Aj keď je obchodný úver silným komerčným nástrojom na dobývanie nových trhov a budovanie lojality zákazníkov, je tiež dvojsečnou zbraňou, ktorá môže negatívne ovplyvniť váš pracovný kapitál a peňažné toky. Poistenie pohľadávok ako súčasť vašej stratégie riadenia cash flow vám môže pomôcť kontrolovať toto úverové riziko.
Cash flow je ústredným hnacím motorom vášho podnikania: vďaka tomuto ukazovateľu môžete efektívne riadiť svoje každodenné operácie (mzdy, faktúry ...), ako aj investície do vášho budúceho rastu.
Poskytnutie obchodného úveru vášmu klientovi prináša výhody, ale tiež vytvára pohľadávku, ktorá zaťažuje váš prevádzkový kapitál - ide o hotovosť, ktorá nie je vyplatená v deň fakturácie - čím sa vytvára medzera v peňažnom toku.

Predovšetkým sa vystavujete úverovým rizikám, ako sú oneskorené platby alebo neplatenie. Z vašej pohľadávky z obchodného styku sa potom môže stať nedobytný dlh, ktorý sa vo vzťahu k vašim finančným prognózam rovná dočasnej alebo trvalej strate hotovosti.

Vymáhanie takýchto nedobytných pohľadávok je potenciálne veľmi ťažké, najmä ak dôjde k insolvencii vášho klienta. Mali by ste preto byť pripravení na riešenie oneskorených platieb a investovať do efektívnych procesov monitorovania platieb a vymáhania, v prípade potreby aj prostredníctvom agentúry pre vymáhanie pohľadávok.

Interné vymáhanie pohľadávok zahŕňa aj značné náklady na personálne a technologické zdroje, čo si malí a strední podnikatelia často nemôžu dovoliť.

V každom prípade existujú niektoré základné osvedčené postupy na riadenie rizika obchodných úverov:

  • Kľúčové je vedieť, s kým máte do činenia: predtým, ako začnete obchodovať s novým zákazníkom, uistite sa, že ste vyhodnotili bonitu vášho klienta. Využite možnosť zadarmo si overiť bonito 3 vašich odberateľov. Stačí ak vyplníte formulár a my vás budeme kontaktovať.
  • Dohodnite si jasné a zodpovedajúce platobné podmienky
  • Ďalším dobrým krokom je nastavenie úverových limitov u vašich klientov: výška poskytnutých pohľadávok by nemala presiahnuť určitú hranicu.
  • Posilnite vaše procesy fakturácie a sledovania všetkých platieb

Ak klient nedodrží termíny platieb, môžete požadovať pokuty a úroky. Ako posledná možnosť môžu ako dodatočná záruka slúžiť aktíva klienta.

V každom prípade by ste mali vždy sledovať stav vášho cash flow a podľa toho prispôsobiť vašu politiku obchodných úverov - podrobné informácie nájdete v našom e-booku Ako chrániť váš cash flow.

Silné poistenie pohľadávok zostáva najspoľahlivejším spôsobom ochrany pre rizikami obchodných úverov a pomáha predchádzať problémom s cash flow.

V prvom rade vám poisťovňa pomôže posúdiť finančnú stabilitu a bonitu vašich existujúcich aj nových klientov. Potom pre každého vášho zákazníka zadefinuje poistný limit. Poistný limit je maximálna suma, ktorú poisťovateľ odškodní, ak tento zákazník nezaplatí.

Pri obchodovaní s existujúcimi zákazníkmi je úverové riziko kryté až do daného limitu. Poisťovateľ vás vďaka svojim interným zdrojom a tímom odborníkov informuje o solventnosti vašich zákazníkov, čím vám pomáha identifikovať potenciálnych zlých platcov a pri zmene ekonomických podmienok upraví poistné limity.

Bohužiaľ nedá sa zaručiť, že 100% vašich faktúr bude uhradených - najmä ak sú vaši zákazníci v zahraničí.

V takom prípade poisťovňa preverí takéto pohľadávky a odškodní v rámci poistného plnenia.

Obchodné právo je často zložité a v jednotlivých krajinách sa výrazne líši. Spoločnosti ako Allianz Trade majú dôkladné znalosti miestnej situácie a aktuálnej legislatívy, aby mohli efektívne riadiť tieto dlhotrvajúce procesy vymáhania pohľadávok. Naše reporty o rizikách v jednotlivých krajinách vám poskytujú informácie, ako riadiť tieto miestne riziká a postupy efektívne.

Vďaka poisteniu pohľadávok máte istotu, že vám bude v prípade nedobytného dlhu poskytnutá rýchla kompenzácia. V dôsledku toho sa váš ukazovateľ pracovného kapitálu zlepšuje a neistota ohľadom vášho cash flow dramaticky klesá.

Poistenie pohľadávok vám tiež umožňuje podstatne zlepšiť vaše DSO (Day Sales Outstanding), čo je priemerný počet dní, ktoré sú potrebné na vrátenie platby po zrealizovaní predaja.

Je to pre vás záruka, že budete schopní v krátkodobom a strednodobom horizonte efektívne riadiť svoje operácie a investície a zabezpečiť rast vašej firmy.

Uzavretie poistenia pohľadávok je tiež spôsob, ako dať vašim finančným partnerom pokoj v duši. Vaši bankári alebo akcionári budú ubezpečení o finančnej stabilite vašej spoločnosti a budú tak viac naklonení zaručiť jej financovanie.

 

Poistenie pohľadávok je základným nástrojom na vytvorenie vyváženého riadenia cash flow. Toto riešenie vám umožňuje chrániť a urýchliť váš komerčný rozvoj a zároveň riadiť riziká, ktoré obchodný úver predstavuje pre vaše peňažné toky. Vy potom môžete ťažiť zo všetkých výhod efektívnej a odolnej stratégie riadenia pohľadávok.