoré zodpovedajú globálne koordinovaným štandardom v oblasti dodržiavania súladu, optimalizovali vaše riadenie rizík v medzinárodnom obchode a pritom odstraňovali prekážky obchodovania.

Okrem vyhradených riešení zameraných na medzinárodné riziká môžete očakávať prvotriedne technológie, ktoré vám pomôžu prijímať informované rozhodnutia o riadení rizík a spravovať vaše stratégie v reálnom čase. 

World Program je na mieru šité riešenie pre medzinárodné podniky pôsobiace v dvoch alebo viacerých štátoch, ktoré chcú nadväzovať ziskovejšie partnerstvá v globálnej ekonomike.

Žiadne dva programy nie sú rovnaké, pretože každý je prispôsobený konkrétnym požiadavkám vašej spoločnosti a jej ambíciám v globálnom obchode. Prispôsobujeme sa vašej geografickej štruktúre a obchodnej stratégii, či už radšej riadite svoj program z centrály alebo chcete, aby vaše subjekty spolupracovali priamo s našimi tímami v teréne.

Hlavné výhody:

 • Globálny rámec s miestnou flexibilitou
 • Ochrana pred meškajúcimi platbami a platobnou neschopnosťou
 • Pokrytie politického rizika
 • Služba medzinárodného vymáhania dlhov

World Program je na mieru šité riešenie pre banky a finančné inštitúcie, ktoré ponúka celý rad produktov na financovanie pohľadávok, záväzkov a sekuritizáciu pohľadávok z obchodného styku.

Toto riešenie prispôsobíme, aby sme splnili požiadavky vašich konkrétnych transakcií v oblasti financovania obchodov. Jeho štruktúra je navrhnutá tak, aby odzrkadľovala vašu organizáciu, maximalizovala výhody spojené s blízkosťou rizika a vašich miestnych pobočiek, v spojitosti s globálnym vnímaním.

Hlavné výhody:

 • Rozšíriť spektrum vhodných pohľadávok používaných na financovanie
 • Zvýšiť kapacitu financovania
 • Potenciál optimalizácie kapitálovej úľavy
 • Náš rating AA: Keďže sme súčasť skupiny Allianz, naša finančná stabilita je bezkonkurenčná

Naša stratégia Excess of Loss je zameraná na spoločnosti s mohutnými postupmi riadenia úverov, ktoré hľadajú flexibilné riešenie riadenia svojho úverového rizika a jej cieľom je chrániť súvahu pred katastrofickými stratami, s pridaným benefitom vo forme 12-mesačných limitov bez možnosti zrušenia.

Naše na mieru šité programy majú svoj vlastný špecializovaný tím upisovania a môžu sa pochváliť nasledujúcimi hlavnými výhodami:

 • Kontrola nad vaším každodenným úverovým riadením s vysokým ľubovoľným limitom
 • Istota krytia s 12-mesačnými limitmi bez možnosti zrušenia
 • Prispôsobenie a vytvorenie produktu, ktorý plní vaše potreby
 • Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti

Pôsobenie v čoraz globalizovanejšom svete sťažuje riadenie rizík. Organizáciám, ktoré požadujú krytie politického rizika, strednodobé stratégie, štruktúrované obchody alebo jednorazové transakcie, ponúka náš Specialty Credit celý rad na mieru šitých riešení, ktorých úlohou je zmierňovať a riadiť riziká.

Spoločnosti sa spoliehajú na naše prvotriedne skúsenosti a odbornosť v oblasti analyzovania rizík, aby zabezpečili svoje aktíva a zaistili dodržiavanie regulačných a finančných orgánov a partnerov.

Hlavné výhody:

 • Zmierňuje tlak na expozície protistranám a kapitálovú úľavu pre finančné inštitúcie
 • Individuálne podmienky stratégie
 • Limity bez možnosti zrušenia
 • Krytie politického rizika v jednom alebo viacerých štátoch
 • Flexibilné zdieľanie rizika

Odomknite plný potenciál globálneho obchodovania

Ako globálny líder poistenia obchodných úverov poskytujeme služby viac než 66 000 klientom a na celom svete chránime obchodné transakcie v hodnote 962 mld. EUR.

Či už vstupujete na nový trh, obchodujete s novými zákazníkmi, hľadáte vhodných partnerov alebo vykonávate centralizáciu svojich globálnych prevádzok, vďaka nám budete o krok vpredu. Sledujeme a analyzujeme spoločnosti aktívne na trhoch, ktoré reprezentujú 92 % celosvetového HDP, aby sme vašu medzinárodnú spoločnosť ochránili pred hospodárskou neistotou.

Dodatočná podpora na odstraňovanie prekážok obchodovania

 • Medzinárodné vymáhanie dlhov: Skutočne kompletná služba globálneho vymáhania komerčných dlhov.
 • Garančné poistky a záruky: Naše garančné poistky vám poskytujú vyššiu bezpečnosť pri obchodovaní a zväčšovaní vášho podniku, keď to potrebujete.
 • Produkty doplnkového krytia: Ideálne pri obchodovaní so zvýšeným rizikom a na problematických trhoch, kde si krátkodobé transakcie vyžadujú dodatočnú podporu.
 • Poistenie podniku proti podvodom „Fidelity“: „Fidelity“ pokrýva finančné straty, ktoré spôsobili vaši zamestnanci a dodávatelia.
Na naše služby sa môžete spoľahnúť. Ako líder na globálnom trhu máme zdroje a bohaté odborné znalosti na poskytovanie správnej služby všade, kde obchodujete.
Sledujte vývoj na svojich trhoch, finančnú štruktúru a ochotu riskovať. Prispôsobte riadenie rizík svojho portfólia obchodným príležitostiam a miestnym podmienkam.
Prístup k službám, ktoré potrebujete kedykoľvek a kdekoľvek, vďaka našim výkonným on-line systémom a webovým technológiám. Integrácia s našimi systémami pre bezproblémovú podporu.
Každý nový trh prináša nové výzvy pre medzinárodný obchod s mnohými hrozbami pre vašu ziskovosť. Úspech je závislý od obratnej identifikácie, hodnotenia a monitorovania rizík pomocou sofistikovaných nástrojov a práce s pokročilými údajmi. Naše služby sú navrhnuté na podporu vášho úspechu. Pracujeme spoločne s našimi klientmi a ponúkame celý rad riešení na riadenie rizík. Nadnárodným spoločnostiam poskytujeme nástroje na rozhodovanie a v kľúčových témach poskytujeme poradenstvo. Napríklad ako nastaviť najlepšie platobné podmienky pre medzinárodný obchod. Naše vlastné informácie sú k dispozícii na to, aby mali vaše rozhodnutia väčšiu váhu a slúžili vášmu plánu rozvoja. Následne ich využite na sledovanie výsledkov svojich aktivít a výkonnosti vašej firmy.