Upptäck varningstecknen på företagsinsolvens

24 mars 2021

Tack vare massiva tillskott av statliga medel på de globala marknaderna har många företag inte behövt hantera så många sena betalningar och insolvenser på senare tid. Men denna situation är inte bestående.

Man förväntar sig att staten kommer att fasa ut de statliga stöden i år, vilket gör att vd:ar och ekonomichefer nu står inför utmaningen att upptäcka och skydda sina företag från kunder och leverantörer med hög insolvensrisk.

Skillnader mellan kunders och leverantörers insolvensrisk

Risker som är knutna till kunders insolvens är entydiga: utan tillräckligt skydd löper du inte bara risken för förödande finansiella förluster vid kreditförsäljning, utan även för potentiellt utdragna (och kostsamma) rättsliga förfaranden. De risker som är knutna till leverantörernas insolvens kan däremot verka mindre direkta, men de kan få lika negativa konsekvenser – det kan handla om allt från förlorade utbetalningar och insättningar till avbrutna leveranser av varor och tjänster, vilket också kan leda till företagsinsolvens.

Att upptäcka insolvensrisker i en leveranskedja är avgörande, men hur ser högriskföretag och -leverantörer som är covid-känsliga ut i praktiken, och är de lätta att känna igen?

Våra tips för att upptäcka covid-känsliga kunder

Enligt Marine Bochot, gruppchef för kreditförsäkring på Allianz Trade, kan det vara komplicerat att upptäcka covid-känsliga kunder eftersom man ofta måste pussla ihop många olika faktorer som tillsammans leder till en ökad risk för företagsinsolvens.

Marine förklarar att en av nyckelfaktorerna som ökar kundens risk för insolvensdominoeffekt är i vilken bransch kunden verkar. ”Till exempel företag inom hotell- och restaurangbranschen, detaljhandel (förutom livsmedel) och flyg- och bilsektorerna löper nu större risk för insolvens”, säger hon. ”Detta eftersom gränserna har stängts, trafiken varit minimal, rörligheten har stoppats, folk har inte kunnat träffas eller förflytta sig och de har inte heller kunnat konsumera eller konsumerat på ett annat sätt – t.ex. online.”

”Företag inom många branscher som är beroende av fysiska kontakter och sociala interaktioner för varor och tjänster drabbades först av covidkrisen. Därför blev de tvungna att snabbt anpassa sina operationella modeller och kostnadsstrukturer. Företag som saknar denna smidighet är mer utsatta för företagsinsolvens och en möjlig dominoeffekt i leveranskedjan.”

Flygbolag med passagerartrafik är ett bra exempel på detta. De flygbolag som har haft smidigheten och flexibiliteten att kunna ändra eller utöka sin trafikandel från passagerartransport till godstransport har gått mycket bättre under pandemin.


Riskfaktorer för företagsinsolvens

Vår färska rapport Vaccinekonomi  belyser ytterligare branschernas sårbarhet. I rapporten poängteras att företagens insolvensdominoeffekt kan börja påverka företagen under andra halvan av 2021 och att de flesta branscher inte kommer att kunna komma tillbaka till sina omsättnings- och lönsamhetsnivåer före krisen förrän i början av 2022. Medan lufttransport (utrustning och tjänster) och detaljhandlare (förutom livsmedel) ligger ännu sämre till och sannolikt inte återhämtar sig förrän tidigast 2023, vilket gör företag inom dessa branscher sårbara för dominoeffekten och därmed utgör de en större risk som kunder. Andra faktorer som ökar företagens sårbarhet är bl.a. ett stort beroende av gränsöverskridande handel och underinvestering i den digitala transformationen.

Företag med betydligt försvagad balansräkning och dåligt kassaflöde är andra röda flaggor för ekonomichefer och deras kreditchefer. Denna riskkategori inbegriper kunder i leveranskedjan som redan har svårigheter med hög skuldsättning eller de som har höga räntekostnader och hög fast kostnadsstruktur. Här ingår också företag med små rörelsemarginaler och de som har svårigheter att uppfylla sina finansiella skyldigheter.

Marine säger: ”Företagen med störst risk i denna grupp är de som inte var tillräckligt snabba att säkra statsgaranterade lån. Sårbara företag utan statligt stöd har ofta stått inför problemet att banker inte vill bevilja dem krediter som medelriskkunder. Det ger dem en ännu tuffare situation.”


Hur man upptäcker tecken på risk för företagsinsolvens och ekonomiska bekymmer

När man letar efter varningstecken på ekonomiska bekymmer och insolvensrisk bland kunder ska man ställa sig följande frågor om företagen man gör affärer med. Dessa punkter utgör en glidande skala som ökar i allvarlighet. Generellt kan man säga att ju oftare du svarar ”ja” på dessa frågor, desto högre är företagets risknivå.

 • Tar det längre tid för kunderna att betala sina fakturor?
 • Har de försökt omförhandla avtal?
 • Finns det en trend mot fler sena leveranser... eller t.o.m. tvister?
 • Vägrar finansiärerna att stötta din kund vid förnyelse av lånegarantier?
 • Har de försökt ändra till alternativa finansieringskällor?
 • Går deras aktier dåligt? Blir de blankade?
 • Har priserna på kreditswappar (CDS) ökat?
 • Har din kund nyligen förlorat en stor kund/leverantör?
 • Får de negativ mediebevakning?
 • Har ledamöter i företagsledningen avgått oväntat?
 • Kan din kund inte betala de anställdas löner/sociala avgifter?
 • Har de utsett några omstruktureringsrådgivare?
   

Marine framhåller att i den nuvarande ekonomiska miljön är synlighet och riskmedvetenhet avgörande. Hon säger: ”Situationen är komplex så du behöver ha synlighet i 360 grader för att se vad som händer runtom dig och dina partners. Detta innebär att hålla ett vakande öga på alla faktorer som kan leda till företagsinsolvens och införliva dem i din strategi för hantering av handelsrelationer.

Att få insikt på en så detaljerad nivå är inte lätt, särskilt inte för små och medelstora företag vilkas resurser tänjs till bristningsgränsen under tuffa ekonomiska tider. Ändå är det viktigt att alla företag har full uppsikt över den miljö i vilken de är verksamma, eftersom en våg av företagsinsolvens kan slå till under andra halvan av 2021.

Varför du ska fokusera på förutsägbart skydd mot risken för företagsinsolvens

Marine sammanfattar: ”Om du har en kreditförsäkring ska du hålla tät kontakt med ditt försäkringsbolag. De är mer än uppgiftslämnare, eftersom de löper samma risk. Därför ligger det i deras intresse att ge dig korrekt information för att effektivt hantera risken inom dina leveranskedjor och driva in potentiella kreditförluster. Om du inte har en kreditförsäkring, rekommenderar jag starkt att du skaffar en omedelbart. Om du är fast besluten att inte teckna en försäkring ska du åtminstone köpa en riskbedömning som i de flesta fall innehåller sannolikheten för uteblivna betalningar från din kund.”

Det är en förenkling att tro att en handelskreditförsäkring bara handlar om premier och utbetalningar. Branschfokus ligger i allt större grad på förutsägbart skydd. Med andra ord kommer ett kreditförsäkringsinstitut att göra allt i sin makt för att upptäcka handelspartners med hög risk och bryta den potentiella insolvenskedjan innan den startar. Till exempel baseras vår riskbedömning på data från vårt patenterade underrättelsenätverk som analyserar dagliga förändringar av företagens solvens som motsvarar 92 % av globalt BNP.

När företag utsätts för en kedjereaktion av insolvenser i de globala leveranskedjorna, kommer data på denna detaljnivå att fortsätta att ge förtroende att handla, och få betalt, oavsett vad som händer.