Počet dní splatnosti (DSO = Days Sales Outstanding) je málo známy, ale kľúčový ukazovateľ pri správe a zlepšovaní vášho cash flow. Prinášame detailný rozbor týchto troch písmen, ktorý vám pomôže implementovať efektívnu a vyváženú politiku úverového rizika.

DSO je pre danú spoločnosť priemernou dobou platby za jej obchodné faktúry. Ak často využívate obchodné úvery, je to ústredný ukazovateľ pre hodnotenie vašej schopnosti prijímať platby včas.

Ak vás zaujíma, ako vypočítať DSO, vzorec DSO funguje pre dané obdobie nasledovne:

DSO = (pohľadávky / celkové tržby) * počet dní

Napríklad za mesiac január spoločnosť Star Fresh s.r.o. predala tovar za 50 000 Eur a na konci mesiaca mala v súvahe pohľadávky 35 000 Eur. Jej DSO je: (35 000/50 000) * 31 = 22,3 dní. Znamená to, že v januári trvalo spoločnosti Star Fresh s.r.o. zinkasovať platby 22 dní po uskutočnení predaja.

DPO (Days Payable Outstanding) je váš zrkadlový indikátor: umožňuje vám zistiť, koľko dní v priemere potrebujete vy na zaplatenie faktúr.

DPO = (záväzky / náklady na predaný tovar) * počet dní

Napríklad v roku 2019 spoločnosť Star Fresh s.r.o. mala náklady na predaný tovar v hodnote 280 000 Eur a na konci roka má v súvahe 30 000 Eur účtovných záväzkov. Jej DPO je: (30 000/280 000) * 365 = 39,1 dní. Znamená to, že v roku 2019 trvalo spoločnosti Star Fresh s.r.o. v priemere 39 dní, kým zaplatila faktúry svojim dodávateľom.

DSO vám umožní posúdiť vašu schopnosť prevádzať vaše obchodné pohľadávky na hotovosť. Tieto spolu so zásobami tvoria hlavný prvok vášho prevádzkového kapitálu.

Čím vyššie je vaše DSO, tým vyšší je váš prevádzkový kapitál a tým nižší je voľný cash flow.

Z tohto dôvodu je DSO kľúčovým ukazovateľom finančného zdravia vašej spoločnosti. A ak sa v posledných mesiacoch v globálnom meradle výrazne zhoršil, nie je to náhoda.

S Covid-19 sa priemerné globálne DSO zvýšilo o 2 dni na 66 dní v roku 2020 a o ďalšie 2 dni na 68 v roku 2021 - čo je najvyššia úroveň za posledných desať rokov (prečítajte si náš report o oneskorených platbách z dôvodu Covid-19, aby ste sa dozvedeli viac).

Výpočet vášho DSO je jedna vec, ale vedieť to pochopiť je vec druhá.

Zlepšenie DSO má zmysel iba vo vzťahu k vašej obchodnej stratégii. Teoreticky bude mať spoločnosť alebo odvetvie, v ktorom je zvykom predávať na úver, vyššie DSO.

Rovnako ako v prípade prevádzkového kapitálu je zmena DSO z jedného obdobia na druhé dôležitejšia ako jeho absolútna hodnota.

Príklad 1: Spoločnosť A je zvyknutá predávať na úver na svojom domácom trhu - zvyčajne okolo 10 dní, teraz ale expanduje do zahraničia pre veľkého zákazníka, u ktorého sa ukázalo, že platba faktúr trvá dlhšie - približne mesiac. Priemerné DSO spoločnosti A sa zvýši z 10 na 15 dní.

Príklad 2: Spoločnosť B má vernú a pravidelnú zákaznícku základňu a zvyčajne umožňuje platobnú lehotu jeden mesiac. Počas niekoľkých mesiacov sa jej DSO ustálilo na zhruba 30 dňoch.

V tomto prípade je to spoločnosť A, ktorá musí byť napriek nižšiemu DSO obzvlášť opatrná: zhoršila sa jej schopnosť platiť včas a teda aj voľný cash flow. Spoločnosť B si je však vedomá svojho priemerného DSO a očakáva ho.

Z finančného hľadiska je vždy dobré znížiť vaše DSO. Môže však byť komerčne výhodné ponúknuť svojim klientom atraktívnu obchodnú úverovú politiku, ktorá mechanicky zvýši vaše DSO. Ak chcete získať tipy na ochranu vašej finančnej situácie, prečítajte si náš článok o tom, ako vyjednávať platobné podmienky.

Mimochodom, je vhodné porovnávať svoje čísla s podobnými spoločnosťami ako je vaša: ak je vaše DSO vysoko nad priemerom vášho odvetvia, resp. dokonca vašej krajiny, máte problém!
2021-insolvency-forecast

Sektory s najvyšším DSO sú stavebníctvo, elektronika a strojárenstvo s viac ako 80 dňami - v porovnaní s celkovým priemerom 65 dní (ďalšie informácie nájdete v našom reporte o oneskorených platbách v dôsledku Covid-19).

Pred expanziou na nový trh je kontrola priemerného DSO v krajine a vo vašom odvetví dobrý spôsob, ako vytvoriť adekvátnu obchodnú stratégiu.

Priemerné DSO sa v jednotlivých krajinách výrazne líši: od najnižšieho - 44 dní na Novom Zélande - po najvyššie - 90 dní v Číne (ďalšie informácie nájdete v našom reporte o oneskorených platbách v dôsledku Covid-19).

Ak chcete sledovať kľúčové ukazovatele platobnej neschopnosti vo vašej krajine vrátane DSO, pozrite a na náš nástroj Mind your receivables tool.

Je na vás, aby ste zadefinovali svoju obchodnú stratégiu: cieľom je definovať cieľové DSO, ktoré bude prispôsobené realite vášho podnikania a vašej spoločnosti.

Za týmto účelom môžete vyhodnotiť nasledujúce kritériá:

  • Bonita vašich klientov: ako dobre ich poznáte? Aká je ich platobná história u vás alebo u iných dodávateľov? Ak si chcete preveriť Vašich odberateľov, využite teraz našu iniciatívu, keď vám zadarmo preveríme až 3 vašich odberateľov.
  • Nedávne zmeny vo vašom prevádzkovom kapitále: vzrástol v posledných mesiacoch? Môžete si dovoliť znížiť svoj voľný cash flow? Ak sa chcete dozvedieť viac podrobností o peňažných tokoch, prečítajte si náš e-book Ako chrániť váš cash flow.

Akonáhle si nastavíte cieľové DSO, je úlohou dodržať ho čo najlepšie a pravidelne ho kontrolovať, najmä ak začínate obchodovať s novými zákazníkmi alebo vstupujete na nové trhy.

Existuje niekoľko spôsobov, ako vylepšiť DSO:

  • Vyjednajte lepšie platobné podmienky: nastavte kratšie platobné podmienky, zálohové platby, zľavy za predčasnú úhradu...
  • Posilnite proces fakturácie: vylepšenie DSO často vyžaduje zamerať sa na zabezpečenie toho, aby boli faktúry vystavené včas, obsahovali všetky potrebné informácie a neobsahovali chyby.
  • Lepšia správa pohľadávok: investujte do efektívneho monitorovania platieb, aby ste zákazníkom pripomenuli nezaplatené faktúry a definujte jasné procesy vymáhania - v prípade potreby aj prostredníctvom agentúry na vymáhanie pohľadávok.

Poistenie pohľadávok zostáva jedným z najefektívnejších riešení na zaistenie stability vášho DSO. S poistením pohľadávok ste chránení v prípade, že vám nebolo zaplatené. Vďaka tomu máte istotu, že potenciálny nedobytný dlh nebude mať negatívny vplyv na váš prevádzkový kapitál. Prečítajte si náš článok o tom, ako poistenie pohľadávok pomáha chrániť váš cash flow a dozviete sa viac.

Na záver treba povedať, že viac ako znižovanie DSO je dôležité, aby ste ho mali neustále pod kontrolou: stúpajúce DSO je známkou toho, že už nemáte kontrolu nad svojim procesom fakturácie a vymáhania pohľadávok a že sa zhoršuje vaše finančné zdravie. Je preto dôležité ho neustále sledovať a pracovať na jeho zlepšovaní pri zachovaní dobrých vzťahov so zákazníkmi.