Garantiforsikring

En garanti utstedt på dine vegne gir din oppdragsgiver trygghet på at du kan oppfylle dine kontraktsmessige forpliktelser så lenge de oppfyller sine.

Når du bruker garantiløsningen vår, påtar vi oss tredjepartsforpliktelsene dine som en uavhengig garantist. Som en del av et globalt forsikringsselskap anses vi på linje med en bank samtidig som vi er mer fleksible med å imøtekomme dine behov.

Anbudsgaranti

 • Variabel varighet
 • Garanterer for at man vedstår seg tilbudet og de betingelser som er skissert i anbudet

Forskuddsgarantier

 • Tilpasset løpetid med prosjekt/leveranse
 • Gir en likviditetseffekt som er positiv

Toll-, skatte- og bidragsgarantier

 • Inntil 12 måneders varighet
 • Skattetrekksgarantier som et alternativ til lovpålagt sperret bankkonto.
 • Tollgaranti stilles i forbindelse med utsettelse av tollavgifter ved import og videresalg

Fullførelsesgarantier

 • Løpetiden tilpasses prosjektets varighet.
 • Dekker fullførelse av kontraktsmessig forpliktelser for en leveranse eller en bygge entreprise

Garantitidsgarantier

 • 3 til 5 års varighet
 • Dekker eventuelle feil og mangler i løpet av en garantiperiode for en kontraktsmessig forpliktelse

 


Denne listen over standardgarantityper er ikke uttømmende, og Allianz Trade kan også gi deg andre skreddersydde garantiløsninger

Vår AA rating fra S&P gir dine finansielle partnere og kontraktsmotparter tilliten til å gjøre avtaler både hjemme og utenlands.
Ved å benytte Allianz Trade på garantier kan dette gi lavere utnyttelse på kredittlinjenen hos din bankpartner. Noe som kan frigjøre likviditet til andre prosjekter.
Allianz Trade kan gi deg råd og hjelp i forbindelse med dine internasjonale forretninger hvor det oppstår garantibehov.