Závod o zotavenie ekonomík po pandémii Covid-19: 7 kľúčových prekážok

28. apríla 2021 

Po dlhých mesiacoch ekonomických problémov sa globálna ekonomika začala ozdravovať. Rýchlosť zotavenia však nebude rovnomerná a bude ovplyvnená siedmimi kľúčovými faktormi. Analytici Euler Hermes očakávajú, že globálny HDP vzrastie v roku 2021 o 5,1%, pričom štvrtinu oživenia zabezpečia USA, zatiaľ čo Čína prispeje k ekonomickému rastu menšou mierou. V Európe by malo prísť k výraznému zlepšeniu situácie až v nasledujúcom roku.

Experti Euler Hermes identifikovali 7 kľúčových prekážok, ktorých prekonanie ovplyvní zotavenie svetovej ekonomiky:

Prekážka č. 1: Závod vo vakcinácii

Oživenie bude závisieť od toho, kedy a či sa podarí dosiahnuť kolektívnu imunitu voči ochoreniu Covid-19. Medzi najsilnejšími ekonomickými hráčmi totiž panujú výrazné rozdiely v postupe vakcinácie. Na základe súčasného tempa očkovania by mohli USA a Veľká Británia dosiahnuť úroveň kolektívnej imunity už v máji, zatiaľ čo Európa by mala do leta zaočkovať len zraniteľnú časť obyvateľstva. Dosiahnutie kolektívnej imunity v Európe sa preto dá očakávať najskôr na jeseň, aj keď sa viacero štátov snaží vakcinačnú kampaň urýchliť (napr. Francúzsko).

Očakávané dosiahnutie kolektívnej imunity
Figure 1: Expected date of herd immunity
Zdroje: Our World in Data, Duke University, Euler Hermes, Allianz Research

Prekážka č. 2: Nadmerné úspory domácností

Ku koncu roka 2021 budú úspory domácností naďalej o 40% vyššie ako boli pred krízou. V relatívne optimistickom scenári by mohli prispieť k zvýšeniu spotrebiteľských výdavkov v Európe vo výške 1,5% HDP a viac ako 3% v USA. Podľa odhadov Euler Hermes by sa v Eurozóne mohlo do súkromnej spotreby premietnuť 163 miliárd eur, čo zodpovedá 30 percentám nadmerných pandemických úspor. V prípade USA sa očakáva, že polovicu úspor Američania utratia už v roku 2021, pretože skoršie uvoľnenie obmedzení a silnejšie fiškálne impulzy posilňujú dôveru spotrebiteľov.

Úspory domácností v USA a európskych krajinách (% HDP)
Figure 3: US and European households’ savings, % of GDP (expected unleashed in 2021)
Zdroje: FRED, Eurostat, Euler Hermes, Allianz Research

Prekážka č. 3: Postupné rušenie podporných mechanizmov a riziká

Silné menové a fiškálne stimuly až do výšky 20% HDP pomohli zmierniť prepad globálneho HDP v roku 2020. Na začiatku 2021 už budú štáty robiť len to, čo bude nevyhnutné a podporu postupne utlmovať. Napríklad v Číne už zreteľne vidno cestu k fiškálnej normalizácii. Hospodárske oživenie znamená koniec podporných mechanizmov, hoci určitá flexibilita systému zostáva zachovaná, aby bolo možné v prípade potreby riešiť úverové riziká. Globálny dopyt potiahnu najmä USA, kde gigantické fiškálne stimuly vo výške 1,9 miliardy dolárov (9% HDP) poskytnú veľmi vítanú podporu globálnemu exportu (362 miliárd dolárov v rokoch 2021 - 2022). Plán obnovy pre EÚ posunul poskytovanie pomoci až od druhej polovice roku 2021, čo bude mať za následok, že rast HDP bude mierny (kumulatívne + 1,5 percentuálneho bodu do roku 2025) a oneskorený.

Fiškálny deficit (% HDP)
 Figure 4: Fiscal deficit, % of GDP
Zdroje: Various, Euler Hermes, Allianz Research

Prekážka č. 4: Efektivita verejných výdavkov

Podporné mechanizmy v USA, EÚ aj Číne sa budú podieľať na zvýšení dopytu a podporia rastový potenciál globálnej ekonomiky v strednodobom horizonte. Ich úspech však závisí od toho, či vlády nasmerujú nadmerné úspory do zmysluplných projektov a do podpory súkromného sektora. Analytici Euler Hermes zistili, že nadmerné úspory v Nemecku, Francúzsku a Spojenom kráľovstve vo výške 100 miliárd eur môžu medziročne zvýšiť investície do obchodu približne o 2%, ale veľa bude závisieť aj od budúcich daňových pravidiel a podmienok financovania (napr. obnovenie štátom zaručených pôžičiek). Prekážka č. 5: Prekážky v dodávateľských reťazcoch Dodávateľské reťazce sa stále potýkajú s rovnakým množstvom prekážok ako počas vrcholu pandémie a v druhom štvrťroku by mali tlačiť globálny obchod na hranicu recesie. Z hľadiska objemu sa rast globálneho obchodu v roku 2021 zvýši o 7,9%, ale bez pozitívnych efektov z roku 2020 sa rast zastaví na 5,4%. Ešte dôležitejšie však je očakávané dočasné spomalenie v 2. štvrťroku 2021 z dôvodu prevládajúceho narušenia dodávateľských reťazcov – celkovo by tieto výpadky mohli v roku 2021 ovplyvniť rast globálneho obchodu o -1,7 percentuálneho bodu. Obchodné aktivity v oblasti služieb budú naďalej zasiahnuté oneskoreným znovuotváraním odvetvia, ktoré je najviac ovplyvnené pandemickými reštrikciami a tiež pretrvávajúcimi obmedzeniami cezhraničného cestovania. Prekážka č. 6: Dočasný nárast inflácie Dočasné zvýšenie inflácie je pravdepodobne spôsobené prechodným bázickým efektom. Dôsledkom pravdepodobne bude obmedzená schopnosť cenotvorby firiem, a to vzhľadom k utlmenej dynamike dopytu: (I.) nadmerné úspory domácností či technológie bezkontaktného prenosu dát NFC, ktoré brzdia rýchlosť obehu peňazí; (II.) pretrvávajúce výpadky vo výrobe v dôsledku nižšieho využívania kapacít a (III.) rastúca miera nezamestnanosti, ktorá drží rast miezd pod 3%. Preto neočakávame, že by centrálne banky reagovali na dočasne vyššiu infláciu v USA na úrovni 3,5% v polovici roku 2021 a dosiahnutie hodnoty 2% v Eurozóne v priebehu niekoľkých mesiacov.

Predpovede centrálnych bánk
Figure 9: Central bank’s balance sheets (Index Jan2005=100)
Zdroje: IHS Markit, Euler Hermes, Allianz Research

Prekážka č. 7: Rizikové aktíva

Rizikové aktíva fungujú za predpokladu, že to, čo je pre ne prospešné - nekonvenčná menová politika a fiškálna márnotratnosť - je nevyhnutne dobré aj pre reálnu ekonomiku. Zatiaľ však vidno zväčšujúce sa rozdiely medzi cenami aktív a ich základnou hodnotou. Rôzne techniky automatického riadenia investícií (ETFs, riziková parita) túto odchýlku ešte zväčšujú a robia ich zraniteľnými.