Atlas rizika krajín poskytuje komplexný pohľad na hospodárske, politické a podnikateľské prostredie a na udržateľnosť, ktoré ovplyvňujú riziká neplatenia pre spoločnosti v 84 krajinách. Naša analýza je založená na našom vlastnom modeli hodnotenia rizík, ktorý je každý štvrťrok aktualizovaný o najnovší ekonomický vývoj a vlastné údaje Allianz Trade o globálnych insolvenciách a podnikateľskom prostredí. Atlas rizík krajín je navrhnutý tak, aby pomáhal podnikom a investorom prijímať informované rozhodnutia prostredníctvom identifikácie potenciálnych rizík a príležitostí na celom svete.

Rok 2023 sa na mnohých trhoch vyznačoval známkami odolnosti. Zvýšili sme rating 21 krajín sveta, ktoré tvoria približne 19 % svetového HDP, kým v roku 2022 to bolo osem krajín. Tento zoznam zahŕňa niekoľko rozvíjajúcich sa trhov, medzi nimi najmä Čínu, Južnú Afriku, Katar, Alžírsko, Maroko, Omán, Bulharsko, Tanzániu a Uruguaj, ktoré preukázali ich odolnosť voči globálnym šokom. Zlepšil sa aj výhľad niekoľkých vyspelých ekonomík vrátane Chorvátska, Cypru, Grécka, Islandu a Slovinska. V roku 2023 sme však znížili hodnotenie štyrom krajinám, najmä Egyptu z dôvodu horšieho výhľadu disponibilnej likvidity a Izraelu v dôsledku zvýšeného politického rizika. Z hľadiska regiónov najviac zvýšení zaznamenala Afrika (10), za ktorou nasleduje Európa (6), zatiaľ čo v Ázii sa zlepšila trajektória rizika len v Číne a v Amerike v Uruguaji. Afrika však zostáva kontinentom s najväčšími problémami z hľadiska likvidity a prístupu na medzinárodné trhy v čase, keď sa takmer všade zvyšuje riziko likvidity. V tomto kontexte môže súčasný cyklus a pretrvávajúce úsilie v oblasti fiškálnej a menovej politiky vyvolať ďalšie zlepšovanie v Amerike, pričom Afrika a Blízky východ budú s najväčšou pravdepodobnosťou zaostávať.

Celkovo je globálne riziko neplatenia pre spoločnosti na úrovni stredného rizika, čo sa takmer vrátilo na stav z roku 2019. Priemerné hodnotenie rizika v Afrike je vyššie ako 3 (Sensitive), zatiaľ čo Blízky východ, Latinská Amerika a východná Európa (vrátane Ruska) sú blízko, ale nižšie ako 3 (Sensitive). Ázia a Pacifik sa nachádzajú mierne nad úrovňou 2 (Medium) a západná Európa a Severná Amerika sa blížia k hodnote 1 (Low).

Pri pohľade do budúcnosti budú situáciu v oblasti rizík naďalej ovplyvňovať viaceré faktory. Po prvé, v prostredí vysokého verejného a súkromného dlhu a vysokých úrokových sadzieb očakávame obmedzenia likvidity. Po druhé, rast pod úrovňou potenciálu vo väčšine regiónov a nižšia cenová sila podnikov budú znižovať rast výnosov. Po tretie, insolvencie podnikov budú rásť (+8 % na celosvetovej úrovni v roku 2024), pričom Európa a USA budú na čele rastu. Po štvrté, globálne dodávateľské reťazce sa menia, čo si vyberá daň v ekonomike krajín s dvojitým deficitom, najmä na saldách bežných účtov. A napokon, čoraz polarizovanejšia geopolitika zvýši neistotu v roku plnom volieb, keď ekonomiky tvoriace 60 % globálneho HDP smerujú k volebným urnám.

Hodnotenie krajiny: A1 (Low)

Aké hodnotenie majú trhy, kam exportujú slovenské firmy?

Podľa dostupných štatistických údajov vyvážajú slovenské firmy do týchto top 5 exportných destinácií. Hodnotenie úrovne rizika v týchto krajinách nájdete v nasledujúcom dokumente

Country Risk Atlas 2024:

 1. Nemecko – AA1 (Low)
  str. 60
 2. Česká republika – BB2 (Medium)
  str. 42
 3. Poľsko – BB2 (Medium)
  str. 122
 4. Maďarsko – B3 (Sensitive)
  str. 70
 5. Francúzsko – AA1 (Low)
  str. 58

(Zdroj: Štatistický úrad SR, údaje za r. 2022)