Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Euler Hermes, člen skupiny Allianz, spolu so svojimi organizačnými zložkami a pobočkami je popredným svetovým poskytovateľom riešení poistenia úverov v celej Európe a vo svete. Euler Hermes poskytuje B2B finančné produkty a služby, ktoré pomáhajú zákazníkom po celom svete dômyselne obchodovať a bezpečne rozvíjať svoje podnikanie.

Toto vyhlásenie sa týka nasledujúcich právnických osôb:

Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava

a

Euler Hermes Group SAS organizačná zložka

Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava

(„Euler Hermes“, „my”, „nás“ alebo „náš“)

V spoločnosti Euler Hermes dbáme o Vaše osobné údaje. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje druhy osobných údajov, ktoré o Vás získavame, ako a prečo ich získavame a používame, a ako dlho sa uchovávajú. Taktiež vysvetľujeme Vaše práva na prístup, nápravu alebo námietku voči spracovaniu týchto údajov (vrátane vyžiadania odstránenia podľa platných zákonov a nariadení).

Prosíme Vás, aby ste si toto vyhlásenie pozorne prečítali. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na privacy.SK@eulerhermes.com

1. Všeobecné informácie

 

1.1 Táto časť sa týka zákazníkov, maklérov, agentov a tretích strán, ako aj osôb, ktoré práve navštevujú naše webové stránky.

 

1.2 Je Euler Hermes „osoba zodpovedná za spracovanie údajov“? Čo to znamená?

Áno, Euler Hermes je „osoba zodpovedná za spracovanie údajov“ ako je vymedzené platnými zákonmi a nariadeniami (konkrétne Nariadením EÚ o Všeobecnej Ochrane Údajov). To znamená, že spoločnosť Euler Hermes je právnickou osobou, ktorá má kontrolu nad osobnými údajmi, ktoré získava, a zo zákona sa od nej vyžaduje, aby zabezpečila prevádzku, procesy a postupy na ochranu týchto údajov a rešpektovanie práv jednotlivcov, ktorých údaje sa získavajú.

1.3 Aký druh osobných údajov o Vás Euler Hermes získava?

V závislosti od toho, aké informácie poskytnete alebo akú možnosť si zvolíte, spoločnosť Euler Hermes o Vás môže získať nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad to, kedy ste uzatvorili zmluvu o poskytovaní služieb, ako napríklad Vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, pracovné zaradenie, názov spoločnosti.
 • Ak navštívite našu webovú stránku, tak o Vás získavame informácie pomocou súborov cookies. Súbor cookie je malý dátový údaj, ktorý je uložený vo Vašom zariadení a umožňuje nám znova identifikovať Váš prehliadač pri návšteve našich stránok. Tieto súbory cookies používame na to, aby sme Vám poskytli užívateľsky prijateľnú, bezpečnú a efektívnu webovú stránku a prispôsobili naše služby Vašim potrebám a záujmom, napr. prispôsobením zážitku s prehliadačom alebo poskytnutím (tretia strana) na Vás cielenej inzercie. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookies, navštívte sekciu „súbor cookie“ nižšie (2.2).
 • Informácie, ktoré získame od tretích strán (napr. od poskytovateľov informačných služieb) alebo verejne dostupných zdrojov (napr. obchodné registre)
   

1.4 Na aké účely a na akom právnom základe spoločnosť Euler Hermes používa Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje používame na základe:

 • Vášho súhlasu, a to na
  • - poskytovanie, udržiavanie, zlepšovanie a rozvíjanie našich služieb a prispôsobovanie ich Vašim potrebám a záujmom (napr. ponúknuť Vám prispôsobenú reklamu)
  • - komunikáciu s Vami
  • - nformovanie a poradenstvo o produktoch Euler Hermes (napr. zasielaním reklamy)
 • prípravy a/alebo plnenia zmluvy s Vami , a to na
  • - prípravu ponuky na jeden z našich produktov, poskytovanie našich služieb a plnenie si vzájomných zmluvných záväzkov
  • - nastavenie a udržiavanie Vašich používateľských účtov, na technickú podporu alebo iné súvisiace účely
 • našich legitímnych záujmov, a to na
  • - poskytovanie, udržiavanie, zlepšovanie a rozvíjanie našich služieb a prispôsobovanie ich Vašim potrebám a záujmom (napr. ponúkať Vám prispôsobenú reklamu)
  • - zvýšenie bezpečnosti informačných systémov spoločnosti Euler Hermes v prospech všetkých našich používateľov
  • komunikáciu s Vami
 • súladu so zákonnými povinnosťami pre
  • - splnenie požiadaviek pre výkon práva alebo postupov sprístupňovania údajov, alebo tam, ak je to potrebné alebo povolené príslušnými zákonmi, súdnymi nariadeniami, vládnymi nariadeniami alebo vládnymi orgánmi, v prípade, že je potrebné vyšetrovať, predchádzať alebo prijať opatrenia týkajúce sa nezákonných činností, podozrení z podvodu, situácií s potenciálnym ohrozením bezpečnosti akejkoľvek osoby alebo porušení našich pravidiel alebo podmienok a

Ak použijeme Vaše údaje na akékoľvek iné účely, ako sú uvedené v tomto vyhlásení, tak Vás o tom budeme informovať a v prípade potreby požiadame o Váš súhlas.

1.5 Kde budú Vaše osobné údaje spracované?

Osobné údaje získané spoločnosťou Euler Hermes môžu byť spracované v rámci i mimo Európskej únie (ďalej len "EÚ") a Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len "EHP") s výhradou zmluvných obmedzení týkajúcich sa dôvernosti a bezpečnosti v súlade s platnými zákonmi a predpismi o ochrane údajov. Vaše osobné údaje nezverejníme stranám, ktoré nie sú oprávnené na ich spracovávanie.

Berte, prosím, na vedomie, že členské štáty EÚ / EHP a iné krajiny majú rôzne zákony týkajúce sa ochrany osobných údajov. Ak sú Vaše osobné údaje prenesené z Vašej krajiny do inej krajiny, tak zákony a pravidlá, ktoré chránia Vaše osobné údaje v krajine, do ktorej sú Vaše informácie prenesené, môžu byť odlišné (alebo menej chránené) od tých, ktoré sú v krajine Vášho sídla. Napríklad, okolnosti, za ktorých môžu orgány vykonávajúce právo získať prístup k osobným údajom, sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.

Vždy, keď prenesieme Vaše osobné údaje na spracovanie mimo EHP, tak uplatníme efektívne mechanizmy prenosu (napr. štandardné zmluvné klauzuly EÚ alebo Záväzné pravidlá spoločnosti), aby sme zabezpečili primeranú úroveň ochrany údajov.

1.6 Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné na splnenie účelov, na ktoré boli získané alebo na splnenie zákonných povinností, alebo ako to umožňuje zákon, napr. pri obhajobe právnych nárokov. Následne budú Vaše osobné údaje vymazané. Jednotlivé doby uchovávania závisia od typu osobných údajov a účelu ich spracovania

1.7 Aké sú Vaše práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom?

V rozsahu povolenom platnými zákonmi a nariadeniami o ochrane údajov máte právo na:

 • prístup k osobným údajom o Vás, vrátane informácií ako sú napríklad zdroj a kategórie údajov, účely spracovania, príjemcovia (alebo ich kategórie) a príslušné obdobie uchovávania;
 • požiadanie aktualizácie alebo opravy svojich osobných údajov tak, aby boli vždy presné;
 • získanie Vašich osobných údajov v elektronickej podobe pre Vás a inú zodpovednú osobu;
 • požiadanie o vymazanie Vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získane alebo inak spracované;
 • obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov za určitých okolností, napríklad keď ste spochybnili správnosť Vašich osobných údajov počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;
 • namietanie proti spracovaniu Vašich osobných údajov zo špecifických dôvodov súvisiacich s Vašou konkrétnou situáciou, ktorá má prednosť pred našimi pádnymi legitímnymi dôvodmi na spracovanie; a
 • odvolanie svojho súhlasu kedykoľvek počas toho, ako sú Vaše osobné údaje spracované s Vaším súhlasom, bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho odvolaním alebo ak existuje iný právny základ na spracovanie Vašich údajov (napr. prevažujúce legitímne záujmy);
 • podanie sťažnosti osobe zodpovednej za spracovanie údajov a/alebo príslušnému orgánu na ochranu údajov.
 • tieto práva môžete uplatniť tým, že nás kontaktujete a uvediete svoje meno a e-mailovú adresu, ako aj účel vašej žiadosti. Formulár žiadosti je k dispozícii tu.

2. Webové stránky

2.1 Ako Euler Hermes získava Vaše údaje?

Spoločnosť Euler Hermes získava na svojich webových stránkach iba tie osobné údaje, ktoré ste dobrovoľne poskytli v online formulároch alebo ktoré ste nám inak umožnili získať podľa možnosti súborov cookie, ktoré ste si zvolili pri prvom prístupe na našu stránku. Máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a ak tak urobíte, tak prestaneme spracovávať údaje získané na tejto webovej stránke. Svoj súhlas môžete stiahnuť.

2.2 Súbory „cookies“

Súbor cookie je malý dátový údaj, ktorý je uložený vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení a umožňuje webovej stránke "zapamätať si" Vaše kroky alebo voľby v priebehu času. Súbory cookies používame na zabezpečenie správnej funkcie našich webových stránok a na uľahčenie prístupu k nim získavaním informácií o Vašom zariadení a voľbách (napr. o Vašom zariadení a prehliadači). Ďalej získavame informácie o našej vzájomnej interakcii a interakcii s našimi partnermi, ako sú reklamné služby. V podstate môžete používať naše webové stránky aj bez súborov cookies. Ak chcete používať naše webové stránky plne a pohodlne, mali by ste tieto súbory cookies akceptovať. Nastavenia súborov cookies môžete zmeniť, napr. kedykoľvek odvolať svoj súhlas tu:

Existuje niekoľko typov súborov cookies:

(a) Relačný súbor cookie (alebo “dočasný súbor cookie”)

Relačný súbor cookie nám umožňuje uložiť Vaše kroky počas relácie Vášho prehliadača (napr. Vaše prihlasovacie údaje). Tieto typy súborov cookies sa vymažú po zatvorení prehliadača alebo opustení našej webovej stránky.

(b) Trvalý súbor cookie (alebo “sledovacie súbory cookies”)

Trvalý súbor cookie je uložený vo Vašom zariadení medzi reláciami prehliadača. Tieto súbory cookies nám pomáhajú zapamätať si Vaše voľby alebo kroky vždy, keď navštívite našu webovú stránku, až do dátumu uplynutia platnosti súboru cookie. Tieto súbory cookies sa používajú aj na to, aby ste ostali prihlásený na našich webových stránkach. Po odstránení súboru cookie musíte opätovne zadávať svoje prihlasovacie údaje.

(c) Súbor cookie tretích strán

Tieto súbory sú nastavené treťou stranou mimo našich webových stránok, napríklad pre poskytovanie reklamy vo forme banneru pre produkty alebo tlačidlá (buttons) sociálnych médií tretích strán.

Na našej webovej stránke používame nasledovné súbory cookies:

Posunutím zobrazíte viac

Názov súboru cookie Použitie Čas uchovávania Typ súboru cookie
ga Súbory cookies služby Google Analytics na rozlíšenie medzi používateľmi 2 roky Súbor cookie tretej strany
Marketo Súbory cookies na rozlíšenie medzi používateľmi 2 roky Súbor cookie tretej strany
Hotjar Súbory cookies na rozlíšenie medzi používateľmi 1 rok Súbor cookie tretej strany  

 

3. Tretie strany

Pri poskytovaní úverových riešení súvisiacich s obchodovaním našich zákazníkov môžeme získavať informácie o Vás a o Vašej spoločnosti, aby sme mohli posúdiť a sledovať naše vlastné riziko a inkasovať pohľadávky. Informácie, ktoré získavame, pochádzajú od tretích strán alebo sú verejne dostupné. Okrem toho môžeme zhromažďovať aj informácie, ktoré ste nám priamo oznámili. Údaje, ktoré získavame, sa týkajú:

 • Obchodných spoločností: obchodný sektor, meno, mená zástupcov (napr. riaditelia, členovia správnej rady) a informácie týkajúce sa Vašej úverovej bonity (napr. platobné a rizikové incidenty),
 • Živnostníkov alebo iných blízkych podnikov: meno, e-mailová adresa, adresa, obchodný sektor, právna forma, mená zástupcov (napr. riaditelia) a informácie o Vašej úverovej bonite (napr. platobné a rizikové incidenty),
   

4. Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na privacy.SK@allianz-trade.com

5. Ako často aktualizujeme toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov?

Toto upozornenie o ochrane osobných údajov pravidelne kontrolujeme a z času na čas ho upravujeme. Poskytneme Vám najnovšiu verziu a môžeme Vás v prípade významných zmien navyše priamo upozorniť (napr. prostredníctvom e-mailu). Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované dňa 20.12.2019.