Vad är likviditet och hur kan en kreditförsäkring skydda företagets likviditet?

April 2023
 

En god likviditet är ett tecken på ett sunt företag. Eller, för att uttrycka sig på ett mindre kategoriskt sätt: En god likviditetsgrad är ofta ett tecken på att företaget är sunt. Därför är det viktigt att känna till vad likviditet och likviditetsgrad är.

I denna artikel kan du läsa mer om vad likviditet är och varför det är viktigt att du som företagare känner till din likviditetsgrad. Du kan också läsa mer om hur du beräknar företagets likviditetsgrad så att du kan bedöma om den är god eller mindre god.

Du får även en inblick i vad du kan göra för att skydda din likviditet, till exempel teckna en kreditförsäkring.

Vad är likviditet?

Likviditet är ett uttryck för ett företags ekonomiska tillstånd. Likviditet är alltså en term som beskriver huruvida det finns tillräckligt med kapital i företaget.

Likviditeten beräknas utifrån kapitalmängd och innehav som kan omsättas omgående. Den är ett uttryck för företagets köpkraft och för dess kortsiktiga betalningsförmåga.

Ett företags likviditet är de likvida medel som återstår efter att företagets ekonomiska åtaganden är avräknade. Det innebär att likviditeten utgör förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Ett företags likviditet kan även benämnas företagets nettotillgångar.

Likviditeten visar alltså om företaget har förmåga att köpa varor och betala sina räkningar. Ett företags likviditet kan värderas utifrån ett beräknat tal som kallas likviditetsgrad.
 

Vad är likviditetsgrad?

Likviditetsgrad är ett finansiellt nyckeltal som visar om ett företags likviditet är tillräckligt hög för att företaget ska kunna betala sin kortfristiga skuld just nu i denna stund, d.v.s. kan företaget betala tillbaka sin skuld om det skulle behövas? Likviditetsgraden är ett nyckeltal, vilket innebär att det är ett avgörande verktyg vid värdering av ett företags ekonomiska ställning.

Likviditetsgraden anger förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder – med andra ord hur stor procentandel av de förstnämnda som utgörs av de sistnämnda. Omsättningstillgångar är tillgångar som förväntas säljas inom ett år, medan kortfristiga skulder är skulder som ska betalas inom ett år.
 

Vad är en god likviditetsgrad?

Ju högre likviditetsgrad desto bättre. Likviditetsgraden måste vara minst 100 för att det ska finnas tillräckligt med kapital för att företaget ska kunna betala sina kortfristiga skulder.

En god likviditetsgrad bör ligga mellan 150 och 200.

En likviditetsgrad som ligger under 150 anses vara mindre god, men tillräcklig. Ett tal under 100 anses vara kritikvärdigt och kräver ett kapitaltillskott snarast möjligt, för att öka företagets likviditet.

Om du driver ett företag som är beroende av underleverantörer är det viktigt att du har en hög likviditetsgrad. Detta gäller särskilt om leverantören ska kunna bevilja dig krediter för de varor eller tjänster du köper, eller om du ger kredit till kunder som du tillhandahåller tjänster till. En god likviditetsgrad säkerställer att du kan fortsätta att betala dina räkningar trots utmaningar på leverantörs- eller kundsidan.
 

Hur beräknar du likviditetsgraden?

För att beräkna likviditetsgraden krävs det att du har tillgång till information om företagets kortfristiga skuldförbindelser och de totala omsättningstillgångarna. När du har fått tillgång till dessa tal kan du beräkna likviditetsgraden med hjälp av följande formel:

(Omsättningstillgångar x 100) / kortfristiga skulder = likviditetsgrad

Exempel: Ett företag har omsättningstillgångar på 400 000 kronor och en kortfristig skuld på 250 000 kronor. Först multiplicerar vi 400 000 med 100, sedan dividerar vi talet vi får med 250 000, vilket ger en likviditetsgrad på 160.

En likviditetsgrad på 160 säger oss att företaget kan betala tillbaka sin kortfristiga skuld, samtidigt som det har likviditet kvar för att kunna betala till exempel oförutsedda räkningar, löner och liknande.
 

Vad påverkar resultatet och likviditetsgraden?

I ett företag måste man ha kontroll på både resultat och likviditet:

  • Resultatet påverkas positivt av intäkter och negativt av kostnader.
  • Likviditeten påverkas positivt av inbetalningar och negativt av utbetalningar.

Intäkter och kostnader ingår i beräkningen av företagets resultat (vinst), medan in- och utbetalningar ingår i beräkningen av företagets likviditet.

I ett företag måste man ha kontroll på både resultat och likviditet. Driften av företaget ska helst gå med vinst, så att ägarna kan få avkastning på sin investering. Vissa företag kan dock gå med förlust under en kortare period utan att företaget måste stänga verksamheten.

Detta kräver dock att företaget hela tiden har pengar för att betala sina räkningar. Kortsiktigt är det alltså ännu viktigare att företaget har kontroll på likviditeten.

Hur kan en kreditförsäkring skydda likviditeten?

När ett företag erbjuder sina kunder krediter finns det en risk för att de inte kan betala sina fakturor. Uteblivna betalningar eller oförutsedda konkurser bland kunderna kan påverka ditt företag negativt och sätta press på likviditeten.

Med en kreditförsäkring övertar vi din kreditrisk och gör det säkrare för dig att bedriva din verksamhet, bland annat genom att säkra ditt företags likviditet och fakturaintäkter.
 

Vad täcks av kreditförsäkringen?

Kreditförsäkringen täcker som huvudregel förluster som beror på uteblivna betalningar från gäldenärer, t.ex. om kunden går i konkurs. Men den ger också en rad andra fördelar, där särskilt två saker är värda att lyftas fram när det gäller att säkra likviditeten i ditt företag:

  • Rådgivning om försäljning på kredit
    Bedömning av potentiella kunder, redan innan avtal har ingåtts. Utifrån kundens kreditvärdighet kan du bedöma om det är ekonomiskt motiverat att inleda ett samarbete.
  • Bevakning av kundernas kreditvärdighet
    Om det sker förändringar av dina kunders situation, som kan ha betydelse för dig, informerar vi dig omgående.

En för sent inbetald faktura är visserligen irriterande – men för många obetalda fakturor kan utgöra ett hinder för företagets tillväxt och i värsta fall leda till konkurs. När ditt företags likviditet ligger i kundernas händer är det mycket viktigt att lära känna kunderna ordentligt. Om de betalar för sent kommer det att påverka ditt företag.